วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556


1.   การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    จำนวน  1  ราย    ผ่านเกณฑ์การประเมิน (นายพฤกษ์   นาคะพันธ์)

   2. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   สายงานการสอน  (ว17/2552)   
                                         กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน    จำนวน 3 ราย
                                        1.นางอรพรรณ  วิหคสนธยา     ตำแหน่งครู   โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
อำเภอเมืองราชบุรี
                                          2.นางวลัยภรณ์   ธนวัฒน์            ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง  ช่วงสุวนิช) 
อำเภอเมืองราชบุรี
                                          3.นางอารยา  กังก๋ง                    ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดยางงาม    อำเภอปากท่อ
                                         กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1    จำนวน  3  ราย
                                          1.นางสาวรุ่งเรือง   สมร   ตำแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   อำเภอเมืองราชบุรี
                                          2.นางสาวพรทิพย์   แสงประสาท   ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ  อำเภอบ้านคา
                                          3.นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์  ตำแหน่งครู  โรงเรียนวัดห้วยหมู  อำเภอเมืองราชบุรี
 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือ
เลื่อนวิทฐานะ

 4. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 1 และด้านที่ 2   ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน  1  ราย   นายประทีป   แตงรุ่ง

5. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556
   -  การจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  ครั้งที่ 2             
(1 ตุลาคม 2556)
แนวทางในการจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น     
1.จัดสรรให้แต่ละโรงเรียน/หน่วยงานตามโควตาตัวเต็มก่อน ในอัตราร้อยละ 15           
ของจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 สำหรับวงเงินไม่เกินร้อยละ 6  ที่คำนวณได้    จากฐานอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการ  ที่มีตัวอยู่จริง  ณ วันที่  1 กันยายน  2556 โดยให้นำจำนวนเงิน     ที่ใช้ไปแล้ว  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 (ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ) มาหักออกก่อน
2.จัดสรรให้โรงเรียน/หน่วยงานที่มีเศษเหลือตั้งแต่ 0.8 ขึ้นไป 1 คน
3.โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นที่เหลืออยู่ให้พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ 
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม ให้แต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน จากบัญชีรายชื่อที่เสนอขอสำรอง (บัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น) ของแต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน ตามแนวทางดังนี้
                              3.1 จัดสรรให้โรงเรียนที่มีครูสายงานการสอนตั้งแต่ 5  คนลงมา และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ยกเว้นโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโควตาในรอบ  2  ปีที่ผ่านมา
                              3.2 จัดสรรให้โรงเรียน/ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. หรือ สพป. หรือนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้เกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย
                                    1)  ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
                                    2)  โรงเรียนหรือนักเรียนรางวัลพระราชทาน
                                    3)  ผลสัมฤทธิ์ O-NET ป.6/ม.3 , NT , LAS
                                    4)  โครงการประกันการอ่านออกเขียนได้ 100%
                                    5)  รางวัลอื่นๆ ในระดับชาติ
                                    6)  ประธานศูนย์เครือข่ายที่มีผลการปฏิบัติงานดี
                                    7)  การให้ความร่วมมือส่วนรวม
                                    8)  โรงเรียนห่างไกลกันดาร/พื้นที่พิเศษ

                               นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา เพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้
                                 1.กรณีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาฯ หรือคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  เพื่อให้สามารถรับเงินบำเหน็จบำนาญได้อย่างรวดเร็ว จึงให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 กันยายน 2556  โดยประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556  ถึงวันที่ 5 กันยายน 2556  และนำผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น จากวันที่ 6 - 30 กันยายน 2556 มาประกอบการประเมินด้วย                                                                                                                                        
                               2. กรณีข้าราชการที่ไม่เกษียณอายุราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาฯ หรือคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยและทันเวลา จึงให้ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ 20 กันยายน 2556 โดยประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2556  และนำผลการปฏิบัติงานที่จะเกิดขึ้น จากวันที่  21 - 30   กันยายน  2556  มาประกอบการประเมิน                                                                                                                                                                                             

          การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2556 กรณีเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556    จำนวน  55  ราย  ดังนี้
                                1. เลื่อนขั้นเงินเดือน  1.5  ขั้น  จำนวน  2  ราย 
                                2. เลื่อนขั้นเงินเดือน   1  ขั้น  จำนวน  45  ราย 
                                3. เลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5  ขั้น  จำนวน  6  ราย                               
                                4. ผู้ที่มีเงินเดือนเต็มขั้นไม่สามารถเลื่อนขั้นเงินเดือนได้   หากแต่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาให้เงินรางวัลประจำปีได้ จำนวน  2  ราย 
                           การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการกลุ่มระดับ 9  หรือ คศ.4    จำนวน 1 ราย 
คือ  นางทองทรัพย์  เดชเดชะสุนันท์  ตำแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) 
                            การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามมาตรา 38 ค.(2) กรณีเกษียณอายุราชการ 

7. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล  จำนวน 2 โครงการ 
จำนวน 7 อัตรา   ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน  2556  ดังนี้
                                           1.โครงการเพชรในตม  จำนวน  1  อัตรา
                                             -นางสาวนภัส  ศิริพนาวัฒน์    สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์    อำเภอสวนผึ้ง    ตำแหน่งเลขที่ 652 
                                           2.โครงการผลิตครูมืออาชีพ  จำนวน 6 อัตรา
                                            2.1 นางสาวธานัท   สัตย์ธรรม        สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)  อำเภอจอมบึง    ตำแหน่งเลขที่  1080 
                                              2.2 นายชนวรรฎ  ละออเอี่ยม                  สาขาวิชาเอกสุขศึกษา
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง  อำเภอจอมบึง   ตำแหน่งเลขที่  777
                                              2.3 นางสาวพติยา   พิพัฒน์ศรีโสภณ     สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์   อำเภอปากท่อ   ตำแหน่งเลขที่ 3173
                                              2.4 นางสาวกิตติยา   กุลวงค์            สาขาวิชาเอกภาษาไทย
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)  อำเภอเมืองราชบุรี    ตำแหน่งเลขที่ 4952   
                                              2.5 นางสาวจารุพร   สาหนองหม้อ          สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ)  ตำแหน่งเลขที่  3141
                                              2.6 นางสาววรัญญา   แววนกยูง           สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา        
บรรจุและแต่งตั้งที่โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน   อำเภอปากท่อ   ตำแหน่งเลขที่  2953

8. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
สายงานการสอน สาระการเรียนรู้ / สาขาวิชา  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ  สุขศึกษาและพลศึกษา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   การศึกษาปฐมวัย    ดนตรี-นาฏศิลป์    ทัศนศิลป์ งานช่าง-งานประดิษฐ์    งานบ้าน  และงานเกษตร  (เกณฑ์ ว 5/2556)