วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554

1.อนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน ทั้งกรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จำนวน 208 ราย ดังนี้
              กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จำนวน 48 ราย ดังนี้
                  -ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 37 ราย
(นางปันนะรสี นาญาติ นางนิลวรรณ มันตะสูตร นางวารุณี ไกรวาส นางอาวรณ์ สิทธิวงษ์
นางคนึงนิจ สอาดโฉม นางอรชร สมนาภักดี นางปวีณา สวิง นางสาคร ยงค์อำนวย นางประทุม ทองดี
นางสมศิริ ลิ่มสกุลเศรษฐ์ นางนนทชา เศรษฐจิรกร นางจรุงจิต ชูพงษ์ นางสุพัฒนา สามชูศิลป์
นางผุสดี คะณา นางผกามาศ อิ่มอุทร นางสาวกันยารัตน์ เพิงสา นางวันเพ็ญ เสือเฒ่า
นางวาลี สุมารินทร์ นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์ นางกรองมาลย์ เทพสวัสดิ์ นายจรัญ สายหมี
นางสุพัตรา เหล่าทวีทรัพย์ นางสุชญา มณีโชติ นายสุวิช ช้างเพชร นางสาวสุนทรี วัฒนสุนทร
นางเพชรรัตน์ ช้อยเครือ นายวาทิน นิโกรธา  นางอัญชลี บุญโทน นางขจิต พ้นภัยพาล
นายศิลป์ชัย เจิดสกุล นางสาวลำเนา สังข์กรทอง นายอาคม เฮงตระกูล   นางเกษมศรี รื่นปาน
นางเสาวลักษณ์ ป้องลม นางสาวชนิศา จรัสรักษ์ นางพยอม พลอยทิพย์ นางธัญชนก ระหว่างบ้าน

                 -ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 จำนวน 11 ราย (นางนิพา เฟื่องฟุ้ง
นางเพ็ญศรี ปานสุวรรณ นางทัศนา ยุบล นางสุกัญญา นิลดวง นายณัฐวุฒิ วิจิตรโชติ นายฉลอง ทองดี
นางสุดารัตน์ แป้นโพธิ์กลาง นางปริญญา บุตรฤทธิ์ นางสุวรรณี ศรีมณี นางฉันทนา นุตวงษ์ นายเสน่ห์ เพ็งผลา)

              กรณีผ่านการพัฒนาในระบบ e-Training จำนวน 160 ราย ดังนี้

                 -ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 14 ราย ดังนี้ (นางมาลี มุยเจริญ
นางสุภัทรา ช่วยบำรุง นางกัญชลี ชู เชิด นายอำพล กังสุวรรณรักษ์ นางพะเยาว์ เขียนวงษ์จันทร์
นางอำภา มณีงาม นางปุณยภา ปูรณวัฒนกุล นางสุวรรณา เจริญภักดี นางธนวรรณ พลายรักษา
นางวรรณา งามเปราะ นางสาวจิราวดี อินทปัทม์ นางสายสนม พัฒน์จันทร์หอม นางอมรรัตน์ ใจจริง
นางมะลิวรรณ หนูทอง

                       -ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จำนวน 103 ราย ดังนี้
(นางนารยา สอยเหลือง นางลัคนา เลิศวนัสบดี นางสาวสุพรรณี สาเงิน นางจงจิตต์ ดิษฐาอภิชน
นางญาณิณี จันเทพา นางอนันต์ กำแพงแก้ว นางปภาวี จันเหลือง นายจำเนียร จันเทพา
นางสาวจิราภรณ์ ประสพแสง นางมลฤดี คงมั่น นางทองสุข จันทร์ผกาพันธ์ นางสุกัญญา เตวิยะ
นางสาวสมศรี กลิ่นอำไพ นางสาวนพพร โหมดสมพงษ์ นางวรรณา นาคทับ นางสมบูรณ์ แสงเจริญ
นางระเบียบ ปัทมดิลก นางทิฆัมพร สุทธิสาร นางสาวสุรินทร์ บัวงาม นางสาวศุภาวีร์ ใจหวัง
นางศิวพร ทับสุข นางโสภา อินทร์ชำนาญ นางสาวรัชนีนารถ หนูนารถ นางสาวกรรณิการ์ ศรีเจริญธรรม
นางมิ่งขวัญ แก้วเกตุ นางอนงค์ ตนุเลิศ นางสาธิฌา สายบัว นายประยงค์ ยงค์อำนวย นางสาวปัทมา แย้มพยัคฆ์
นางสาวฐิติมา เนียมหอม นางวัฒนานันท์ อินทร นางสุนันท์ ทิพย์ทนต์ นางสาวกมลวรรณ สิงห์เจริญ
นายรุ่งเรือง ลักษิตานนท์ นางจิรารัตน์ เขียวอุดม นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ นางจิราภรณ์ พันธ์ไทย
นายณรงค์ ชัยสนาม นางจรีลักษณ์ เมฆฉาย นายพิทยา ทองใหญ่ นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์ นางสุภาพร แสวงกิจนางเบญจมาศ ลิ้มบริบูรณ์ นายอำนวย จันทร์เพ็ญ นางอภิรดี อนันตโท นายสมพงษ์ พจนประทุม
นางญาณิศา นามวิชัย นายสามารถ ภักดีประดิษฐ์ นางอุษา ศรีนวลจันทร์ นายนิธิศ พวงคำไพโรจน์
นางประเสริฐศรี ศรีสมพร ว่าที่ ร.ต.พิสิฐ ชมมนัส นายประกอบ เข็มทอง นางสาวลออ แสงเจริญ
นางศรีรัตน์ แสงดิษฐ์ นายรังสรรค์ โลดโดด นายสุรศักดิ์ สาระคง นายสมควร รุ่งเรือง นายณรงค์ พรรษาคร  นายประเสริฐ เลิศวนัสบดี นางสาวศศิวิมล สังขพราหมณ์ นางกาญจนา ติปปคุปต์ นางสุนีย์ โรจโนภาส
นายสถิต ทองกั๊ก นายจรูญ ฟากฟื้น นายปรีชา พันธ์เจริญ นางพิศมร จันทร์เพ็ญ นายสมัย ดวงธนู
นางสาคร โรจนสาครบุตร นายณรงค์ กลิ่นฟุ้ง นางจรรยา โพธิ์สวัสดิ์ นางกัญญาพร เจริญสุข นางพยอม ศิลปคง
นางเจริญศรี วงศ์ตัน นางไพลิน จุลศิริ นายไกรสิทธิ์ เพิกโสภณ นางสาวนงลักษณ์ พวงรอด
นางสาวนวลอนงค์ สมศิลป์ นางศรีสมร ภมร นางมณฑาทิพย์ รักขุมแก้ว นางศรินทิพย์ พิชยานุวรรต
นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง นางนวลจันทร์ สายงาม นางยุพา เบญจมาลา นางเมตตา สบายใจ นางละเอียด เล็บครุฑ
นางกนกวรรณ ศรีสวัสดิ์ นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์ นางชบา นามชนะ นางสมศรี อินทร์ชำนาญ
นางปราณี สรเดช นางสาววนิช สีสุกดี นางวันเพ็ญ จอมคำ  นางอารมณ์ สุวรรณสิทธิ์ นางยุพิน นาคะศิริ
นางลัดดา เกิดบัณฑิต นางกุลมาศ แย้มเกสร นางลักษณา ธรรมจง นางหฤทัย บุญท้วม นางทัศนีย์ แดงอำ
นางอัจฉริยา บัวทอง นางศันสนีย์ นันทวิสุทธิ์ นางศรีฎาภรณ์ เกษมสวัสดิ์

                      -ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 43 ราย ดังนี้
(นางอุบล ตั่นทรัพย์สิน นางสาวกาญจนา เจิดสกุล นางฉลวย ศิริรัมย์ นางสุรัตน์ ศรีอรุณ นางรัชณีย์ แก้วสลับสี
นางนงนุช โรยดี นางรัตติกาล เกิดฤทธิ์ นางสุมล บุญประดิษฐ์ นางวรรณา จันทร์เจิม นางกมลลักษ์ สุกสว่าง
นางรัตนาภรณ์ กิ่งสามี นางพรพิมล เถื่อนเถา นางโฉมยง ทองกั๊ก นางอรวรรณ กันทุกข์ นางน้ำค้าง เพชรนิล
นางสาวโนรี กล้าหาญ นางสุวรี ชื่นชม นางเยาวลักษ์ จันทร์เจิม นายสมบัติ ประสิทธิชัย
นางพิไลพร เพียรวัฒนผล นางจรรยา ปาณะศรี นางสมพร เมืองบ้านกรวย นายธีระวุฒิ รูขะจี นางปราณี เฟื่องมา
นางสุวรรณา วสุรุจิวงศ์ นางสาวสุกิ พวงทรัพย์ นางเฉลิมศรี ทรัพย์ประเสริฐ นางสาวสุชาดา เพชรคง
นางสุดา เกิดผล นางพรศรี เทียมเมือง นายประยูร สามชูศิลป์ นางทองเปลว คำตุ้ย นายวินิจ ประสิทธิ์
นายวิชา จำปาศักดิ์ นางสาวอุบลรัตน์ ชาวบางพรหม นายกิตติ สถานสถิต นางวนิดา ดิษฐปัญญา
นางวันเพ็ญ สายบัว นายทองดี สายบัว นายดำรงศักดิ์ นุ่นกลิ่น นางเกศินี ประกอบปราณ นางวุฒิจิรา สาระคง   นายกำจัด อยู่กำเนิด

          - อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 51 ราย ดังนี้

                   ผ่านเกณฑ์การประเมินจากกรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1
จำนวน 37 ราย (นางปันนะรสี นาญาติ นางนิลวรรณ มันตะสูตร นางวารุณี ไกรวาส นางอาวรณ์ สิทธิวงษ์
นางคนึงนิจ สอาดโฉม นางอรชร สมนาภักดี นางปวีณา สวิง นางสาคร ยงค์อำนวย นางประทุม ทองดี
นางสมศิริ ลิ่มสกุลเศรษฐ์ นางนนทชา เศรษฐจิรกร นางจรุงจิต ชูพงษ์ นางสุพัฒนา สามชูศิลป์
นางผุสดี คะณา นางผกามาศ อิ่มอุทร นางสาวกันยารัตน์ เพิงสา นางวันเพ็ญ เสือเฒ่า นางวาลี สุมารินทร์
นางวีระวรรณ เขียนบัณฑิตย์ นางกรองมาลย์ เทพสวัสดิ์ นายจรัญ สายหมี นางสุพัตรา เหล่าทวีทรัพย์
นางสุชญา มณีโชติ นายสุวิช ช้างเพชร นางสาวสุนทรี วัฒนสุนทร นางเพชรรัตน์ ช้อยเครือ นายวาทิน นิโกรธา
นางอัญชลี บุญโทน นางขจิต พ้นภัยพาล นายศิลป์ชัย เจิดสกุล นางสาวลำเนา สังข์กรทอง นายอาคม เฮงตระกูล
นางเกษมศรี รื่นปาน นางเสาวลักษณ์ ป้องลม นางสาวชนิศา จรัสรักษ์ นางพยอม พลอยทิพย์
นางธัญชนก ระหว่างบ้าน

                        ผ่านเกณฑ์การประเมินจากกรณีผ่านการพัฒนาในระบบ e-Training จำนวน 14 ราย
(นางมาลี มุยเจริญ นางสุภัทรา ช่วยบำรุง นางกัญชลี ชู เชิด นายอำพล กังสุวรรณรักษ์
นางพะเยาว์ เขียนวงษ์จันทร์ นางอำภา มณีงาม นางปุณยภา ปูรณวัฒนกุล นางสุวรรณา เจริญภักดี
นางธนวรรณ พลายรักษา นางวรรณา งามเปราะ นางสาวจิราวดี อินทปัทม์ นางสายสนม พัฒน์จันทร์หอม
นางอมรรัตน์ ใจจริง นางมะลิวรรณ หนูทอง


2. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 2 ราย (นางสุพัฒนา ขุขันธิน และนางสาวอนงค์ จันทร์หอม)


3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17 / 2552)
ให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เสนอ เป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสำหรับวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ตรวจและประเมินข้าราชการครูผู้ยื่นคำขอฯจำนวน 2 ราย
(รายนายบุญช่วย ความดี และนายภัทร ผ่องราศี) ต่อไป4.อนุมัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น

1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ของผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 5 (นางสุณิสา สปิลเลอร์) ไปสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2
2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา
ของผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 11-15 (นางสาวยุรฉัตร รอดจุ้ย นางสาวสมบัติ พึ่งล้อม
นางสาวปิ่นมณี ธรรมโสภินท์กุล นางสาวกาญจนา นกน่วม และนางกุหลาบ กองเกิด)
ไปสังกัด สพป.สมุทรสาคร
3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ของผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 6 (นางสาวสุจิตรา  สายัณศิริ) ไปสังกัด สพป.สมุทรสาคร
4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
ของผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 8 (นางสาวนลินี สังข์นัครา) ไปสังกัด สพป. ตาก เขต 2

5. อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณียื่นคำร้องขอย้ายตามผลการสอบแข่งขัน จำนวน 3 ราย ได้แก่

1. นายภาณุวัฒน์ ทองเพิ่ม ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 9,140 บาท มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู อำเภอสวนผึ้ง
2. นางสาวปรีชญา ประชุมศรี ข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ อำเภอเลาขวัญ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
ขั้น 8,930 บาท มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง
3. นายครรชิต คำฟอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้าน กม.7 อำเภอสนามชัยเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น8,930 บาท
มาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง


6. การปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 23 ราย ดังนี้
1. นางปทุม มะลิทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านลำพระ
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
2. นางสาวดาวรุ่ง เกียรติคำ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านลำพระ
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
3. นางสาวกาญจนา ศรีโพธิ์ไทย ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านลำพระ
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
4. นางสาวสุภิดา แก้วอาจ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
5. นางสาวนันทิยา โพธิ์ประสิทธิ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหินสี
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
6. นางอังคณา พงษ์พานิช ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
7. นางสาวกัญญาณัฐ แสนตา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
8. นางใยยอง พยาเครือ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสินแร่สยาม
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
9. ว่าที่ ร.ต.หญิงญาณิศา พุกท่าไม้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
10. นางสาวชัชฎาภรณ์ อนุศรี ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองโก
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
11. นางสาวดารากร โพธิ์ไทรย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
12. นางสมบัติ สมคะเนย์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
13. นางสาววันเพ็ญ ตันอนุกูล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
14. นางสาวศิริกมล ศรีประเสริฐ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดพิกุลทอง
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
15. นางสาววีรยานันท์ เอี่ยมละออ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
16. นางสาวกัลยา ภู่ทอง ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
17. นางสาววันดี ขำสำราญ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านจอมบึง
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
18. นางสาวนรา ฤาเดช ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดช่องลาภ
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
19. นางสาววรัญตี การะเกตุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
20. นางสาวพิมพ์จิต คำพุก ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2554
21. นางสาวศิริพิมพ์ แย้มน้อย ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
22. นางสาววราพร แสงสว่าง ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดน้ำพุ
ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
23. นางภัควลัญธ์ อุ่นเรือน (นางสาวภาวิณี ผ่องภิรมย์) ตำแหน่งครูผู้ช่วย
โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ปรับปรุงเป็นตำแหน่งครู ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554


7. การรายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1/2554


8.อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) จากบัญชีรวม สพฐ. รายนางสาวนพมาส สายน้ำปราณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ประเภททั่วไป) ระดับชำนาญงาน ขั้น 18,460 บาท ย้ายไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประเภทวิชาการ) ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง อ 27 ที่ สพม.เขต 10


9. ขออนุมัติรับโอนข้าราชการ รายนางสาวชยากร สารีรัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
รับเงินเดือนขั้น 9,190 บาท ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 และเสนอ ก.ค.ศ. เพื่อขออนุมัติรับโอนต่อไป


10. ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
       -กรณีสับเปลี่ยน

         1. นางสุนัน แป้นแหลม ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
อำเภอจอมบึง ย้ายสับเปลี่ยนกับนางสาวสุวิมล เหลือลมัย ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนบ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง
         2. นางสาวสุนันทา ทิมพิทักษ์ ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง
อำเภอเมืองราชบุรี ย้ายสับเปลี่ยนกับนางเรณู ศรีแย้ม ตำแหน่งครู อันดับ คศ.2 โรงเรียนวัดน้ำพุฯ
อำเภอเมืองราชบุรี

        -กรณีตำแหน่งว่าง จำนวน 6 ราย ดังนี้
          1. นางบุบผา พวงแก้ว ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านหนองวัวดำ อำเภอปากท่อ
ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดดอนตลุงฯ อำเภอเมืองราชบุรี
          2. นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ
ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดยางงาม อำเภอปากท่อ
          3. นางไอริน ขำรอด ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วย อำเภอเมืองราชบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง
           4. นางสาวศศิญา จุทอง ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย สพป.ราชบุรีเขต 2 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนวัดบ้านกล้วย อำเภอเมืองราชบุรี
            5. นางอมรรัตน์ ขมสวัสดิ์ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง
            6. นางนลิน สุดท้วม ตำแหน่งครูโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อำเภอสวนผึ้ง
ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี อำเภอสวนผึ้ง

11.อนุมัติคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

12.อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2) ราย นางฏิณตณัฐ ยัชฉาค ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน
กลุ่มอำนวยการ ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ69
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

13.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 17 / 2552)
รายนายวงษ์สัน คูหามณีโชติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

14.อนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ราย นายสรวิชญ์ แก้วคชชา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

15. การใช้ตำแหน่งว่าง จำนวน 50 ตำแหน่ง เพื่อใช้บรรจุผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 10 ตำแหน่ง
2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง
4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 6 ตำแหน่ง
5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 4 ตำแหน่ง
6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตำแหน่ง
7. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีฯ จำนวน 6 ตำแหน่ง
8. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
9. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
10.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง


16.อนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เป็นครูผู้ช่วย
เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 51 อัตรา ดังนี้
1.1โรงเรียนวัดป่าไก่      ตำแหน่งเลขที่ 3406 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.2โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ตำแหน่งเลขที่ 556 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.3โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ตำแหน่งเลขที่ 3295 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.4โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ตำแหน่งเลขที่ 356 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.5โรงเรียนวัดโพธิศรี ตำแหน่งเลขที่ 923 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.6โรงเรียนวัดสันติการาม ตำแหน่งเลขที่ 607 อันดับ คศ.3 ขั้น 48,540 บาท
1.7โรงเรียนสีวะรา ตำแหน่งเลขที่ 3443 อันดับ คศ.2 ขั้น 35,050 บาท
1.8โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน ตำแหน่งเลขที่ 1810 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.9โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด ตำแหน่งเลขที่ 4680 อันดับ คศ.2 ขั้น 35,640 บาท
1.10โรงเรียนบ้านหุบพริก ตำแหน่งเลขที่ 1194 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.11โรงเรียนบ้านสันดอน ตำแหน่งเลขที่ 1276 อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 8,340 บาท
1.12โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว ตำแหน่งเลขที่ 4735 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.13โรงเรียนมหาราช 7 ตำแหน่งเลขที่ 374 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.14โรงเรียนมหาราช 7 ตำแหน่งเลขที่ 628 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.15โรงเรียนมหาราช 7 ตำแหน่งเลขที่ 638 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.16โรงเรียนมหาราช 7 ตำแหน่งเลขที่ 759 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.17โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ตำแหน่งเลขที่ 1265 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.18โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 ตำแหน่งเลขที่ 3028 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.19โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 ตำแหน่งเลขที่ 1891 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.20โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 ตำแหน่งเลขที่ 4880 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.21โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 525 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.22โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 2557 อันดับ คศ.2 ขั้น 27,500 บาท
1.23โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 4275 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.24โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 1899 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.25โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 4868 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.26โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 1786 อันดับ คศ.1 ขั้น 18,690 บาท
1.27โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 296 อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 8,340 บาท
1.28โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ตำแหน่งเลขที่ 3310 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.29โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำแหน่งเลขที่ 1955 อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 8,340 บาท
1.30โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำแหน่งเลขที่ 800 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.31โรงเรียนบ้านตะโกล่าง ตำแหน่งเลขที่ 405 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.32โรงเรียนสินแร่สยาม ตำแหน่งเลขที่ 4370 อันดับ คศ.3 ขั้น 51,170 บาท
1.33 โรงเรียนสินแร่สยาม ตำแหน่งเลขที่ 3143 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.34 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตำแหน่งเลขที่ 813 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.35 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตำแหน่งเลขที่ 607 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.36 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตำแหน่งเลขที่ 630 อันดับ คศ.3 ขั้น 49,420 บาท
1.37 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ตำแหน่งเลขที่ 4885 อันดับ คศ.2 ขั้น 29,690 บาท
1.38 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ตำแหน่งเลขที่ 4335 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.39 โรงเรียนสมนึกวิทศวรการ ตำแหน่งเลขที่ 2816 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.40โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 4751 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.41โรงเรียนบ้านห้วยผาก ตำแหน่งเลขที่ 4894 อันดับ คศ.2 ขั้น 35,050 บาท
1.42โรงเรียนบ้านหนองโก ตำแหน่งเลขที่ 4292 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.43โรงเรียนบ้านหนองโก ตำแหน่งเลขที่ 2935 อันดับ คศ.1 ขั้น 11,920 บาท
1.44โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี ตำแหน่งเลขที่ 105 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.45โรงเรียนบ้านหนองจอก ตำแหน่งเลขที่ 2614 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.46โรงเรียนอนุบาลบ้านคา ตำแหน่งเลขที่ 698 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.47โรงเรียนอนุบาลบ้านคา ตำแหน่งเลขที่ 653 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.48โรงเรียนอนุบาลบ้านคา ตำแหน่งเลขที่ 482 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.49โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตำแหน่งเลขที่ 971 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.50โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ตำแหน่งเลขที่ 233 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท
1.51โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง ตำแหน่งเลขที่ 4605 อันดับ คศ.2 ขั้น 37,830 บาท

88 ความคิดเห็น:

AnNNN กล่าวว่า...

พี่ค่ะ
แล้วจะดูชื่อโรงเรียนได้จากที่ไหนค่ะ หรือว่าจะมีจดหมายมาเลย


(น้องปฐมวัย อันดับ 10)

maruko_yo กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ อยากทราบชื่อโรงเรียนที่เอกภาษาไทยจะไปบรรจุจังเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ

~!!!ViRuS!!!~ กล่าวว่า...

ช่วยตรวจสอบรายชื่อครูที่ผ่านการประเมินจากการปรับปรุงผลงานวิชาการครั้งที่ 1 จำนวน 37 ราย มีชื่อ นางวันเพ็ญ เสือเฒ่า
กับ กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จำนวน 103 ราย ก็มีรายชื่อ นางวันเพ็ญ เสือเฒ่า ตรวจทานให้ถูกต้องด้วย

Poolom^<^ กล่าวว่า...

สวัสดีคะ คุณJittinan ขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูล เรียกไม่ถึง แต่ก็ดีใจกับทุกคนที่เรียกถึงแล้ว เย้ๆ! รอด้วยความตั้งใจต่อไป ดูแลสุขภาพนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีใจจังเลยค่ะพี่ที่เรียกรอบ 2 แล้ว แต่อยากขอรบกวนพี่ช่วยตอบด้วยได้ไม๊ค๊ะว่าแต่ละเอกเรียกถึงลำดับไหนแล้ว รบกวนพี่บอกด้วยนะค๊ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะเอกคอมจะมีการเรียกรอบอื่นอีกมั้ยค่ะ เรียกรอบนี้ก็ยังไม่ถึงหนูสักที หนูเริ่มจะท้อใจซะแล้ว เห็นเพื่อนๆๆเขาเรียกกันแล้วเรายังไม่เรียกซะที และจะมีการยืมบัญชีเอกคอมมั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่คะหนูขอเบอร์โทรศัพท์ของเอกไทยลำดับที่15,16,18 นึง(081-3634025)แล้วจะเรียกอีกรอบเมื่อไหร่คะ หวังว่าพี่จะมีข่าวดีให้กับผู้ที่ยังรอคอย ขอคุณค่ะ

ธนภรณ์ กล่าวว่า...

ถึง คุณจิตินันท์
จากลำดับที่ ๒๓ ขอทราบว่าจะมีการเรียกรอบ ๓ อีกไหม ประมาณเดือนไหน และที่เรียกรอบ ๒ นั้น มีใช้สิทธิ์นอกเขต 1 หรือไม่ จากใจคนรอคอย ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุด้วยทุกท่าน

จาก ธนภรณ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตินันท์คะหนูเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นได้ขออนุญาตผูบังคับบัญชาสมัครสอบที่ผ่านมา...ถ้าเกิดเรียกถึงหนูอยากทราบว่าจะโอนเงินเดือนและอายุราชการไปด้วยมั้ยคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เว้ป อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นอกจากลงบันทึกการประชุม
ควรจะมีความรู้อื่นๆ ให้กับครู ผู้บริหาร และผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้บ้าง

หน่วยงานอกคศง ต้องเป็นตัวอย่าง ในการพัฒนาด้านไอที ให้ครูใหม่ได้เห็นเป็นตัวอย่าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมเงียบไปอีกแล้วล่ะคะ เฮ้ออออ เหนื่อยจัง

tanaporn กล่าวว่า...

อยากทราบรายชื่อโรงเรียนทั้ง ๕๐ ตำแหน่งว่าลงที่ไหนบ้าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

To : พี่จิตตินันท์ เอกภาษาอังกฤษ 6 ตำแหน่งบรรจุที่ไรงเรียนไหนบ้างค่ะ ช่วยบอกด้วยและจะเรียกบรรจุเมื่อไหร่ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตำแหน่งว่างปฐมวัยมีอีก 10 ตำแหน่งเรียกเลยหรือเปล่าคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอกคอมพิวเอตอร์ 5ตำแหน่งนี้ จะได้ลงโรงเรียนอะไรบ้างคะ และจะมีการเรียกบรรจุรอบที่ 3 อีกช่วงไหนคะพี่จิตตินันท์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ น้องชายสอบได้ลำดับที่ 20 เอกเกษตร ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวบ้างไหมคะ พอจะมีหวังมั๊ยคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทางเขต ส่งจดหมาย มาให้ครูผู้ช่วยรอบ 2 หรือยังครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่ Jittinan คือผมอยากทราบว่าตอนนี้เอกภาษาไทยเรียกถึงอันดับที่ 13 แล้วใช่ไหมครับ และผู้ที่สอบได้อันดับที่ 14-18 จะเรียกอีกครั้งเดือนไหนครับ รบกวนพี่ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

maruko_yo กล่าวว่า...

อันดับที่ 10-13 ภาษาไทยยังไม่ได้จดหมายเลยค่ะ และยังไม่รู้ว่าจะตอนไหนด้วยค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ทุกวิชาเอก
ขณะนี้ทางสพป.กำลังจะเรียกบรรจุพวกเราทีขึ้นบัญชีไว้ จำนวน 10 วิชาเอก 50 อัตรา ซึ่งแต่ละวิชาเอกสามารถดูได้จากมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ครั้งที่ 9/2554นี้ ตอนนี้พี่ขอเคลียร์บัญชีที่ สพป.สมุทรสาคร สพป.นครปฐม 2 สพป.ตาก ขอใช้บัญชีอยู่นะ หลังวันที่ 19 ก.ค.นี้ คงจะได้ทราบ และยังไรเสียคนที่อยู่ในลำดับที่พี่เรียกถึง ก็ขอให้รอรับจดหมายจาก เขตพื้นที่พี่จะทำถึงพวกเรา ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัคร
สำหรับน้อง ๆ ที่พี่มีจดหมายสอบถามความสมัครใจไปแล้ว ทุกคนจะต้องตอบรับจดหมายของ สพป.ทุกคน จะใช้วิธีโทรศัพท์บอกพี่ไม่ได้ เพราะการโทรศัพท์บอกพี่ว่าสมัครใจไป หรือไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีนั้น เราจะถือว่าไม่ได้เป็นหลักฐานของทางราชการ ทั้งนี้ พี่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้น้อง ๆ โทรหาพี่ การโทรหาพี่นี้เป็นการพูดคุยเป็นการภายใน หลักฐานจริง ๆ ต้องเป็นหนังสือตอบกลับพี่มา
ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่กำลังจะเรียกถึงหาก เขตไหนมาขอใช้บัญชีในวิชาเอกที่เหลือมากกว่า 10 อัตรา เรายินดีให้ไปกันทุกคน

maruko_yo กล่าวว่า...

ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากค่ะ ที่แจ้งข่าวสาร

tanaporn กล่าวว่า...

หลังจากวันที่ 19 ก.ค. ที่ว่าเคลียร์บัญชี ที่ สพป สมุทรสาคร สพป นครปฐม 2 สพป ตาก ขอใช้บัญชี นั้น เป็นตำแหน่งที่เรียกในรอบที่ 2 หรือว่าเป็นตำแหน่งของรอบที่ 3 ขอคำชี้แจงด้วย
จาก ปฐมวัย 23

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงพี่จิตตินันท์ ค่ะ
หนูอยากทราบว่าราชบุรีจะเรียกรอบ 2ในเดือนกรกฎาคมนี้ใช่มั้ยค่ะ คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมค่ะ รบกวนตอบข้อสงสัยให้หนูทราบด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

ยินดีกับทุกท่าน

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ ที่สอบขึ้นบัญชี
สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ทำหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 50 อัตรา และสังกัด สพป.อื่น จำนวน 6 อัตรา ในวันที่ 1 สิงหาคม 2554ณ สพป.ราชบุรี เขต 1ชั้น 2 เวลา 09.30 น.
ให้น้อง ๆ เตรียมเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด ไปในวันรายงานตัวด้วย
1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ทะเบียนบ้าน
3.ปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการศึกษา
4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (หากของใครหมดอายุให้รีบดำเนินการโดยด่วน
5.เอกสารอื่น(ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ฯลฯ
ทั้งนี้ จะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนที่เลือกในวันเดียวกัน หากไม่ไปรายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง
ให้เตรียมเสื้อผ้า อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวมาเลย
1.กลุ่มวิชาปฐมวัยศึกษา จำนวน 10 อัตรา
ลำดับที่ 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19
สำรอง 20
2.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
ลำดับที่ 9 10 11
3.กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา
ลำดับที่ 7 8 9 10 11 สำรอง 12
4.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา
ลำดับที่ 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21
สำรอง 22 (สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 6 อัตรา
สังกัด สพป.สมุทรสาคร 4 อัตรา)
5.กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 5 อัตรา
ลำดับที่ 6 10 11 12 13 สำรอง 14 15
6.กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา
ลำดับที่ 3 4 5 6 7 สำรอง 8
7.กลุ่มวิชาเทคโนฯ จำนวน 6 อัตรา
ลำดับที่ 5 6 7 8 9 10 สำรอง 11
8.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
ลำดับที่ 6 7 8 9 สำรอง 10
9.กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน 4 อัตรา
ลำดับที่ 8 14 16 17 สำรอง 18
(สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 3 อัตรา
สพป.ตาก2 1 อัตรา)
10.กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
ลำดับที่ 4 5 6 7 สำรอง 8

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ ฉบับที่ 2
ในกลุ่มวิชาภาษาไทย ที่เรียกบรรจุ 5 อัตรานั้น
สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 4 อัตรา
สังกัด สพป.สมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ รายชื่อโรงเรียนแต่ละวิชาเอก จะแนบไปกลับหนังสือเรียกตัว ซึ่งเราจะส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้(20 กรกฎาคม 2554) รอรับได้ ตามที่อยู่ที่แจ้งในใบสมัคร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ค่ะ รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ รายชื่อโรงเรียนสามารถดูได้วันไหนคะ ทางเขตจะมีประกาศออกมาหรือว่าทราบวันที่รายงานตัวเลยคะ

maruko_yo กล่าวว่า...

ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่แจ้งข่าวสาร

tanaporn กล่าวว่า...

ขอบคุณมากเลยค่ะ ที่กรุณาแจ้งข่าวสาร ก็ขอให้พี่ช่วยลุ้นกันอีกสักรอบ เพื่อช่วยคนที่รอคอย ( รอบ ๓ )
ช่วยสงข่าวด้วยนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ต้องตัดชุดขาว และชุดข้าราชการเลยใช่ไหมครับ ขนของใช้ไปเลยหรอครับ แล้ว โรงเรียนเตรียมที่พักให้หรือยังครับ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ
สำหรับการบรรจุ เราจะบรรจุในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ที่พักนั้นคงต้องพักที่บ้านพักของโรงเรียน ให้เราไปลองดูโรงเรียนที่เราจะเลือกว่ามีที่พักหรือไม่ หากโรงเรียนนั้นไม่มีก็สามารถพักในบ้านพักของโรงเรียนใกล้ ๆ ได้ เดี๋ยว ผอ.รร.คงดูแลเราด้วย
สำหรับชุดขาวคงยังไม่ต้องตัดหรอกนะ แต่ถ้าเราจะตัดก็ไม่ว่ากันเพราะไว้ทำพิธีวันเฉลิมฯ ทั้ง 2 วัน
แต่งชุดข้าราชการควรที่จะมีไว้ เพราะเราต้องแต่งทุกวันจันทร์อยู่แล้ว แต่ตรงนี้ไว้ตอนเราบรรจุแล้วก็ได้
สำหรับรายชื่อโรงเรียนพี่บอกแล้วว่าจะแนบไปกลับหนังสือเรียกตัว พี่คงพิมพ์แจ้งเราไม่ไหวหรอก เห็นใจพี่บ้างนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบพระคุณพี่จิตตินันท์ในการตอบข้อสงสัย หรือคำถามทุกอย่างค่ะ มีความรู้สึกว่าพี่เข้าใจหัวอก น้องๆ มาก ยอมเสียสละเวลามาตอบให้ไม่รำคาญเลย ขอยกย่องและชมเชยการทำงานของพี่ๆ สพป.รบ.1 มากเลยค่ะ ต่างกับเขตอื่นมากๆ เลย พี่ๆ ที่เขตพูดจาเพราะมากเวลาโทรติดต่อ ช่วยพวกเราได้มากเลยค่ะ รู้สึกไม่เคว้ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอถามอีกคำถามนะครับ ถ้าโ,กนี้ไม่โหดร้ายเกินไป หากว่า โรงเรียนที่ไปอยู่ไม่มีบ้านพัก หรือมีแต่ไม่ว่าง แล้วโรงเรียนใกล้เคียงก็ไม่มีว่างเลย แล้วเราจะพักที่ไหนครับ ถ้าเช่า ราชการเบิกได้หรือเปล่าครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะสำหรับคนเศร้าค่ะ ยังไม่มีโอกาศจะได้บรรจุสักที ยินดีกับทุกคนด้วยนะค่ะที่ได้บรรจุในรอบนี้ 50 ตำแหน่ง ของสฟป.รบ.1 ไม่ต้องไปเขตอื่น ๆ ดีใจด้วยค่ะ พี่จิตตินันท์ค่ะ ไม่ทราบว่าจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีกรอบ3หรือว่ารอบอื่นๆอีกเรื่อยๆๆมั้ยค่ะ โดยเฉพาะเอกคอมพิวเตอร์ค่ะ คนที่ขึ้นบัญชีรออีกเพียบเลยค่ะ เอกคอมพิวเตอร์จะมีข่าวดีเลยบรรจุเยอะๆๆมั้ยค่ะ ขอบคุณค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

น้อง ๆ จ่าอย่าพึ่งไปกังวลกับเหตุการณ์ข้างหน้านะ ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ ไม่ต้องกลัว เพราะโรงเรียนที่พวกเราจะไปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแถวอำเภอสวนผึ้ง
อำเภอบ้านคา โรงเรียนเหล่านี้จะมีบ้านพักให้ ถ้าหากไม่มีหรือใกล้โรงเรียนไม่มี หรือมีแต่ไม่ว่าง ผอ.รร.ก็จะดูแลเราได้ ถ้าโชคดีเจอ ผอ.รร.ใจดีก็ยิ่งดีใหญ่
คงไม่ให้พวกเราต้องไปเช่าบ้านให้เปลืองเงินหรอกนะ
เพราะเราก็พึ่งบรรจุ ไม่รู้จะพ้นทดลองหรือเปล่านะ(อันนี้พูดเล่นนะ) น้อง ๆ ทั้งหลายต้องอดทนนะขอให้พวกเราสู้ ๆ ก็แล้วกัน ตั้งใจทำงาน สัก ปีสองปี พอมีเงินมาก ก็ค่อยเช่าบ้านนะ เป็นกำลังใจให้ หากมีปัญหาแจ้งมาที่ สพป.ก็ได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ครับรบกวนตอบข้อสงสัยด้วยครับ
คืออยากทราบว่าในกรณีที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครูก่อนได้รับเกณฑ์ทหาร (ผ่อนไว้ 4 ปีแล้วครับ)จะต้องไปเป็นทหารเกณฑ์หรือไม่ เพราะที่ผมทราบมาคือทางหน่วยงานทหารจะอนุโลมให้ไม่ต้องไปเป็นจริงหรือไม่ รบกวนพี่ชวนยืนยันหน่อยครับ เท่าที่พี่พอทราบมาจากการทำงานของ สพฐ. (ขอบคุณมากๆครับ)

tanaporn กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่าที่ราชบุรี เขต ๑ นั้น เอกปฐมวัย มีครูครบทุกโรงไหม จำเป็นไหมว่าต้องมีครูครบทุกโรง และลำดับที่ ๒๓ ปฐมวัย จะมีโอกาสไหม ขอบคุณค่ะ พี่จิตตินันท์ ที่ตอบทุกเรื่อง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับคุณพี่จิตตินันท์ ผมอยากทราบว่า เอกภาษาอังกฤษ ที่สพป.สมุทรสาครขอใช้บัญชี ตั้งแต่ลำดับที่11-15 แล้วสละสิทธิ์ 4 คน(11-14) เมื่อมาถึงรอบนี้ที่เรียก 6 คน สิ่งที่ผมอยากรู้ว่า 4คนที่สละสิทธิ์ จะมีสิทธิ์เลือกก่อนหรือหลัง6 คนหลังครับ Dome

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แล้วพวกครูพันธุ์ใหม่ล่ะคะพี่ เมื่อไหร่จะเรียกตัวสักที นี่ก้อจะเทอมสองแล้วนะคะ พวกหนูเครียดๆมากเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงคุณ jittinan
ครูผู้ช่วยที่ประกาศแล้วว่าได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นครู เมื่อไหร่ทางเขตจะส่งหนังสือ เพื่อให้ ผอ. แต่งตั้งเป็นคศ. 1คะ (จะได้ปรับเงินเดือนเป็น คศ. 1 สักทีค่ะ)
จาก ครูผู้ช่วยตัวเล็กๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังลุ้น รอบ ๓

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เมื่อไรเอ่ย ใครรู้ช่วยตอบด้วย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบ ใครมีข้อมูล ช่วยส่งข่าวบ้าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากถามเรื่องสิทธิรักษาพยาบาลของพ่อค่ะ ทำไมถึงยังไม่ขึ้นสิทธิ คะ ของดิฉันขึ้นแล้ว เพิ่งบรรจุวันที่ 18 พ.ค.54 จะสอบถามได้ที่ไหนคะรบกวนหน่อยนะคะ ร้ออนใจมากๆเลยค่ะ

poolom กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ คุณพี่จิตตินันท์ น้องขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารที่พี่นำมาฝากมากเลยคะ พี่ๆที่ สพป.ราชบุรีเขต 1 ใจดีอย่างนี้ทุกท่านไหมคะ เรียกไม่ถึงแต่อ่านข้อความให้กำลังใจของพี่แล้วก็ยิ้มน้อยๆได้ คุณพี่จิตินันท์อารมณ์ดีจังนะคะ (อ่าน20 ก.ค.)หัวใจคนติดรอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ๆครับ เอกสารที่ไปรายงานตัว ใช้แค่ระบุตาม จดหมายใช่ไหมครับ หรือว่ามีอย่างอื่นด้วยครับ แล้วเรื่องบัญชีธนาคาร คนที่อยู่ ตจว ไกลๆ คิดว่าน่าจะยังไม่ได้เปิดไว้ ค่อยเปิดแล้วไปให้ทีหลังได้ไหม

ผู้กังวลปนความดีใจ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์คะ หนูผู้สอบขั้นบัญชีอันดับ7 คหกรรมศาสตร์ ยังไม่ได้รับหนังสือเลย อยูจังหวัดสมุทรสาคร ทำไมได้ช้ากว่าคนอื่นคะ ตามทุกวันที่ไปณษณีย์เขาบอกไม่มี ทำไงดีวันรายงานตัวต้องเอาไปหรือเปล่าคะ กังวลคะช่วยตอบด้วยนะคะ จากผู้กังวลปนความดีใจ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงผู้สนใจข่าวสารการบริหารงานบุคคล
ขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเรื่องการบริหารงานบุคคลของ สพป.ราชบุรี เขต 1 พี่หายไปหลายวันเนื่องจากไปอบรมที่กรุงเทพฯ ขอตอบเป็นข้อ ๆ ดังนี้
1.กรณีน้องที่ถามเกี่ยวกับสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลของพ่อที่ยังไม่เกิดนั้น ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เขตได้ ที่พี่เป้า (อาทิตา คุ้มเสาร์)ที่อยู่ฝ่ายทะเบียน ก.พ7 ที่พวกเราเขียนประวัติ นะ โทร.ประสานกับพี่เขา บางทีข้อมูลของพ่ออาจย้งไม่สมบูรณ์ หรือมีความผิดพลาดที่เขตฯยังไม่ได้แก้ไขก็มี ถ้ารีบด่วนติดต่อกับพี่เขาได้
2.น้องคหกรรมที่ 7 พรุ่งนี้พี่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพี่จะโทรกลับไปหานะว่าเป็นเพราะอะไร เพราะให้น้องไปตรวจสอบกับไปรษณีย์แล้ว
3.สำรหรับเอกสารหลักฐานให้นำมาตามที่แจ้งในหนังสือนะ ที่สำคัญขอให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องไม่หมดอายุนะจ๊ะ สำหรับคนที่จะบรรจุของบัญชีราชบุรี เขต 1 ส่วนเรื่องการเปิดบัญชี ในวันที่ 1 สิงหาคม เราจะมีเจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ ไปชี้แจงและแนะนำให้ ยังไม่ต้องรีบเปิดบัญชีนะ เพราะทุกคนต้องเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ของราชบุรี อยู่แล้ว อย่าพึ่งกังวล
4.สำหรับครูผู้ช่วยที่ปรับปรุงเป็นครู พี่คิดว่าป่านนี้เจ้าหน้าที่คงให้โรงเรียนที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงตำแหน่งแล้ว ลองสอบถาม ผอ.รร.ดูนะ
5.ขอบใจน้องหัวใจคนติดรอนะที่กล่าวชมและให้กำลังใจพี่ ขอให้น้องเข้าใจว่าทุกที่ทุกหน่วยงานมีทั้งคนที่เราถูกใจและไม่ถูกใจ มีคนที่ดีและคนไม่ดี มีคนที่เข้าใจเราและมีคนที่ไม่เข้าใจเรา
ขอให้ผู้ที่ขึ้นบัญชีรอก่อนนะ โชคดีอาจเป็นของเรา พี่อยากให้น้อง ๆ ทุกคนได้มีงานทำอย่างมั่นคง พยามยามเอาใจช่วย และน้องที่ สพป./สพม.อื่นมาขอใช้บัญชี ถ้าไม่ลำบากมากนักพี่อยากให้ทุกคนได้ไปทำงานกัน จากใจจริงของพี่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ใส่ใจกับทุกคำถาม ที่รอคำตอบ ขอถามอีกคำถามค่ะ ข้องใจมากๆๆๆๆๆๆๆคือหนูเรียนแบบ 4+1 ได้เงินเดือน 7940 ซึ่งเพื่อนที่เรียนด้วยกันกับหนูเขาก็ได้บรรจุ ที่ลพบุรี อยุธยา เพชรบุรี ทำไมเขาถึงได้เงินเดือน 8700 แบบ 5 ปีละคะ ทำไมถึงไม่มีมาตรฐานเดียวกัน แล้วอย่างนี้จะทำยังไงคะ ขอบคุณมากค่ะพี่

Jittinan กล่าวว่า...

ขอทราบรายละเอียดน้องคนสุดท้ายที่สอบถามมา น้องเรียน 4+1 หมายความว่าอย่างไร ขอรายละเอียดให้ชัดเจน การเรียนปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ต้องได้บรรจุ 8700 เรียนปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี บรรจุ 7940 ของเก่านะที่ยังไม่ได้ปรับ ขอทราบชื่อสกุลของเรา พร้อมวิชาเอก พี่จะไปตรวจสอบอีกครั้ง แต่หลักสูตร 4+1 ไม่เคยมีนะเท่าที่รู้ หรือพี่จะไม่รู้ก็ได้ ขอคำชี้แจงให้ละเอียดแล้วพี่จะตอบให้

หัวใจคนติดรอ^!^ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ คุณพี่จิตตินันท์ ดูแลน้องๆ ดีจังนะคะ
ใจดีจัง ตอบข้อสงสัยน้องๆตลอด(อย่างไรก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ) ขอบคุณคะ

tanaporn กล่าวว่า...

เรียน พี่จิตตินันท์

ตอนนี้ มีที่ไหนมาขอใช้บัญชีอีกไหม เอกปฐมวัย 23ช่วยด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ค่ะพี่หนูที่ถามเรื่องเงินเดือนนะคะ 4+1ที่หนูบอก ก็หมายถึงเรียน ปริญญาตรี 4 ปี แล้วต่อป.บัณฑิต ค่ะ ที่นิยมเรียกกันว่า 4+1 คือเพื่อนที่เรียนป.บัณฑิตด้วยกัน เขาได้เงินเดือน 8700 ส่วนเพื่อนอีกคน ได้9140 ก็เลยงงอ่ะค่ะ เพราะเท่าที่รู้มาก็มีหลายคนนะคะที่เรียนหลักสูตรแบบหนู แล้วได้เงินเดือน 8700 ของหนูเอกนาฏศิลป์ค่ะ

maruko_yo กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ พี่จิตตินันท์

คืออยากทราบว่า สำหรับคนที่สมัครใจในการขอใช้บัญชีของจังหวัดอื่น เมื่อเลือกโรงเรียนแล้วจะได้รับการบรรจุแต่งตั้งหลังราชบุรีนานไหมค่ะ คือ ทางเขตจะดำเนินการส่งเรื่องต่อไปเลยไหมค่ะ

ขอบคุณมากคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะ ผู้ที่จะเรียกบรรจุในวันที่ 1 ส.ค.นี้ ต้องใช้รูปป่าวค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ
การเรียนหลักสูครป.ตรี 4+1 ของน้องนั้นเขาไม่เรียกหลักสูตรป.ตรี 5 ปี นะ อย่างนี้เราจะไม่นำป.บัณฑิตมารวม การเรียนหลักสูตร 5 ปี ต้องเรียนต่อเนื่อง เท่าที่พี่ทราบตอนนี้มีหลักสูตรของเอกวิทย์กับเอกคณิต (หากมากกว่านี้ต้องขอโทษด้วยนะ แต่น่าจะมีมากกว่านี้) อย่างของน้องเขาเรียกหลักสูตรป.ตรี 4 ปี บรรจุเริ่มแรกเดิม 7940 บาท แต่ปัจจุบันปรับเงินเดือนแล้วเป็น บรรจุ 8340 บาท ส่วนหลักสูตรป.ตรี 5 ปี บรรจุเริ่มแรกเดิม 8700 บาท ปรับแล้วเป็น 9140 บาท ขอให้เข้าใจด้วยนะ
สำหรับการขอใช้บัญชี หลังจากพี่นำเข้า อ.ก.ค.ศ.เขตฯแล้ว และอ.ก.ค.ศ.เขตฯอนุมัติให้ใช้บัญชี พี่ก็สอบถามความสมัครใจ ถ้าเราสมัครใจไป พี่แจ้งไปยังเขตนั้น เขตนั้นก็จะไปจัดทำประกาศการขึ้นบัญชี อาจจะนำเข้า อ.ก.ค.ศ.เขตฯอีกครั้ง หรือบางเขต ขออนุมัติเป็นหลักการไว้ก็จะเร็ว
สำหรับเอกปฐมวัย 23 รออีกหน่อย ถึงลำดับสำรองที่ 20 แล้วตอนนี้ยังไม่มีใครขอใช้บัญชี
สำหรับคนที่บรรจุวันที่ 1 ส.ค. ยังไม่ต้องถ่ายรูป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่คะ ครูพันธุ์ใหม่เรียกรายงานตัววันที่ 8 -9 สิงหาคม
ต้องไปทั้งสองวันเลยหรือไม่คะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ

คนรออย่างมีความหวัง กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่าจะมีการเรียกบรรจุรอบสามอีกครั้ง ประมาณเดือนไหนครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียนถามนะค่ะ
จะเรียกรอบสามเมื่อไหร่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ

tanaporn กล่าวว่า...

เรียน คุณจิตตินันท์
เนื่องจากวันนี้เป็นวันรายงานตัวเข้ารับการบรรจุ นั้น ช่วยลงข่าวคราวให้ทราบความเคลื่อนไหวด้วย เผื่อที่จะได้ทราบรายละเอียดว่าใครไปอยู่ที่ไหนบ้าง ขอบคุณ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

gjhgg

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โรงเรียนที่บรรจุแต่ละโรงเรียน ทำไมบ้านพักครูไม่เพียงพอเลยครับ อยากให้ทางเขตประสานงานส่วนราชการอื่นที่มีบ้านพักเหลือๆให้บ้าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จะเรียกรอบ3อีกเมื่อไรค่ะแล้วเอกนาฏศิลป์จะเรียกถึงลำดับที่22ไหมค่ะพี่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปเรียกบรรจุรอบที่ 2 หรอคะ อยากทราบรายละเอียดคะ รบกวนพี่จิตตินันท์ขึ้นเว็บให้ดูหน่อยคะ (สถิติเรียกบรรจุ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมเงียบจัง ไม่มีความเคลื่อนไหวเลย

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ
ที่เงียบหายไปเพราะตอนนี้พี่ไม่ว่างเลยกำลังเคลียร์เรื่องการบรรจุรอบ 1 สิงหาคม และเคลียร์อัตราเงินเดือน การบรรจุรอบ 18 ส.ค. และทำเรื่องย้ายจากผลการสอบแข่งขัน ทำเรื่องโอนจากการสอบแข่งขัน
ทำเรื่องขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่น คงแจ้งเป็นรายละเอียดแต่ละคนว่าไปบรรจุที่ไหน ไม่ได้หรอกนะ ตั้ง 50 คน คงต้องใช้เวลา ขอโทษด้วยนะ แต่พี่จะขึ้นสถิติการเรียกบรรจุให้พวกเราได้ทราบได้วันสองวันนี้

หัวใจคนติดรอ^!^ กล่าวว่า...

เหนื่อยนัก พักสักนิดแล้วลุยต่อนะคะ เป็นกำลังใจให้คะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ครับผมอยากทราบว่าการเรียกบรรจุรอบที่ 3 ใช้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ใช่ไหมครับ

Jittinan กล่าวว่า...

ขอโทษน้อง ๆ นะ ตามที่พี่ตอบว่ากำลังเคลียร์เรื่องอัตราเงินเดือนการบรรจุรอบ 18 ส.ค. นั้น ผิดนะ เคลียร์อัตราเงินเดือนรอบ 18 พ.ค. จ๊ะเรียบตอบไปหน่อย เดิมการบรรจุป.ตรี 4ปี เริ่มที่ 7940 ป.ตรี 5 ปี เริ่มที่ 8700 ตอนนี้จึงต้องแก้ไขคำสั่งพวกที่บรรจุรอบ 18 พ.ค. เป็น 8340 กับ 9140 บาท จ๊ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

แหม พี่ทำแบบนี้ พวกที่รอคอย หลงดีใจ นึกว่าจะมีการบรรจุอีกรอบใน 18 สิงหาคมนี้ แย่เลย นึกว่าจะได้ไปรอบนี้เสียแล้ว ผิด เล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่เป็นไร รอได้ หวังว่าคงจะมีจ่าวดี ๆ อีกสัดครั้งนะ

tanaporn กล่าวว่า...

เอกปฐมวัย ๒๓ ตอนนี้ทางเขต ๑ มีความต้องการอีกหรือไม่ แล้วเมื่อใดจะมีข่าวดีบ้าง แล้วมีใครย้ายหรือไม่ ตำแหน่งว่างอีกมาไหม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พวกที่ต้องรายงานตัวต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

AnNNN กล่าวว่า...

ได้ บรรจุ แล้ว กลับมาขอบคุณ พี่ๆ ที่เขต ทุกท่าน นะคะ ^_____^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ค่ะ ที่อื่นมาขอใช้บัญชีเอกนาฏศิลป์บ้างหรือเปล่าทำไมช่วงนี้เงียบจังเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ครับรอบที่ 3 จะเรียกเมื่อไรครับ พี่พอทราบหรือไม่ช่วยตอบที่ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ครับผมดูข่าวทางโทรทัศน์แจ้งว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จะมีการเพิ่มเงินเดือนขั้นต่ำสำหรับปริญญาตรีเป็น 15000 ให้กับข้าราชการ ยังนี้ตำแหน่งครูผู้ช่วยจะมีสิทธิ์ตรงนี้หรือไม่ครับ พี่ช่วยตอบเท่าที่พอทราบก็ได้ครับ เพราะเป็นโอกาศที่ดีสำหรับครูทุกคนใช่ไหมครับ อย่างนี้เชื่อว่าครูทุกคนต้องขยันมากกว่าเดิมเป็น 100 เท่าเลย เนื่องจากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์คะ จะเรียกบรรจุครูผู้ช่วยอีกครั้งในเดือนไหนคะ แล้วรอบต่อไปจะมีการเรียกบรรจุลงแถว อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง และ อ.เมือง มากหรือไม่คะ เพราะที่เห็นส่วนใหญ่ทำไมถึงไปแถว อสวนผึ้ง อ.บ้านคา และอ.จอมบึง มากจังเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

To พี่จิตตินันท์ หนูจะขอเบอร์โทร ลำดับที่ 18 19 เอกนาฏศิลป์ค่ะ หนู ลำดับที่ 20

Jittinan กล่าวว่า...

น้อง ๆ ของพี่ ขอตอบแบบรวม ๆ นะ
เรื่องเงินเดือน ตามข่าวทางโทรทัศน์ พี่ตอบไม่ได้นะ น้องก็คอยตามข่างทางนั้นก็แล้วกัน มันเป็นเรื่องของการเมืองนะ
สำหรับเรืองขอใช้บัญชีขณะนี้มีหน่วยงานอื่นมาขอใช้บัญชี ซึ่งจะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ในวันที่
8 ส.ค. นี้ ดังนี้
เอกปฐมวัย 1 อัตรา สพป.พังงา อ.ตะกั่วป่า เราจะสอบถามความสมัครใจลำดับที่ 21
เอกนาฏศิลป์ 7 อัตรา มี กาญจนบุรี เขต 3ขอ 3 อัตรา สงขลา เขต 3 ขอ 2 อัตรา อุทัยธานี เขต 2 ขอ 1 อัตรา พังงา ขอ 1 อัตรา เราจะสอบถามลำดับที่ 18-24
เอกเกษตรศาสตร์ 1 อัตรา กาญจนบุรี เขต 3 ขอ 1 อัตร จะสอบถามลำดับที่ 8
ภาษาไทย เทศบาลเขางู ขอ 1 อัตรา จะสอบถามลำดับที่ 14
วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เทศบาลกระทุ่มแบน
จะสอบถามลำดับที่ 13
ทั้งหมดนี้ ต้องได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ.เขตฯก่อนนะถึงจะสอบถามความสมัครใจ
สำหรับเบอร์โทรศัพท์ พี่ต้องขอโทษน้อง ๆ นะ พี่ไม่สามารถบอกน้องได้นะ ต่อไปนี้ไม่ต้องถามเรื่องนี้นะจ๊ะไม่ขอบอก
เรื่องการเรียกบรรจุรอบ 3 ตอบไม่ได้เพราะพึ่งเรียกรอบ 2 ไปเมื่อ 1 ส.ค.นี้ ต้องรอกันไปก่อนนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้ อ.ก.ค.ศ. อนุมัติด้วยนะค่ะ หนูจะได้บรรจุซะที

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การประชุม อ.ก.ค.ศ. ในวันที่ 8 สิงหาคม 54 เอกนาฏศิลป์ สพป.รบ1 มีเรียกบรรจุไหมค่ะ

tanaporn กล่าวว่า...

การประชุม อ.ก.ค.ศ. วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่องการใช้บัญชี ผลการประชุมอนุมัติไหมค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะหนูอยากทราบผลการอนุมัติว่าอนุมัติหรือเปล่าค่ะเอกอะไรบ้างรบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เท่าที่โทรถามเขตนะ เรารู้แต่เอกนาฏศิลป์ว่าอนุมัติทั้งหมด แต่เอกอื่นเราไม่ทราบนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณฐิตินันท์คะดิฉันอยากทราบว่าการสละสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้แล้วถึงอันดับเรียกแต่ไม่ไป พอถึงครั้งต่อไปเมื่อเรียกบรรจุอีกจะมีการเรียกลำดับอย่างไรคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณพี่ค่ะถ้าใกล้จะถึงลำดับเราแล้ว จะมีการโทรแจ้งพร้อมกับส่งจดหมายหรือเปล่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คหกรรมศาสตร์ คนที่ 27 จะมีโอกาสเรียกถึงไหมค่ะ