วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เฉพาะเรื่องย้าย

4.4 ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


สายงานการสอน จำนวน 33 ราย ภายในเขตพื้นที่ จำนวน 15 ราย ต่างเขตพื้นที่ จำนวน 19 ราย ดังนี้

1.นายศักดิ์เดช โมกผา ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 2054

2.นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ท อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 583

3.นางนุชนภา แสงทับทิม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอปากท่อ

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง ตำแหน่งเลขที่ 4302

4.นางจริยา แสงมีศรี ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทรายทอง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3450

5.นายวุฒิชัย วิทยาคม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านนาคอก อำเภอปากท่อ

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 4772

6.นางอัปสร เด่นดำรง ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองราชบุรี

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 366

7.นางสุพรรณี แพสอาด ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง สพป.ราชบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3247

8.นางชุติมา แสงทอง ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดดอนทราย สพป.ราชบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 3916

9.นางสาวชุติมณฑณ์ อาจโยธี ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี อำเภอบ้านคา

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 210

10.นายเจษฎ์ธัช คำแก้ว ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองใยบัว สพป.ราชบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี อำเภอบ้านคา ตำแหน่งเลขที่ 4521

11.นางสาวชาสุตา คินธร ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3305

12.นางสาวบุญช่วย ชุษณะวัคคีย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3305

13.นางอารีรัตน์ แพงยา ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแจง อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 4518

14. นางสาวอุไรวรรณ หงษ์ศรี ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ สพป.สมุทรสาคร

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแจง อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 1255

15.นางนฤมล มีพรบูชา ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป.ราชบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 555

16.นายปิยะ เทพกลาง ตำแหน่งครู โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า สพป.สมุทรสงคราม

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 1157

17.นางสาวปรารถนา จันทร์เอี่ยมผ่อง ตำแหน่งครู โรงเรียนละมูลรอดศิริ

สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านไพรสะเดา อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3344

18.นางมาลีรัตน์ ภูบาล ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3259

19.นางสาวจุฑามณี อ่วมเนตร ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านท่ายาง อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 1096

20.นางอุบล ประถมยา ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดตากแดด สพป.ราชบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 4353

21.นางสาวชลธิชา กุลอึ้ง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป.ชุมพร เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 3331

22.นางสาวขวัญจิรา กำไลศักดิ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลแม่เบิน

สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดปากช่อง อำเภอจอมบึง

ตำแหน่งเลขที่ 854

23. นางนจลักษณ์ วิรานะ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์

อำเภอสวนผึ้ง ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 283

24.นางสาวณิชาภา โพธิ์จินดา ตำแหน่งครู โรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์

สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 4548

25.นายวรวุธ ฉันธรอาภรณ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านไชยราช

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า อำเภอจอมบึง

ตำแหน่งเลขที่ 2865

26.นายกิตติพล ราชเจริญ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านสันดอน อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 1031

27.นายเดชา ศรัทธาผล ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 3

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านสันดอน อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 4753

28.นางกัญมลพรรณ พุทธา ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 638

29.นายวัชรพันธ์ ใบบัว ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 498

30.นายเสกสรรค์ เพ็ชรรักษา ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง

ตำแหน่งเลขที่ 4751

31.นายคมชนะ อินทรีย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์

สพป.สมุทรสาคร ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง

ตำแหน่งเลขที่ 4250

32.นางกัลยากร น้อยเรือง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 859

33.นางสาวจุฑารัตน์ ไชยบุญแก้ว ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ

สพป.ราชบุรี เขต 2 ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)

อำเภอบ้านคา ตำแหน่งเลขที่ 43983 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีพิจาารณาอีกรอบไหมคะ เดี๋ยวจะได้เตรียมเขียนย้ายใหม่

Ya Thep กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ได้คำสั่งย้ายแล้วครับ