วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556


1.การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   จำนวน 2 ราย
                                           -กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จำนวน  1  ราย     นางสาวแสงระวี  มีสัตย์                                 
                                        -กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2  จำนวน 1 ราย  นายนิวัฒน์  เทพสุคนธ์
2.การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   สายงานการสอน  (ว17/2552)   จำนวน 2 ราย
                                      -กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน    นางสาวจิณณพัต   ทัดอุบล
                                         -กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    นายประจักษ์   โชติช่วง    
3. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 1 และด้านที่ 2   ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้ง 4 ราย   ดังนี้
                                                1.1 นางสาวรุ่งเรือง   สมร   ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
                                                1.2 นางสาวพรทิพย์   แสงประสาท   ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านร่องเจริญ อำเภอบ้านคา
                                                1.3 นางเยาวลักษณ์   ผ่องภิรมย์   ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านเขาพระเอก อำเภอปากท่อ
                                                1.4 นางศศิวิมล   บุญช่วย   ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  อำเภอปากท่อ

4.  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการเป็นพิเศษเฉพาะราย
อนุมัติให้นับรวมประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครูก่อนโอน และมีประสบการณ์ในการสอน รวมกับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครู เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ดังนี้
                                  1.1 นายกรเอก   เจริญชินวุฒิ   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู  โรงเรียนมหาราช 7
วุฒิปริญญาตรี  นับรวมระยะเวลาได้ 6 ปี  7 เดือน 24 วัน
                                  1.2 นางวิชุดา  ผึ้งทัศน์   ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)   วุฒิปริญญาโท   นับรวมระยะเวลาได้ 5 ปี 3 เดือน 8 วัน

5. แผนอัตรากำลังข้าราชการครูของเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2556
      1.ความต้องการอัตรากำลังครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลำดับตามความต้องการ ดังนี้
                             1.1 ภาษาต่างประเทศ
                            1.2 คณิตศาสตร์
                            1.3 ภาษาไทย
                           1.4 วิทยาศาสตร์
                          1.5 ปฐมวัย
                          1.6 คอมพิวเตอร์
                          1.7 บริหารสถานศึกษา
                          1.8 สังคมศึกษา
                         1.9 ประถมศึกษา
                          1.10 พลศึกษา
                         1.11 ศิลปศึกษา
                          1.12  ดนตรี
                          1.13  การเงินบัญชี
                           1.14  นาฏศิลป์
                            1.15  บรรณารักษ์
                             1.16  โสตฯ/เทคโนโลยี
                            1.17  เกษตรกรรม
                            1.18  การศึกษาพิเศษ
                            1.19การงานพื้นฐานอาชีพ

                             2.การวิเคราะห์ความขาดแคลนครู 
                                                 -โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ จำนวน 64 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  35.56
                                                 -โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูพอดีเกณฑ์ จำนวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.00
                                                 -โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ จำนวน 53 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  29.44

 3.โรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์
                                       -โรงเรียนประถมศึกษา  47 โรงเรียน จำนวน 101 อัตรา
                                                 -โรงเรียนขยายโอกาสฯ 17 โรงเรียน จำนวน  49 อัตรา 

                            4.ร้อยละความขาดแคลนครู
                                                -ร้อยละในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์สูงสุด  ร้อยละ  - 50.00
                                                  (เป็นโรงเรียนที่เรียนรวม)
                                               -ร้อยละในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูขาดเกณฑ์ต่ำสุด  ร้อยละ  -  3.23

6. การขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 .(2)   ดังนี้
                                   1.นางลำยอง   เพิ่มพูล   ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ 29  กลุ่มบริหารงานบุคคล   ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ  ตำแหน่งเลขที่ อ2   กลุ่มอำนวยการ
                                  2.นางจินดาพร   คำประดิษฐ์   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ17  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ตำแหน่งเลขที่ อ16   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7.  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย นางสาวกันทิมา  พานิชเจริญ   ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์   อำเภอสวนผึ้ง
8. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทฐานะ
                          วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
                          นายเปลว  ปุริสาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อำเภอสวนผึ้ง

 วิทยฐานะครูชำนาญการ
                         นางสาวจันทร์หอม    หลักคำ    ครู  โรงเรียนมหาราช 7    อำเภอจอมบึง

9. การกลั่นกรองผลงานทางวิชาการ สำหรับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
ทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  จำนวน 1 ราย   นางสาวแสงอรุณ   สุขสอาด    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)  อำเภอเมืองราชบุรี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี
เพื่อเสนอ ก... พิจารณาต่อไป

10.  การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
11.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนขอย้าย  กรณีพิเศษ
12.การขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  จำนวน   3    ราย   ดังนี้
                                    1.นางดวงกมล  แย้มเกษร    ตำแหน่งครู โรงเรียนหนองแซงวิทยา   สังกัด  สพม.4
(จังหวัดปทุมธานี  สระบุรี)  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนวัดวังมะนาว  อำเภอปากท่อ
                                   2.นายสมเจตน์  นิพนธ์กิจ    ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านสวยศรี  สังกัด สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 3  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนบ้านหินสี  อำเภอปากท่อ
                              3.นางสาวสุจรรยา  โชติช่วง   ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดปรือกระเทียม  สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1  ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนวัดราษฏร์สมานฉันท์  อำเภอปากท่อ
13. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา
1.ใช้ตำแหน่งว่างประกาศรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี ระหว่างวันที่ 1-15  สิงหาคม
 2556   จำนวน   19    ตำแหน่ง  ดังนี้

                                 1.1 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   จำนวน  7  ตำแหน่ง  ดังนี้
                                     ตำแหน่งว่าง  จำนวน 2  ตำแหน่ง
                                          1.โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี   อำเภอสวนผึ้ง
                                           2.โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว   อำเภอสวนผึ้ง

                                           ตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง  จำนวน  5  ตำแหน่ง
                                          1.โรงเรียนวัดแคทราย   อำเภอเมืองราชบุรี
                                           2.โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส  อำเภอเมืองราชบุรี
                                          3.โรงเรียนวัดบ้านกล้วย    อำเภอเมืองราชบุรี
                                          4.โรงเรียนวัดไผ่ล้อม   อำเภอเมืองราชบุรี
                                          5.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง

                                    1.2 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  12  ตำแหน่ง ดังนี้

                                        -ตำแหน่งว่าง    จำนวน  10  ตำแหน่ง
                                           1.โรงเรียนวัดดอนตลุง   อำเภอเมืองราชบุรี
                                           2.โรงเรียนวัดน้ำพุ      อำเภอเมืองราชบุรี
                                           3.โรงเรียนอนุบาลปากท่อ  อำเภอปากท่อ
                                           4.โรงเรียนอนุบาลจอมบึง   อำเภอจอมบึง
                                           5.โรงเรียนบ้านจอมบึง  อำเภอจอมบึง
                                           6.โรงเรียนมหาราช 7  อำเภอจอมบึง
                                          7.โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อำเภอสวนผึ้ง
                                          8.โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ  อำเภอสวนผึ้ง
                                          9.โรงเรียนบ้านตะโกล่าง   อำเภอสวนผึ้ง
                                         10.โรงเรียนสินแร่สยาม   อำเภอสวนผึ้ง                                                                          
                                   -ตำแหน่งคาดว่าจะว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 
                                      1.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี   อำเภอเมืองราชบุรี
                                      2.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี    อำเภอเมืองราชบุรี

                                2.ชะลอการแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน   9    ตำแหน่ง   เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด  ดังนี้
                                1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   จำนวน  9  ตำแหน่ง  ดังนี้
                                   -ตำแหน่งว่าง  จำนวน   8   ตำแหน่ง
                                    1.โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ   อำเภอเมืองราชบุรี   จำนวนนักเรียน  47  คน
                                      2.โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน    อำเภอปากท่อ   จำนวนนักเรียน  31  คน
                                      3.โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน   อำเภอปากท่อ    จำนวนนักเรียน  32 คน
                                      4.โรงเรียนวัดป่าเขาสัมมะงา   อำเภอจอมบึง     จำนวนนักเรียน 24 คน
                                      5.โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน  อำเภอจอมบึง    จำนวนนักเรียน 46  คน
                                      6. โรงเรียนบ้านพุตะเคียน   อำเภอจอมบึง      จำนวนนักเรียน 45  คน
                                      7. โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ   อำเภอวัดเพลง     จำนวนนักเรียน 35  คน
                                      8.โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ   อำเภอสวนผึ้ง     จำนวนนักเรียน  44  คน

                                 - ตำแหน่งคาดว่าจะว่าง  จำนวน   1   ตำแหน่ง   
                                    โรงเรียนวัดนาหนอง    อำเภอเมืองราชบุรี    จำนวนนักเรียน  36  คน

14. การกำหนดรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
จำนวน   3   โรงเรียน ดังนี้
                               1.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   อำเภอเมืองราชบุรี เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
                               2.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี  เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำ-
เขตพื้นที่การศึกษา
                               3.โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  อำเภอเมืองราชบุรี  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส-
ทางการศึกษาขนาดใหญ่ขึ้นไป