วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมสัญจร ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอขอบคุณนายคณิต จิตเจริญทวีโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ และผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสวนผึ้ง  ที่ให้การต้อนรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างดีเยี่ยมและอบอุ่น ในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาสัญจร ที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตสัญจร ณ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยศาลา พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนนักการภารโรง ชุมชนบ้านห้วยศาลา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอปากท่อ ที่ให้การต้อนรับ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อย่างอบอุ่นและดีเยี่ยมในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11/2556  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556


1.   การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    จำนวน  1  ราย    ผ่านเกณฑ์การประเมิน (นายพฤกษ์   นาคะพันธ์)

   2. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   สายงานการสอน  (ว17/2552)   
                                         กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จำนวน 3 ราย
                                        1.นางอรพรรณ  วิหคสนธยา     ตำแหน่งครู   โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
อำเภอเมืองราชบุรี
                                          2.นางวลัยภรณ์   ธนวัฒน์            ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) 
อำเภอเมืองราชบุรี
                                          3.นางอารยา  กังก๋ง                    ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดยางงาม    อำเภอปากท่อ
                                         กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1    จำนวน  3  ราย
                                          1.นางสาวรุ่งเรือง   สมร   ตำแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   อำเภอเมืองราชบุรี
                                          2.นางสาวพรทิพย์   แสงประสาท   ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ  อำเภอบ้านคา
                                          3.นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์  ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดห้วยหมู  อำเภอเมืองราชบุรี
 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือ
เลื่อนวิทฐานะ

 4. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 1 และด้านที่ 2   ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1  ราย   นายประทีป   แตงรุ่ง

5. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556
   -  การจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  ครั้งที่ 2             
(1 ตุลาคม 2556)
แนวทางในการจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น     
1.จัดสรรให้แต่ละโรงเรียน/หน่วยงานตามโควตาตัวเต็มก่อน ในอัตราร้อยละ 15           
ของจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 สำหรับวงเงินไม่เกินร้อยละ 6  ที่คำนวณได้    จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ  ที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่  1 กันยายน  2556 โดยให้นำจำนวนเงิน     ที่ใช้ไปแล้ว  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออกก่อน
2.จัดสรรให้โรงเรียน/หน่วยงานที่มีเศษเหลือตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป 1 คน
3.โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นที่เหลืออยู่ให้พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม ให้แต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน จากบัญชีรายชื่อที่เสนอขอสำรอง (บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น) ของแต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน ตามแนวทางดังนี้
                              3.1 จัดสรรให้โรงเรียนที่มีครูสายงานการสอนตั้งแต่ 5  คนลงมา และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ยกเว้นโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโควตาในรอบ  2  ปีที่ผ่านมา
                              3.2 จัดสรรให้โรงเรียน/ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. หรือ สพป. หรือนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้เกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย
                                    1)  ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
                                    2)  โรงเรียนหรือนักเรียนรางวัลพระราชทาน
                                    3)  ผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6/ม.3 , NT , LAS
                                    4)  โครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ 100%
                                    5)  รางวัลอื่นๆ ในระดับชาติ
                                    6)  ประธานศูนย์เครือข่ายที่มีผลการปฏิบัติงานดี
                                    7)  การให้ความร่วมมือส่วนรวม
                                    8)  โรงเรียนห่างไกลกันดาร/พื้นที่พิเศษ

                               นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
                                 1.กรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาฯ หรือคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  เพื่อให้สามารถรับเงินบำเหน็จบำนาญได้อย่างรวดเร็ว จึงให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2556  โดยประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556  ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556  และนำผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น จากวันที่ 6 - 30 กันยายน 2556 มาประกอบการประเมินด้วย                                                                                                                                        
                               2. กรณีข้าราชการที่ไม่เกษียณอายุราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาฯ หรือคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและทันเวลา จึงให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556  และนำผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น จากวันที่  21 - 30   กันยายน  2556  มาประกอบการประเมิน                                                                                                                                                                                             

          การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 กรณีเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556    จำนวน  55  ราย  ดังนี้
                                1. เลื่อนขั้นเงินเดือน  1.5  ขั้น  จำนวน  2  ราย 
                                2. เลื่อนขั้นเงินเดือน   1  ขั้น  จำนวน  45  ราย 
                                3. เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5  ขั้น  จำนวน  6  ราย                               
                                4. ผู้ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้   หากแต่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาให้เงินรางวัลประจำปีได้ จำนวน  2  ราย 
                           การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มระดับ 9  หรือ คศ.4    จำนวน 1 ราย 
คือ  นางทองทรัพย์  เดชเดชะสุนันท์  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 
                            การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีเกษียณอายุราชการ 

7. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  จำนวน 2 โครงการ 
จำนวน 7 อัตรา   ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน  2556  ดังนี้
                                           1.โครงการเพชรในตม  จำนวน  1  อัตรา
                                             -นางสาวนภัส  ศิริพนาวัฒน์    สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์    อำเภอสวนผึ้ง    ตำแหน่งเลขที่ 652 
                                           2.โครงการผลิตครูมืออาชีพ  จำนวน 6 อัตรา
                                            2.1 นางสาวธานัท   สัตย์ธรรม        สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)  อำเภอจอมบึง    ตำแหน่งเลขที่  1080 
                                              2.2 นายชนวรรฎ  ละออเอี่ยม                  สาขาวิชาเอกสุขศึกษา
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง  อำเภอจอมบึง   ตำแหน่งเลขที่  777
                                              2.3 นางสาวพติยา   พิพัฒน์ศรีโสภณ     สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์   อำเภอปากท่อ   ตำแหน่งเลขที่ 3173
                                              2.4 นางสาวกิตติยา   กุลวงค์            สาขาวิชาเอกภาษาไทย
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)  อำเภอเมืองราชบุรี    ตำแหน่งเลขที่ 4952   
                                              2.5 นางสาวจารุพร   สาหนองหม้อ          สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ)  ตำแหน่งเลขที่  3141
                                              2.6 นางสาววรัญญา   แววนกยูง           สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา        
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน   อำเภอปากท่อ   ตำแหน่งเลขที่  2953

8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
สายงานการสอน สาระการเรียนรู้ / สาขาวิชา  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาและพลศึกษา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   การศึกษาปฐมวัย    ดนตรี-นาฏศิลป์    ทัศนศิลป์ งานช่าง-งานประดิษฐ์    งานบ้าน  และงานเกษตร  (เกณฑ์ ว 5/2556)

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556


1.การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   จำนวน 2 ราย
                                           -กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จำนวน  1  ราย     นางสาวแสงระวี  มีสัตย์                                 
                                        -กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2  จำนวน 1 ราย  นายนิวัฒน์  เทพสุคนธ์
2.การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   สายงานการสอน  (ว17/2552)   จำนวน 2 ราย
                                      -กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน    นางสาวจิณณพัต   ทัดอุบล
                                         -กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    นายประจักษ์   โชติช่วง    
3. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 1 และด้านที่ 2   ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 4 ราย   ดังนี้
                                                1.1 นางสาวรุ่งเรือง   สมร   ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
                                                1.2 นางสาวพรทิพย์   แสงประสาท   ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านร่องเจริญ อำเภอบ้านคา
                                                1.3 นางเยาวลักษณ์   ผ่องภิรมย์   ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก อำเภอปากท่อ
                                                1.4 นางศศิวิมล   บุญช่วย   ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  อำเภอปากท่อ

4.  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการเป็นพิเศษเฉพาะราย
อนุมัติให้นับรวมประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูก่อนโอน และมีประสบการณ์ในการสอน รวมกับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครู เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ดังนี้
                                  1.1 นายกรเอก   เจริญชินวุฒิ   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู  โรงเรียนมหาราช 7
วุฒิปริญญาตรี  นับรวมระยะเวลาได้ 6 ปี  7 เดือน 24 วัน
                                  1.2 นางวิชุดา  ผึ้งทัศน์   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)   วุฒิปริญญาโท   นับรวมระยะเวลาได้ 5 ปี 3 เดือน 8 วัน

5. แผนอัตรากำลังข้าราชการครูของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
      1.ความต้องการอัตรากำลังครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับตามความต้องการ ดังนี้
                             1.1 ภาษาต่างประเทศ
                            1.2 คณิตศาสตร์
                            1.3 ภาษาไทย
                           1.4 วิทยาศาสตร์
                          1.5 ปฐมวัย
                          1.6 คอมพิวเตอร์
                          1.7 บริหารสถานศึกษา
                          1.8 สังคมศึกษา
                         1.9 ประถมศึกษา
                          1.10 พลศึกษา
                         1.11 ศิลปศึกษา
                          1.12  ดนตรี
                          1.13  การเงินบัญชี
                           1.14  นาฏศิลป์
                            1.15  บรรณารักษ์
                             1.16  โสตฯ/เทคโนโลยี
                            1.17  เกษตรกรรม
                            1.18  การศึกษาพิเศษ
                            1.19การงานพื้นฐานอาชีพ

                             2.การวิเคราะห์ความขาดแคลนครู 
                                                 -โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ จำนวน 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  35.56
                                                 -โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์ จำนวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.00
                                                 -โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ จำนวน 53 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  29.44

 3.โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์
                                       -โรงเรียนประถมศึกษา  47 โรงเรียน จำนวน 101 อัตรา
                                                 -โรงเรียนขยายโอกาสฯ 17 โรงเรียน จำนวน  49 อัตรา 

                            4.ร้อยละความขาดแคลนครู
                                                -ร้อยละในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ  - 50.00
                                                  (เป็นโรงเรียนที่เรียนรวม)
                                               -ร้อยละในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ต่ำสุด  ร้อยละ  -  3.23

6. การขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 .(2)   ดังนี้
                                   1.นางลำยอง   เพิ่มพูล   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 29  กลุ่มบริหารงานบุคคล   ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ2   กลุ่มอำนวยการ
                                  2.นางจินดาพร   คำประดิษฐ์   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ17  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ อ16   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7.  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย นางสาวกันทิมา  พานิชเจริญ   ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์   อำเภอสวนผึ้ง
8. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทฐานะ
                          วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                          นายเปลว  ปุริสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อำเภอสวนผึ้ง

 วิทยฐานะครูชำนาญการ
                         นางสาวจันทร์หอม    หลักคำ    ครู  โรงเรียนมหาราช 7    อำเภอจอมบึง

9. การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ สำหรับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
ทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จำนวน 1 ราย   นางสาวแสงอรุณ   สุขสอาด    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)  อำเภอเมืองราชบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี
เพื่อเสนอ ก... พิจารณาต่อไป

10.  การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
11.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนขอย้าย  กรณีพิเศษ
12.การขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  จำนวน   3    ราย   ดังนี้
                                    1.นางดวงกมล  แย้มเกษร    ตำแหน่งครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา   สังกัด  สพม.4
(จังหวัดปทุมธานี  สระบุรี)  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนวัดวังมะนาว  อำเภอปากท่อ
                                   2.นายสมเจตน์  นิพนธ์กิจ    ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านสวยศรี  สังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านหินสี  อำเภอปากท่อ
                              3.นางสาวสุจรรยา  โชติช่วง   ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม  สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์  อำเภอปากท่อ
13. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา
1.ใช้ตำแหน่งว่างประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม
 2556   จำนวน   19    ตำแหน่ง  ดังนี้

                                 1.1 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   จำนวน  7  ตำแหน่ง  ดังนี้
                                     ตำแหน่งว่าง  จำนวน 2  ตำแหน่ง
                                          1.โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี   อำเภอสวนผึ้ง
                                           2.โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว   อำเภอสวนผึ้ง

                                           ตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง  จำนวน  5  ตำแหน่ง
                                          1.โรงเรียนวัดแคทราย   อำเภอเมืองราชบุรี
                                           2.โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส  อำเภอเมืองราชบุรี
                                          3.โรงเรียนวัดบ้านกล้วย    อำเภอเมืองราชบุรี
                                          4.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม   อำเภอเมืองราชบุรี
                                          5.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง

                                    1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  12  ตำแหน่ง ดังนี้

                                        -ตำแหน่งว่าง    จำนวน  10  ตำแหน่ง
                                           1.โรงเรียนวัดดอนตลุง   อำเภอเมืองราชบุรี
                                           2.โรงเรียนวัดน้ำพุ      อำเภอเมืองราชบุรี
                                           3.โรงเรียนอนุบาลปากท่อ  อำเภอปากท่อ
                                           4.โรงเรียนอนุบาลจอมบึง   อำเภอจอมบึง
                                           5.โรงเรียนบ้านจอมบึง  อำเภอจอมบึง
                                           6.โรงเรียนมหาราช 7  อำเภอจอมบึง
                                          7.โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อำเภอสวนผึ้ง
                                          8.โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ  อำเภอสวนผึ้ง
                                          9.โรงเรียนบ้านตะโกล่าง   อำเภอสวนผึ้ง
                                         10.โรงเรียนสินแร่สยาม   อำเภอสวนผึ้ง                                                                          
                                   -ตำแหน่งคาดว่าจะว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 
                                      1.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี   อำเภอเมืองราชบุรี
                                      2.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี    อำเภอเมืองราชบุรี

                                2.ชะลอการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน   9    ตำแหน่ง   เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด  ดังนี้
                                1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน  9  ตำแหน่ง  ดังนี้
                                   -ตำแหน่งว่าง  จำนวน   8   ตำแหน่ง
                                    1.โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ   อำเภอเมืองราชบุรี   จำนวนนักเรียน  47  คน
                                      2.โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน    อำเภอปากท่อ   จำนวนนักเรียน  31  คน
                                      3.โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน   อำเภอปากท่อ    จำนวนนักเรียน  32 คน
                                      4.โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา   อำเภอจอมบึง     จำนวนนักเรียน 24 คน
                                      5.โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน  อำเภอจอมบึง    จำนวนนักเรียน 46  คน
                                      6. โรงเรียนบ้านพุตะเคียน   อำเภอจอมบึง      จำนวนนักเรียน 45  คน
                                      7. โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ   อำเภอวัดเพลง     จำนวนนักเรียน 35  คน
                                      8.โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ   อำเภอสวนผึ้ง     จำนวนนักเรียน  44  คน

                                 - ตำแหน่งคาดว่าจะว่าง  จำนวน   1   ตำแหน่ง   
                                    โรงเรียนวัดนาหนอง    อำเภอเมืองราชบุรี    จำนวนนักเรียน  36  คน

14. การกำหนดรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
จำนวน   3   โรงเรียน ดังนี้
                               1.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   อำเภอเมืองราชบุรี เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
                               2.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี  เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำ-
เขตพื้นที่การศึกษา
                               3.โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  อำเภอเมืองราชบุรี  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส-
ทางการศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นไป