วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 13/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับผู้ยื่นคำขอ วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย
            1. นายวันชัย รุ่งสุรีย์ ครู โรงเรียนบ้านท่ายาง อำเภอปากท่อ
            2. นางอานนท์ หวนระลึก ครู โรงเรียนวัดดอนแจง อำเภอเมืองราชบุรี วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย นางสาวแสงอรุณ สุขสอาด ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

2. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 11 ราย ดังนี้