วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2553

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  ครั้งที่ 7/2553  เมื่อวันที่  302  กรกฎาคม  2550  ดังนี้