วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554


               1. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน
กรณีที่ผ่านการพัฒนาในระบบ e – Training และส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(ผลงานด้านที่ 3) จำนวน 22 ราย ดังนี้
                   -ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 11 ราย (นางดารากร ทับน้อย
นางเยาวลักษณ์ บุญฉวีราษฎร์ นางกานต์รวี เพิ่มพิบูลย์ นางสิริลักษณ์ อุทัยฉาย
นางพงษ์นภา หุนมาตรา นางสาวประนอม มรนนท์ นางสาวพจนา ชีวยะพันธ์
นางพวงพยอม ม่วงสวย นางศิริวรรณ จันทร์เพ็ญ นางสาวแสงทอง คำเอก และนางนิตยา ชูศิลป์)

                  -ปรับปรุงผลงานครั้งที่ 1 จำนวน 11 ราย (นางนิรภา ระย้าย้อย
นางสุมิตรา พงษ์ประวัติ นางนภารัตน์ สุวรรณภารต นางชัญชนก ระหว่างบ้าน นางยุพา ปัญญารัมย์
นางบุษกร นุรัญชา นางชนาพิมพ์ พันคูณเศรษฐ์ นางอรวรรณ ลดารัตน์ นางเพ็ญแข มิตรธรรมศิริ
นางจันทนา มาประเทียบ และนางสุมาลี อยู่กำเนิด)

               2. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 2 ราย (นางกัลป์จะญาณี ศิริบุญมา และนางพนัชญา ชะนะชัย)

              3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน สาระการเรียนรู้/สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

                    4. การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณากำหนดเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17 / 2552)

                   5. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
มีมติเห็นชอบให้นำเอกสารเกี่ยวกับเอกสารผลงานทางวิชาการของ นางนงนุช เทศเจริญ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป

                   6. ขออนุมัติคัดเลือกครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือ
เงินรายได้ของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ จำนวน 29 อัตรา
ดังนี้
 1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 2 อัตรา
7. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 2 อัตรา
8. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและ
     นวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 2 อัตรา
9. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
10. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
11. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
12. ไม่ระบุวิชาเอก จำนวน 4 อัตรา
                7. อนุมัติสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 49 อัตรา ดังนี้
1.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 8 อัตรา
2.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา
3.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา
4.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
5.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
6.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 6 อัตรา
7.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
8.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและ
    นวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 4 อัตรา
9.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
10.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
11.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา


                  8. การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ อ 53
2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 55
3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 3


                    9. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 (1 เมษายน 2554) มีมติเห็นชอบและอนุมัติ จัดสรรโควตาให้กับโรงเรียนต่าง ๆ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

6 ความคิดเห็น:

แก้ว กล่าวว่า...

อยากทราบว่าดิฉันจบวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต เอกวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ สามารถสมัครสอบเอกใดได้บ้างคะ และถ้าจบปริญญาโท หลักสูตรและการสอนสามารถสอบเอกอะไรได้บ้างคะ รบกวนช่วยพิจารณาด้วยนะคะ

ปรัชญา ฟองน้ำ กล่าวว่า...

ขออนุญาตเรียนถามว่าการรับสมัครพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สอบกรณีพิเศษ หมายรวมถึงพนักงานหรือลูกจ้างของมัธยมหรือไม่ และสอนได้เพียง 1 ปี มีโอกาศได้สอบบรรจุหรือไม่ขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคำตอบ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบว่าจบวุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ เอกสารสนเทศทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถสมัครสอบเอกใดได้บ้าง

j.chutapa กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่าถ้าเป็นครูอัตราจ้าง วิทยาลัยการอาชีพหล่ะค่ะ สามารถสอบได้ไหมค่ะ จบเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาค่ะ มีใบประกอบวิชาชีพแล้วค่ะ และทำมา 2 ปีกว่าค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากสอบว่าจบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสามารถสมัครสอบเอกใดได้บ้างคะ กรุณาช่วยตอบให้ด้วยน่ะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียนถามครับ
จบสาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สอบเอกวิทยาศาสตร์ หรือเกษตร หรือได้ทั้งสองครับ

ขอพระคุณครับ