วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในการประชุมครั้งที่8/2553
เมื่อวันที่  8  กันยายน  2553

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  ครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่  302  กรกฎาคม  2550  ดังนี้

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาราชบรี เขต 1

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
ตามประกาศ ก.ค.ศ. ลงวันที่  20 มิถุนายน  2548

ทำเนียบ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ชั่วคราว
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 มกราคม 2548