วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ครั้งที่ 3/2556  เมื่อวันที่ 11  เมษายน  2556  อนุมัติการย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน
จำนวน 16  ราย