วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สพป.ราชบุรี เขต 1 และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ขอขอบคุณนายสมโภชน์  ศรีเมือง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพระ นางสาวสาริกา  ราชบุญทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพระ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนและชุมชน  โรงเรียนบ้านลำพระ
และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายที่ 9  ที่ให้การต้อนรับท่าน ผอ.ชูศรี อุดมกุศลศรี และคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ  อย่างดีเยี่ยม ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม 2555 
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประกาศ สพป.ราชบุรี เขต 1
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2556   เพื่อปฎิบัติงานในสถานศึกษา สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 ในอัตราจ้างเดือนละ 9140  บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 4%
ดังนี้
1.ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
2.ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
   1.เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1750 โรง  ในปีงบประมาณ 2555 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 หรือ
   2.ได้รับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต   ครุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี ฟิสกส์  ชีววิทยา หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือ
   3.ได้รับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ว่ามีรายวิชาที่เรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หรือไม่ (โดยมีคณะกรรมการที่ สพป.ราชบุรี เขต1 แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อรับหรือไม่รับผู้สมัครซึ่งมีคุณวุฒิตามข้อนี้)

คุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
1.เป็นลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 1750 โรง ในปีงบประมาณ 2555 และสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 หรือ
2.ได้รับปริญญาตรีศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์บัณฑิต และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์หรือ
3.ได้รับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ว่ามีรายวิชาที่เรียนในสาขาคณิตศาสตร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หรือไม่ (โดยมีคณะกรรมการที่ สพป.ราชบุรี เขต1 แต่งตั้งเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อรับหรือไม่รับผู้สมัครซึ่งมีคุณวุฒิตามข้อนี้)

รับสมัครระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 4 มกราคม 2556

วิธีการคัดเลือก    ด้วยการสัมภาษณ์  ในวันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ที่ สพป.ราชบุรี เขต 1

ประกาศผลการคัดเลือก  ภายใน 8 มกราคม 2556 

                 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
น้อง ๆ ที่เรียนจบเอกวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์   สนใจรับสมัครโดยด่วน โอกาสมาถึงแล้วนะจ๊ะขอบอก