วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
การขออนุมัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ครั้งที่ 12/2554   เมื่อวันที่   14  กันยายน  2554  จำนวน  4  กลุ่มวิชาฯ  8 อัตรา  สพป.ราชบุรี เขต 1  ได้ดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตามลำดับ  เรียบร้อยแล้ว  ปรากฏดังนี้
                           1.กลุ่มวิชาฯ นาฏศิลป์    จำนวน   2  อัตรา  (โรงเรียนบ้านสองแพรก  สพป.ระนอง
และ โรงเรียนบ้านนา   สพป.ระนอง)   มีผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชี  ดังนี้
                                                 -  ลำดับที่  27  นางสาวรุ่งทิวา  รบศึก   สมัครใจไปขึ้นบัญชี ที่โรงเรียนบ้านสองแพรก   อำเภอกระบุรี  สพป.ระนอง
                                                  -  ลำดับที่ 18 ,19 , 23, 28 , 29 , 30 ,  32    (นางสาวนฤมล   วงษ์ปาน 
นางสาวศิวาพร  ค่ำยัง     นางสาวพนารัตน์    หุ่นเอี่ยม     นางรัชนี     อินทะขีณี     นางสาวศรัญญา    พรมสัน
นางสาวสิริรัตน์   ประพฤติกิจ    และนางสาวนัญณา  คล้ายสังข์)  ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพป.ระนอง
                                           สำหรับที่เหลืออีก 1 อัตรา ที่โรงเรียนบ้านนา   อำเภอกะเปอร์   สพป.ระนอง  
อยู่ระหว่างสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับต่อไป
                                                2. กลุ่มวิชาฯเกษตรศาสตร์   จำนวน  3 อัตรา  มีผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชี 
ดังนี้
  ลำดับที่  8   นางสาวสุภาพ   อมรพงษ์โพธิธา    สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพป.สมุทรสาคร
                                                  ลำดับที่ 11  นายกิตติพัฒน์   แซ่ย่าง   สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพป.ภูเก็ต
                                                  ลำดับที่ 12  นางสาวธนารัตน์   สุคนธ์   สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพป.ตรัง เขต 2
                                      ทั้งนี้    ลำดับที่ 10  นางสาวปรารถนา   อุบลวัตร์   สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพป.สมุทรสาคร  ซึ่งสมัครใจไปที่เดียวและซ้ำกับผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 8  จึงคงขึ้นบัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ต่อไป
                                          3. กลุ่มวิชาฯ คหกรรมศาสตร์   จำนวน   2  อัตรา (โรงเรียนวังบ่อวิทยา  สพม.42  และโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว    มีผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชี  ดังนี้
- ลำดับที่   10    นางสาวจิราภรณ์   เลี้ยงอำนวย      สมัครใจไปขึ้นบัญชีที่
โรงเรียนวังบ่อวิทยา   สพม.42
                                                - ลำดับที่  11,12,13  (นางสาวเปราวดี  เจตนานุศาสน์  นางสาวสราลี  หมาดนุ้ย
และนางสาวกัณฐิมา   ส่งแสง)   ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี
                                                สำหรับที่เหลืออีก  1  อัตรา  ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  อยู่ระหว่างสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ลำดับต่อไป
                                          4. กลุ่มวิชาฯปฐมวัยศึกษา     จำนวน  1  อัตรา  (โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 
อบจ.สมุทรสาคร)    ปรากฏ   ดังนี้
ลำดับที่  21,22,24,25,26,27    (นางสาวเกตุวดี   แก้วสงวน   นางสาวนิตยา  บัวขาว
นางสาวชาลินี   จันทรังศรี  นางนงลักษณ์   ศรีเพ็ชร์  นางสาวน้ำผึ้ง  เลาหบุตร และนางสาวกรรณิการ์   กระดังงา)      ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี
                                                                                                              
                       การคัดเลือกข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2554
                                        ด้วย  สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการคัดเลือกครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554   เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา  ทั้งเป็นการส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น  ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม
รางวัลที่ได้รับ มี 2 ระดับ ดังนี้
      1. รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                1.1 ครูผู้สอน   ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัลและเสื้อเกียรติยศ  (คัดเลือกสาระการเรียนรู้ละ 1 คน)
                1.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตร  โล่รางวัล และเสื้อเกียรติยศ (คัดเลือกจำนวน  3  คน)
     2. รางวัลระดับเครือข่าย
             ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเกียรติบัตร
                                บัดนี้  การคัดเลือกดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
                                1.นายสำราญ   สุขาภิรมย์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน    เครือข่ายที่ 5
                                2.นายสุรีย์   อมาตยพงศ์       ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง       เครือข่ายที่ 3
                                3.นายอุดม   ศิวโมกษธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแจง             เครือข่ายที่ 1
ครูผู้สอนดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   นางสาวลำจวน   แสนคลัง    ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง       เครือข่ายที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   นางจันทิมา   อุทาทิพย์     ครูโรงเรียนวัดเขาวัง             เครือข่ายที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   นางทองทรัพย์  เดชเดชะสุนันท์  ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง    เครือข่ายที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  นางดารณี  ตันติวิญญูพงศ์  ครูโรงเรียนอนุบาลปากท่อ    เครือข่ายที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ   นางพิสมัย   ศิวะกรเนตร์  ครูโรงเรียนวัดเขาวัง             เครือข่ายที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ   นางอัญชลี  กล้าวรางกูร   ครูโรงเรียนบ้านท่ามะขาม    เครือข่ายที่ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     นายเฉลิมพล  ศรีมงคล      ครูโรงเรียนวัดเขาวัง                         เครือข่ายที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   นายสุรศักดิ์    สุขเกื้อ  ครูโรงเรียนวัดยางงาม      เครือข่ายที่ 4
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     นางสาวนวลน้อย      ศรีนวลจันทร์    ครูโรงเรียนวัดเขาวัง         เครือข่ายที่ 1
การศึกษาปฐมวัย            นางกรรณิกา          กระกรกุล    ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง       เครือข่ายที่ 3
                                                                                                                        
สำหรับรางวัลระดับเครือข่าย  ดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย
เครือข่ายที่ 2                นายอภิชาต  คุณาธาทร                     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง
เครือข่ายที่ 4                นายสุเทพ  จอมคำ                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากท่อ
เครือข่ายที่ 7                นางสมทรง  ไชยวัต                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
เครือข่ายที่ 8                นายทวี  พรหมมา                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี      
เครือข่ายที่ 9                นายโสวัฒน์  เหลาธรรม                   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์  
เครือข่ายที่ 1
1.          นางราตรี  ละมูล                         ครู/วัดเขาวัง                          กลุ่มสาระภาษาไทย          
2.          นางวิจิตรา  วสุวัฒนกุล             ครู /วัดเขาวัง                         กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์     
3.          นางรวงอรุณ  ศรีประเสริฐ       ครู /วัดเขาวัง                         กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ         
4.          นางอมรรัตน์  วรวงศ์                 ครู /วัดห้วยไผ่                       การศึกษาปฐมวัย               
เครือข่ายที่ 2
1.       นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร                ครู/อนุบาลราชบุรี                  กลุ่มสาระภาษาไทย                              
2.       นางจุฑามาศ  บุญเลิศรพ           ครู/วัดห้วยตะแคง                   กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
3.       นางญาณินี  จันทร์ธานี              ครู/บ้านเขากรวด                    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
4.       นางสราญรัตน์  เกตุกุญชร         ครู/วัดห้วยตะแคง                  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
5.       นางแน่งน้อย  ไตรยโชติ            ครู/วัดห้วยตะแคง                  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.       นางวิภาวรรณ์  สุระพันธ์           ครู/วัดห้วยตะแคง                  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
7.       นางมาลี  เพ็งรัศมี                       ครู/วัดห้วยตะแคง         กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                                    
8.       นางอาทิตญา  เลิศประเสริฐพันธุ์    ครู/วัดเกาะลอยฯ            การศึกษาปฐมวัย                                
เครือข่ายที่ 3
1.      นางนิตยา  จงเจริญ                            ครู/อนุบาลวัดเพลง                   กลุ่มสาระภาษาไทย 
2.      นางปารีญา  ชิ้นปิ่นเกลียว                ครู/วัดพิกุลทอง                          กลุ่มสาระคณิตศาสตร์          
3.      นายสุรพร  ปัญจนนท์                       ครู/วัดพเนินพลู                         กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์         
4.      นายปรีชา  บุญรัชกุล                         ครู/วัดศรัทธาราษฎร์                 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
5.      นางทิพวรรณ  ธราดลวิศิษฎ์            ครู/วัดศรัทธาราษฎร์                 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
6.      นายบุญช่วย  จารึกวรกุล                   ครู/วัดศรัทธาราษฎร์                 กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7.      นายราเชนทร์  จันทร์เจิม                  ครู/วัดพิกุลทอง                          กลุ่มสาระศิลปะ
8.      นายประจวบ  จันทร์เสมา                 ครู/วัดศรัทธาราษฎร์                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เครือข่ายที่ 4
1.       นางสุชาดา  ภักษาแสวง                ครู/อนุบาลปากท่อ           กลุ่มสาระภาษาไทย                           
2.       นางสุพัตรา  เหล่าทวีทรัพย์           ครู/วัดวิมลมรรคาราม           กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
3.       นายหนูกุล  ปัญญารัมย์                  ครู/บ้านเขาถ้ำ   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                                                 
4.       นางสุมาลี  เงินอ่อน                       ครู/วัดปากท่อ                       กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.       นายพัฒนา  ภักษาแสวง                 ครู/อนุบาลปากท่อ               กลุ่มสาระศิลปะ
6.       นายจรูญ  ฟากฟื้น                          ครู/อนุบาลปากท่อ                กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา                                        
7.       นางไสว  ปรางงาม                         ครู/อนุบาลปากท่อ               กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี                        
8.       นางวันเพ็ญ  จอมคำ                       ครู/วัดวิมลมรรคาราม           กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                        
9.       นางสุทธาธิณี  ทองนวล                 ครู/วัดปากท่อ                       การศึกษาปฐมวัย                                 

เครือข่ายที่ 6                                             
1.          นางจิตรา  ปัญญฤทธิ์                         ครู/บ้านจอมบึง                      กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2.          นางศศิธร  เทพสวัสดิ์                        ครู/บ้านจอมบึง                      กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
3.          นายนิธิศ  พวงคำไพโรจน์               ครู/บ้านจอมบึง                      กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
4.          นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์            ครู/บ้านจอมบึง                      กลุ่มสาระศิลปะ
5.          นางดาวเรือง  สุขพ่วง                       ครู/บ้านหนองขนาก             กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
6.          นางสาวประภา  ติปปคุปต์               ครู/บ้านจอมบึง                      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7.          นางอนงค์  มหาแก้ว                          ครู/บ้านจอมบึง                      การศึกษาปฐมวัย

เครือข่ายที่ 7
1.          นางสุจิตรา  วิโรจนะ            ครู/บ้านเบิกไพร                        กลุ่มสาระศิลปะ                
2.          นางดาหวัน  วรรณาโส         ครู/บ้านเบิกไพร                        กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เครือข่ายที่  8
1.          นางอำภา  ปิ่นแก้ว                    ครู/ชุมชนบ้านบ่อ                          กลุ่มสาระภาษาไทย 
2.          นางทัศนีย์  โพธิ์งาม                 ครู /อนุบาลสวนผึ้ง                        กลุ่มสาระคณิตศาสตร์          
3.          นางเกษร  แสนประเสริฐ        ครู/ชุมชนบ้านบ่อ                          กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์         
4.          นางสมลิตย์  เจริญรักษา           ครู/ธรรมศาสตร์- จุฬา 2                กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ               
5.          นางละมัย  กิตติรุ่งสุวรรณ       ครู/บ้านมะขามเอน                        กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6.          นางธนพร  ภูมิวงศ์วิวัฒน์        ครู /บ้านหนองขาม                        กลุ่มสาระศิลปะ
7.          นายสถิต  ทองกั๊ก                      ครู/อนุบาลสวนผึ้ง                         กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   
8.          นายสุรพันธ์  วัฒนพร              ครู/อนุบาลสวนผึ้ง                         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9.          นางมนทิพย์  สิทธิไทย             ครู/ธรรมศาสตร์- จุฬา 2                การศึกษาปฐมวัย
             
เครือข่ายที่ 9
1.          นางสาวนิศากร  โพธิ์ประสิทธิ์  ครู/ประชาพัฒนาวิทย์                 กลุ่มสาระภาษาไทย            
2.          นางลั่นทม  ขวัญชัยรัตนภูมิ      ครู/วัดหนองพันจันทร์                  กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
3.          นายประจวบ  อยู่ตระกูล            ครู/ประชาพัฒนาวิทย์                   กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.          นางหทัยรัตน์  ขาวอ่อน             ครู /ประชาพัฒนาวิทย์                  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
5.          นางบุษรา  มีอนันต์                     ครู/บ้านบึง                                      กลุ่มสาระศิลปะ     

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 1. อนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   สายงานบริหารสถานศึกษา  ราย นางรินฤดี    ฤทธิ์ล้ำเลิศ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไผ่   เลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ    ตั้งแต่วันที่  12  กันยายน 2554    
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
                          2.1 วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 1 ราย 
                     2.2 วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
                     2.3 วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
3. การขออนุมัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น 
จำนวน  3   กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก   จำนวน   3   อัตรา   ดังนี้
1.  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์   จำนวน  1  อัตรา
      -สพป.จันทบุรี เขต 1    จำนวน  1  อัตรา  
        โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น   อำเภอแก่งหางแมว
2.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์    จำนวน  1  อัตรา
    - เทศบาลนครแหลมฉบัง    จำนวน  1  อัตรา
       โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3    
3.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
   -เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
    โรงเรียนเทศบาลตำบลเกาะพะงัน
   
4. รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2554
5. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554) 
                      5.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ระดับ 1-8 หรือ คศ.3 ลงมา  ดังนี้
                                                ·เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน  2 ขั้นทั้งปี  จำนวน  270 คน  ดังนี้
                                                    -สายสำนักงาน    จำนวน   6   คน
                                                    -สายผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน  43  คน
                                                     -สายผู้สอน    จำนวน  221  คน
                                                ·เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน  1.5  ขั้น  จำนวน  12  คน  ดังนี้
                                                     -สายผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน  1  คน
                                                     -สายผู้สอน    จำนวน  11  คน
                                                ·เสนอค่าตอบแทนพิเศษ   6%   จำนวน   2  คน
                                                      -สายสำนักงาน     จำนวน  1  คน
                                                      -สายผู้สอน    จำนวน  1   คน
                                                ·เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน  1  ขั้น  จำนวน  1,465  คน
                                                      -สายสำนักงาน      จำนวน  15  คน
                                                 -สายผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน  167  คน
                                                      -สายผู้สอน    จำนวน 1,283   คน
                                         ·เสนอค่าตอบแทนพิเศษ   4%   จำนวน  359  คน
                                                      -สายสำนักงาน      จำนวน  4  คน
                                                      -สายผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน  9  คน
                                                      -สายผู้สอน    จำนวน  346   คน
                                         ·เสนอเลื่อนขั้นเงินเดือน  0.5  ขั้น  จำนวน  8  คน
                                                      -สายสำนักงาน      จำนวน 1  คน
                                                 -สายผู้บริหารสถานศึกษา     จำนวน  1  คน
                                                      -สายผู้สอน    จำนวน  6  คน
                                         ·เสนอค่าตอบแทนพิเศษ   2%   จำนวน  4  คน
                                                      -สายผู้สอน    จำนวน  4   คน
                                                · ผู้ไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  จำนวน  79  คน  ดังนี้
                                                     -เนื่องจากบรรจุเข้ารับราชการไม่ครบสี่เดือน   จำนวน  52  าย
                                                     -เนื่องจากเป็นผู้เกษียณอายุราชการปกติและเงินเดือนเต็มขั้น   จำนวน 4 ราย
                                                     -เนื่องจากเป็นผู้เกษียณอายุราชการตามมาตรการฯและเงินเดือนเต็มขั้น
                                               จำนวน 23 ราย
                                               
                                5.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ระดับ 9  หรือ คศ. 4 ขึ้นไป  ดังนี้
                          1.ให้เสนอขอเลื่อนขั้นเงินเดือน  ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2554)   1 ขั้นทุกคน  ดังนี้ 
                                1. นางนิตยา          จิตประสงค์           ครูโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง                                                                                            วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
                                2. นายบุญเลิศ   อรรคอุดม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
                        วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
                               3. นายเสน่ห์   โอฐกรรม            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง
                                                                                   (แสง ช่วงสุวนิช)
                                                                                                วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ   
                              4. นางทองทรัพย์  เดชเดชะสุนันท์   ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง
                                                                                                     วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
                            5. นายเอกชัย     บุญมีพิพิธ    ครูโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
                                                                                                 วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
                            6. นางสาวดารารัตน์  อุทัยพยัคฆ์            ศึกษานิเทศก์
                                                                                                  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
                         2. อนุมัติเป็นหลักการให้เลื่อนขั้นเงินเดือน ผอ.สพท. ตามผลการพิจารณาที่คณะกรรมการระดับ สพฐ.พิจารณาให้เลื่อน โดยให้เลขาธิการ กพฐ. สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนได้              

                    5.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามมาตรา 38 ค.(2)  ครั้งที่  2 (1ตุลาคม  2554) ดังนี้
                             1. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ  3.5   จำนวน   23   คน ใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
เป็นเงิน  26,247.25  บาท
                                 2. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ    3    จำนวน   29   คน ใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
เป็นเงิน   23,748.10   บาท
                                 3. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.5  จำนวน  13  คน ใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน
  เป็นเงิน 8,880.00  บาท
                                 4. หาก สพฐ.จัดสรรวงเงินเพิ่ม  ให้เลื่อนเงินเดือนจากบัญชีสำรอง  ดังนี้
                                                     4.1 นางรุ่งอรุณ   สว่างดี   จากร้อยละ 3  เป็นร้อยละ 3.5
                                                     4.2 นางอาภรณ์   มุ่งเมือง   จากร้อยละ 2.5  เป็นร้อยละ 3
                                              4.3  นายถกล   ภู่เด่นดวง    จากร้อยละ 2.5  เป็นร้อยละ 3
                                5.อนุมัติเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการที่ต้องพ้นจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)  ซึ่งต้องเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 30 กันยายน 2554  ร้อยละ 3.5  จำนวน 2 ราย ได้แก่
นางชณัฐฐา  วัตต์  และนางวชิราวลัย  เหลืองชูฤทธิ์
                                                6. งดเลื่อนเงินเดือน จำนวน 1  ราย  รายนางพิตตินันท์  จันทร์เพ็ง  เนื่องจากเงินเดือนเต็มขั้นไม่สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ 
                                                7. อนุมัติให้ผู้ที่เงินเดือนเต็มขั้นและลาออกจากราชการตามมารตรการปรับปรุงกำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ที่ไม่สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ แต่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงให้นำผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาให้เงินรางวัลประจำปีได้ จำนวน 1 ราย  รายนางพิตตินันท์  จันทร์เพ็ง
                               
6. อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามผลการสอบแข่งขัน  จำนวน 1 ราย                                   รายนางสาวอาภาพร  แสงประสิทธิ์   ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง    สพป.ชลบุรี เขต 2   มาดำรงตำแหน่งครู  โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ   อำเภอสวนผึ้ง 

73 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พอมีมติการประชุมเข้ามา ใจเต้นตึกตักไปหมดนึกว่าจะมีการเรียกบรรจุครั้งต่อไป แต่ก็ขอขอบคุณที่คอยแจ้งเรื่อยๆ นะคะ ขอถามนิดคะ มีข่าวว่ารัฐบาลจะให้ชะลอการเรียกบรรจุในช่วงนี้จริงเปล่าคะ พี่จิน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สพฐ.ตั้งงบจ้างครู 5290 อัตรา แบบนี้บบัญชีปฐมวัยจะมีการขยับรึปล่าวค่ะพี่จิตตินันท์

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงแม้ว่า สพฐ.จ้างครูอัตราจ้าง ก็ไม่เกี่ยวกับการบรรจุพวกเรานะ การบรรจุเป็นข้าราชการครูนั้น เราจะบรรจุลงในอัตราที่มีเงินเดือนในโรงเรียนที่มีอัตราว่าง แต่การจ้างครูอัตราจ้างนั้นเราจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ นะ พิ่ตอบอย่างนี้ไม่ทราบว่าเราจะเข้าใจกันหรือไม่
การบรรจุพวกเรานั้นก็ยังมีการบรรจุอยู่นะในโรงเรียนที่มีอัตราว่าง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบว่าเอกคหกรรมจะมีการเรียกบรรจุหมดไหมค่ะ และไม่มีเขตไหนขอใช้บัญชีบ้างหรือค่ะ เอกคหกรรมเปิดสอบก็น้อย สอบติดแล้วยังไม่ค่อยมีที่เรียกอีกน้อยใจจังไม่น่าเรียนมาทางนี้เลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอทราบโรงเรียนที่มีตำแหน่งว่างในอำเภอสวนผึ้ง บ้านคา ด้วยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับ พี่จิตตินันท์อยากทราบว่าตอนนี้มีหน่วยงานอื่นมาขอใช้บัญชีเอกใดบ้างหรือยังครับ เงียบไปเลย พี่ช่วยตอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ครับ 1 ตุลาคม 2554 มีการเกษียณอายุราชการครูกี่ตำแหน่ง พี่จิตตินันท์พอจะทราบไหมครับ ขอบคุณครับ

ปฐมวัย 33 กล่าวว่า...

พี่ค่ะวันนี้พี่ได้รับจดหมายตอบกลับจากผู้ขึ้นบัญชีปฐมวัยเรื่องถามความสมัครใจไปโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จ.สมุทรสาคร ครบหรือยังค่ะแล้วสรุปใครจะได้ไปค่ะหนูรอลุ้นอยู่แต่ไม่กล้าโทรไปถามบ่อยๆกลัวพี่รำคาญ ถ้าพี่พอมีเวลาช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะหนูกังวลมากๆ ขอบพระคุณอย่างสูงนะค่ะ ขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นะค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

ผู้ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชี ที่โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมได้แก่ผู้สอบแงขันได้ลำดับที่ 33 นางสาวปาริชาติ แสวงสุข คะ รอการแจ้งไปรายงานตัวจาก อบจ.สมุทรสาครก็แล้วกันนะ

จอย กล่าวว่า...

ผอ.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี แต่งตั้งยังค่ะ หากมีการแต่งตั้งรบกวนช่วงส่งเมล์บอกหน่อยได้ไหมค่ะ (joyjarunee@hotmail.co.th)ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ครับ ในปี 2555 สพป.ราชบุรี เขต 1 จะมีการเปิดสอบครูผู้ช่วยใหม่ไหมครับ และผู้ที่ขึ้นบัญชี ปี 2554 ไว้ยังมีสิทธิบรรจุหรือไม่ครับ

Jittinan กล่าวว่า...

ผอ.รร.อนุบาลราชบุรี หรือ ผอ.รร.อื่นที่ว่างยังไม่มีการแต่งตั้ง สำหรับในปี 2555 สพป.ราชบุรี เขต 1ยังไม่มีการสอบบรรจุครูผู้ช่วย เพราะบัญชีเดิมหมดวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 แต่ จะมีที่ สพป.อื่นเปิดสอบ น้อง ๆ ที่รอก็สามารถไปสอบเขตพื้นอื่นได้ ก็ให้เตรียมตัวดูหนังสือได้นะ ประมาณเดือน เมษายน 2555 และดูว่า สพป.ไหนเปิดสอบก็จะได้ไปสอบให้ตรงวิชาเอกของเรานะ เอาใจช่วยอยู่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เปิดสอบก็จริงแต่เอกคหกรรมศาสตร์ ไม่ค่อยมีเปิดที่ขึ้นบัญชีไว้จะเรียกเพิ่มหรือเรียกหมดบัญชีไหมค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะ ปฐมวัย มีโอกาส เรียกบรรจุครบทุกคนที่ขึ้นบัญชีไหมค่ะ อยากจะทราบมากเลยค่ะ

ปฐมวัย 33 กล่าวว่า...

พี่ค่ะหนูปฐมวัย 33 ที่รอจดหมายแจ้งการรายงานตัวจาก อบจ.สมุทรสาครทำไมตอนนี้หนูยังไม่ได้รับจดหมายการแจ้งรายงานตัวเลยค่ะ ผ่านมาตั้งหลายวันแล้วและตอนนี้หนูก็ไปหาห้องเช่าใกล้ๆโรงเรียน แถมวางมัดจำเรียบร้อยแล้วกำลังเก็บของเตรียมย้ายแล้วหนูควรทำไงดีค่ะ ขอบคุณพี่ที่ให้ความสนใจและเอาใจใส่น้องๆที่ขึ้นบัญชีทุกคน ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะ เปิดเทอม 2 นี้ ปฐมวัยมีเรียกบรรจุอีกไหมค่ะ

น้องเอกภาษาไทยค่ะ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่จิตตินันท์ น้องเอกภาษาไทยค่ะ พี่คะตอนนี้บ้านเมืองประเทศไทยของเรากำลังประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงต้องบอกว่าน่าสงสารผู้ที่ตกอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้จริงๆ จึงขอเป็นแรงใจให้กับทุกคนค่ะแต่ถึงยังไงก็ยังอยากทราบข่าวดีที่พี่บอกว่า "เอกภาษาไทยที่เหลืออีก 3 คน นี้เราจะไว้บรรจุในบัญชีของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ของเราเอง มีคนขอใช้เหมือนกัน แต่เราสงวนไว้ ตอบไม่ได้ว่าเมื่อไร " พี่ค่ะจริงหรือเปล่าค่ะทำไหมไม่เห็นเรียกสักที หรือว่าการบรรจุจะต้องรอรัฐบาลเป็นผู้อนุมัติด้วยหรือเปล่าค่ะ เพราะนี้ก็จะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วค่ะ รบกวนพี่จิตตินันท์อีกครั้งนะคะ วานพี่ช่วยตอบด้วยค่ะ ขอบคุณพี่มากจริงๆ สวัสดีค่ะ บายบ๊าย

น้องเอกภาษาไทยค่ะ กล่าวว่า...

ลืมไปค่ะ พี่จิตตินันท์คะ พี่พอจะทราบเกี่ยวกับอัตราการเกษียณอายุราชการครูของวันที่ 1 ตุลาคม 2554หรือไม่ค่ะ ที่สังกัด สพป.ราชบุรีเขต 1 และการเกษียณครั้งนี้มีผลต่อการบรรจุครั้งต่อไปหรือไม่ และสุดท้ายนี้ ต้องขอบคุณพี่และรบกวนพี่อีกครั้ง ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์คะ น้องเปิดดูรายละเอียดทุกวัน ถ้าพีมีความเคลื่อนไหวอะไรช่วยแจ้งด้วยนะคะ เพาระทุกวันนี้รออยู่ว่าจะมีเรียกบรรจุอีกเมื่อไรจะได้ทำงาน เมื่อไร อ.ก.ค.ศ. เขต 1 จะประชุมมีความเคลื่อนไหวอย่างไรอยากจะทราบ มีความสุขไปอีกแบบหนึ่ง ถ้าพี่พอสละเวลาตอบข้อคิดเห็นก็ยังดี น้องรอฟังทุกวัน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จะมีการพิจารณาการแต่งตั้งครูผู้ช่วยครั้งที่ 3 ครั้งต่อไปเดือนไหนค่ะพี่จิตตินันท์ ถ้าพี่ทราบข่าวการประชุมการแต่งตั้งเมื่อไหร่รบกวนพี่แจ้งให้ทราบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ทำอะไรอยู่เดียวนี้ไม่เห็นตอบคำถามน้องๆเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากให้สถิติครูผู้ช่วยด้านบนทางขวามือเปลี่ยนเร็วๆ จังเลยครับพี่จิตตินันท์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าไก่ อำเภอปากท่อ มีการแต่งตั้งหรือยัง และท่านชื่อว่าอะไร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะจะมีการเปิดสอบภายในอีกไหมคะ หนูเอกทั่วไปค่ะ จะมีโอกาสบ้างไหมค่ะที่จะได้บรรจุ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอกคหกรรมถึงอันดับที่เท่าไรแล้วค่ะ
แล้วใครไปสระแก้วค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์เกษียณอายุแล้วหรือ ทำมั้ยเดี่ยวนี้พี่ไม่ตอบคำถามเลยหรือมีพี่คนใหม่มาทำงานแทน

Jittinan กล่าวว่า...

ถึง น้อง ๆ ที่รักทุกคน
พี่จิตตินันท์ ยังไม่ได้เกษียณอายุนะ พี่ยังสาวยังแส่อยู่ (55555555) ยังอยู่กับน้อง ๆ อีกเป็นสิบปี ที่พี่เงียบไปก็เพราะน้อง ๆ ก็เงียบไป แล้วพี่มาเปิดข้อคำถาม ก็เป็นคำตอบที่พี่ต้องตอบแบบเดิม ซ้ำ ๆ กัน พี่ก็เลยผ่านการตอบไปก่อน
เอกคหกรรมที่ไปสระแก้ว ได้แก่ลำดับที่ 16
สำหรับสถิติการบรรจุ ที่ยังไม่เปลี่ยนก็เพราะว่ายังไม่มีการขยับสักเท่าไร
สำหรับการแต่งตั้งย้าย ผอ.รร.หรือ ครูผู้สอน ยังไม่ได้พิจารณานะ คาดว่าจะเข้าประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เดือน พ.ย.นี้ แต่ยังไม่ได้กำหนดวันนะจ๊ะ
เป็นไงบ้างจ๊ะ พี่ตอบคำถามน้อง ๆ แล้วนะ พี่ยังอยู่สบายดี แม้น้องคนสุดท้ายที่ถามที่มาทำให้พี่นั่งขำอยู่นั้นแหละ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่จิตตินันท์มากๆเลย ที่พี่ยังไม่เกษียณอายุ เอะ! พี่บอกว่า "ยังอยู่กับน้อง ๆ อีกเป็นสิบปี" แสดงว่าพี่ก็อายุ 50 แล้วใช่ไหม(55555555)ล้อเล่นนะ ยังไงพี่สาวคนนี้ที่มีความตั้งใจในการทำงานก็ยังน่ารักอยู่เสมอและเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็ยังรักพี่คนนี้เสมอ และไม่ยอมเกษียณยังอยู่ในใจน้องๆทุกคน โชคดีนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น้องลืมไป คือ พี่จิตตินันท์น้องได้ยินข่าวว่าเดือนเมษายน 2555 จะมีการบรรจุจริงหรือเปล่า คราวนี้น้องไปจริงแล้วนะ แล้วจะกลับมาใหม่นะ โชคดีนะพี่จิตตินันท์

Jittinan กล่าวว่า...

น้องที่รัก
โดยที่ผ่านมา สพฐ.จะกำหนดให้มีการสอบบรรจุกันทุกปี สำหรับ เขตพื้นที่ที่ประสงค์จะเปิดสอบ โดยจะกำหนดให้สอบกันประมาณเดือนเมษายน ของทุกปี เพราะฉะนั้น การสอบบรรจุครู จะมีกันทุกปี สอบแต่ละครั้งจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี ยกเว้นหากเขตพื้นที่นั้นเปิดสอบใหม่ก็เป็นอันว่าบัญชีที่ขึ้นไว้เป็นอันยกเลิกจ๊ะ สำหรับบัญชีของ ราชบุรี เขต 1 เราขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี นะ เข้าใจไหมจ๊ะ ถ้าน้องสนใจการสอบใหม่ ก็ติดตามข่าวการเปิดสอบว่าตรงตามวิชาเอกของเราหรือไม่ และขอเตือนน้อง ๆ ที่สนใจจะไปสมัครสอบ ให้เตรียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตัวจริง พร้อมสำเนา ฉะนั้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของใครหมดอายุหรือใกล้หมดอายุให้รีบต่อและรีบดำเนินการให้ได้ตัวจริงก่อนวันปิดรับสมัครวันสุดท้ายนะ ขอบอก ขอบอก ว่ามันสำคัญมากนะจ๊ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่คะ ถ้ามีการเรียกจากจังหวัดอื่นหรือเขตอื่นมา จะทราบได้ยังไงคะ ว่าคนลำดับที่เรียกสละสิทธิ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น้องอยากทราบว่าอัตราแทนคนเกษียณก่อนกำหนดจะได้คืนเมื่อไรค่ะ พี่พอจะทราบไหม

Jittinan กล่าวว่า...

น้อง ๆ อัตราทดแทนการเกษียณก่อนกำหนด หรือเกษียณปกติ จะได้คืนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับ คปร. บางปีก็ได้เร็ว บางปีก็ผ่านไป 1 ปี หรือ 2 ปี ถึงจะได้คืน เราตอบให้ไม่ได้นะว่าเมื่อไร และจะได้คืนครบ 100% หรือเปล่าก็ไม่รู้ ต้องรอหนังสือจาก สพฐ.ก่อนนะ และ สพฐ.ก็ต้องรอง คปร.อยู่ดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึง พี่จิตตินันท์ เอกวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มจะได้บรรจุเยอะไหมคะ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ เอกวิทยาศาสตร์หรือเอกอื่น ๆ ถ้าถามว่าจะมีการบรรจุเยอะหรือไม่ พี่ตอบไม่ได้นะ ขึ้นอยู่กับว่ามีคนขอใช้บัญชีหรือเปล่า หรือ สพป.ราชบุรี เขต 1 จะบรรจุแต่ละครั้งก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโรงเรียนมีความต้องการวิชาเอกนี้ได้หรือไม่ หากผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ยังเรียกไม่ถึงลำดับนี้ พี่ขอแนะนำ อย่าอยู่กับบ้านเฉย ๆ หาทางไปสมัครเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนที่สังกัด สพฐ.
เพราะเมื่อเราสอนครบ 3 ปี ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำระยะเวลาการสอนมาสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นครูได้อีกทางเลือกหนึ่ง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอกปฐมวัย เรียกถึงที่เท่าไร คะ
ขอบคุณคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรื่องย้ายที่เขียนเมื่อสิงหาคมจะได้รับอนุมัติเมื่อไรค่ะ

น้องๆ ที่เฝ้ารอ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่จิตตินันท์ น้องกลับมาแล้วตามที่สัญญาไว้ และก็จะบอกพี่ว่าน้องกับมาพร้อมคำถามที่ชวนพี่ตาลายไปตามอายุอีกตามเคย (ฮา ฮา ฮา) ล้อเล่นนะครับ ถึงอย่างไรพี่ห้ามเบื่อ และต้องตอบคำถามด้วย แกรมบังคับไปหน่อย เข้าเรื่องนะครับ คือที่พี่บอกว่า "การแต่งตั้งย้าย ผอ.รร.หรือ ครูผู้สอน ยังไม่ได้พิจารณานะ คาดว่าจะเข้าประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เดือน พ.ย.นี้" ในที่นี้รวมถึงการแต่งตั้งครูผู้ช่วยที่ขึ้นบัญชีไว้ด้วยหรือเปล่าครับ หรือเฉพาะผู้ที่ขอย้ายเพียงอย่างเดียว รบกวนพี่อีกตามเคยนะครับ ขอบคุณมากครับ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ
การเขียนย้ายเมื่อเดือนสิงหาคม เราจะพิจารณาย้ายในเดือน พ.ย.นี้นะ คาดว่าน่าจะประชุมปลายเดือน พ.ย.สำหรับเรื่องการแต่งตั้งย้าย ผอ.รร.หรือ ครูผู้สอน นั้น ยังไม่เกี่ยวกับการบรรจุครูผู้ช่วย แต่ผลการพิจารณาย้ายแล้วนั้น จะทำให้มีตำแหน่งว่างเกิดขึ้น หลังจากตำแหน่งว่างเกิดขึ้น เราก็จะมาพิจารณาดูว่า ในตำแหน่งว่างนั้น โรงเรียนนั้นต้องการวิชาเอกอะไร หากตรงตามวิชาที่เรามีขึ้นบัญชี เราก็จะเรียกบรรจุตามวิชาเอกที่เราเปิดสอบและมีคนขึ้นบัญชีไว้ พี่ตอบไม่ได้ว่าจะมีอัตราว่างเหลืออยู่กี่อัตรานะจ๊ะ ไม่ต้องถามด้วย
พอใจหรือยังจ๊ะเด็กที่รักทั้งหลาย หรือว่างงกับคำพูดของพี่ เอาเป็นว่าให้พวกเรารอ รอ รอ รอ รอ รอ รอ ไปก่อนนะที่รักทั้งหลาย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณมากๆครับพี่ สำหรับข่าวดีๆ พี่ทำให้ชีวิตมีหวัง มีคุณค่าที่จะรอค่อย ผมขอบคุณในน้ำใจที่พี่มีให้ครับ ...น้องเกษตร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่จิตตานันท์ ที่แวะมาตอบให้พวกเราหายข้องใจไปได้คะ ขอให้มีความสุขมากๆ นะคะ

tanaporn กล่าวว่า...

ถึงพี่จิตตินันท์
ไปบรรจุครูปฐมวัย ที่พังงา ตอนนี้เป็นไงบ้างพี่สบายดีไหม อยู่ที่พังงาสบายดี ฝนตกบ่อย ๆ ว่าง ๆ ถ้าพี่ผ่านมาพังงา แวะมาหาได้ที่ รร บ้ายบางติบ อ.คุระบุรี ยินดีต้อนรับชาวราชบุรีเสมอ
ปฐมวัย 23

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงพี่จิตตินันท์
ตอนนี้น้องมาบรจุอยู๋ที่สังขละแล้วนะค่ะ ขอบคุณพี่ที่ให้การช่วยเหลือมาตลอด นาฏศิลป์ 24

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่จิตตินันท์ที่น่ารักของน้องๆ คือน้องอยากทราบว่าหลังจากพิจารณาแล้วเสร็จจะมีการอนุมัติบรรจุครูผู่ช่วยที่สาขานั้นขาดแคลนทีเลยหรือเปล่าครับ อะแหม!พี่พอจะบอกได้ไหมครับว่ามีเอกใดบ้าง สวัสดีคร๊าบ บายบ๊าย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไม งวดนี้ประชุม อกคศ.ช้าจังเลยอะคะ ลุ้นจนเหนื่อยแล้ว ดิฉันรอฟังผลย้าย สายครูผู้สอนอยู่คะ ....ขอให้ประชุมกันไวๆ นะคะ .....

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โครงการครูคืนถิ่นมีผลกับอัตราที่ว่างที่เขตมีไหมครับ ถ้ามีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้คงต้องรอต่อไปใช่ไหมครับ หรือว่าคนล่ะส่วนกัน ไม่เกี่ยวกันครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากเรียนถามว่า ได้มีการพิจารณา ครูย้าย สายครูผู้สอนนอกเขตพื้นที่การศึกษาหรือยังคะ ..ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

"โครงการครูคืนถิ่น" ครูผู้ช่วยที่อยู่ในระหว่างการประเมินอย่างเข้ม 2ปี จะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้ได้หรือเปล่าครับ....

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่จิตตินันท์จากน้องที่คิดถึงและเคารพพี่คนนี้เสมอมา คือ น้องต้องรบกวนพี่อีกแร้วแร้วแร้ววววว ฮาฮา คือ ถ้าพี่ประชุมครั้งนี้เสร็จรบกวนพี่ช่วยแจ้งให้น้องทราบด่วนเลยนะบอกให้พี่ที่น่ารัก เพราะอยากรู้ผลว่ามีตำแหน่งว่างกี่อัตราในสายครูผู้และมีเอกใดบ้าง แค่นี้นะครับ โชคดีนะครับพี่ บายบ๊าย

Jittinan กล่าวว่า...

ขอให้ทุกคนอดใจรอสักนิดหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการขอย้าย การรอการบรรจุ หรือแม้แต่การรอผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ไม่นานเกินรอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โอ้พี่จิตตินันท์ที่น่ารักพี่กำลังอ่านอยู่พอดี คุณพระช่วย น้องรบกวนพี่อีกสักครั้งได้ไหมครับ คือในกรณีที่น้องได้รับการบรรจุหลังเกณฑ์ทหารยังนี้จะถือว่าสละสิทธ์หรือไม่ครับ ผมไม่อยากสละสิทธิ์เลยครับ ขอบคุณนะครับพี่เดียวไม่ทันพี่อ่าน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่นานเกินรอจริงหรือเปล่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับ เป็นยังไงครับลูกคอเก้าชั้นเลย ล้อเล่นนะครับคืออยากให้พี่ตลกนะครับ คือที่พี่บอกว่าไม่นานเกินรอประมาณกี่เดือนครับ ตอนนี้น้องบอกตรงๆ เลยนะครับ น้องใกล้วันหมดอายุเด็กแล้วแต่จะกลายเป็นเด็กวัยใหญ่ระยะสุดท้าย บายบ๊ายครับพี่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โธ่! พี่จิตตินันท์ไปสะแร้ว ไม่รออ่านตอบคำถามน้องชายคนนี้ก่อน เสียใจนะเนี่ย คิดว่าจะได้คุยกับพี่ทางคอมพิวเตอร์เครื่องต่อเครื่องแล้วนะครับ ไม่เป็นไหร่ยังไงพี่คนนี้ก็ยังน่ารักอยู่เสมอครับ

Jittinan กล่าวว่า...

น้องที่ไปเกณฑ์ทหารก่อนการบรรจุครู ไม่ต้องตกใจนะ ให้น้องไปเกณฑ์ทหารก่อน หากเราเรียกมาบรรจุ ก็ให้มารายงานตัวตามวันที่กำหนด แล้วค่อยมาทำเรื่องขออนุญาตไปราชการทหารต่อ เมื่อครบกำหนดเกณฑ์ทหารแล้ว ก็ทำเรื่องขอกลับเข้ารับราชการต่อไปได้จ๊ะ

หัวใจคนติดรอ^!^ กล่าวว่า...

ขอบคุณทุกๆ ข้อมูลที่เต็มเปี่ยมด้วยความเข้าใจและความเห็นใจ คิดถึงพี่จิตตินันท์นะคะ อากาศเริ่มเปลี่ยนดูแลสุขภาพด้วยนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่จิตตินันท์ที่น่ารัก ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบที่น้องๆได้ถาม สุดท้ายนี้ขอให้พี่มีสุขภาพที่แข็งแรงและคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับ น้องเชื่อว่าพี่เป็นพี่ที่มีความมุ่งมั่นพยามในการทำงานเลยทีเดียวสมควรได้ปรับเงินเดือน และเป็นตัวอย่างแก่น้องๆได้ด้วย สวัสดีครับจากน้องชายที่เคารพี่คนนี้เสมอ (เป็นกำลังใจนะครับ)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่จิตตินันท์ พี่อย่าพึงเบื่อน้องก่อนอ่านคำถามนี้นะครับ พี่ให้ความเมตาน้องคนนี้ด้วยนะครับ คือพี่ครับ ก่อนถึงเดือนเมษายน 2555 น้องอยากทราบว่าจะมีข่าวเรื่องบรรจุครูผู้ช่วยบ้างหรือไม่ครับก่อนถึงเดือนดังกล่าว (หลังจากพิจารณา เดือน พ.ย.หรือหลังเมษายนแล้วถึงจะบรรจุครับ ถ้าพี่ไม่ทราบไม่เป็นไหร่แต่น้องอยากให้พี่ที่น่ารักคนนี้ตอบเพราะน้องจะคลายกังวล และจะได้ไปสมัครสอนครับ ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ สวัสดีครับ

Jittinan กล่าวว่า...

ก่อนถึงเดือนเมษายน 2555 สพป.ราชบุรี เขต 1 มีการบรรจุครูผู้ช่วยแน่นอน แต่ตอบไม่ได้ว่าจะเป็นการบรรจุเดือนไหน สำหรับน้องที่ว่างและรอการบรรจุ อย่าพึ่งนั่งรออยู่เปล่า ๆ หาทางไปสมัครเป็นครูอัตราจ้างในโรงเรียนเสียดีกว่า ได้มีเงินเดือนใช้อีกด้วย ซึ่งการรอก็ไม่รู้ว่าจะสมหวังหรือไม่ (พี่ไม่ทราบว่าเราขึ้นบัญชีวิชาเอกอะไรไว้ และจะเรียกถึงเราหรือไม่)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่จิตตินันท์ที่น่ารัก ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ พี่เอกภาษาไทย เอกวิทยาศาสตร์ พอจะมีวี่แววในการบรรจุบ้างหรือไม่ครับ(ถามแทนเพื่อนด้วยครับ)รบกวนพี่อีกแล้ว ช่วยตอบน้องด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ บายบ๊าย ดีใจจัง และสุดท้ายเช่นเคยต้องขอพรให้พี่สมปรารถนาดังใจปองและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ ขอบคุณมากม้ากเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอทราบผลการย้ายครูสายผู้สอนภายในเขต หรือช่วยบอกหน่อยประมาณเมื่อไรจึงจะแจ้ง และขอทราบเรื่องครูคืนถิ่นตอนนี้เป็นครูประจำการสายผู้สอนที่ สพท.รบ.1 ได้18ปีแล้วอยากกลับบ้านไปอยู่ สพท.รบ.2มากๆมีโอกาสบ้างไหม อยากไปดูแลแม่คิดเกณฑ์อะไรเป็นอันดับแรก มีจริงหรือเปล่าโครงการครูคืนถิ่น/ ก็ได้แต่เฝ้ารอ เดือนธันวา เห็นบอกว่ามีโอกาสแค่เดือนนี้เผื่อมีโอกาสได้กลับบ้านกับเขาบ้าง คุณจิตตินันท์อย่าให้ตกข่าวนี้เพราะคอยเช็คข่าวจากพี่เป็นประจำรู้ทีหลังเขาเสียใจแย่เลย ขอบคุณค่ะ

พรรณดาลี กล่าวว่า...

เห็นด้วยน่าจะโชว์รายชื่อให้แจ้งจำนงค์ขอสับเปลี่ยนตัวกันชัดๆกันไปเลย เป็นไปได้ไหมพี่จิตตินันท์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีคะ พี่จิตตินันท์ที่น่ารักเสมอนะบอกให้ คือ น้องอยากทราบว่าการบรรจุครั้งนี้ ที่ยังไม่ถึงเดือนเมษายน 2555 เอกภาษาไทยที่เหลืออีก 3 คน ฮือๆๆๆๆ พอจะมีโอกาศบรรจุกับเขาบ้างหรือไม่คะ ถ้าพี่อ่านจดหมายอยู่ในขณะนี้โปรดเห็นใจน้องที่เฝ้ารอพี่จิตตินันท์ที่น่ารักอ่ะคนนี้ส่งความหวังแก่น้องๆ ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ บายบ๊าย น่ารักอ่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่าจะมีการประชุม อกคศ.เมื่อไหร่ ที่บอกว่าสิ้นเดือน พ.ย.นี้ เหลืออีกแค่ 2 วันเอง และได้ข่าวว่างวดนี้ย้ายได้แค่ 10 ตำแหน่ง จริงหรือ รบกวนคุณจิตตานันท์ช่วยแจ้งรายละเอียดให้ด้วย ขอบพระคุณมาก
ถ้างวดนี้ไม่ได้ประถม จะเขียนย้ายไปมัธยมแล้ว งวดหน้า

Jittinan กล่าวว่า...

ขณะนี้ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ มีมติอนุม้ติการย้ายครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการบรรจุครูผุ้ช่วย 9 อัตรา และการขอใช้บัญชีกลุ่มวิชาเกษตร 5 อัตรา คหกรรม 3 อัตรา แต่พี่ยังนำเสนอข้อมูลไม่ทัน กำลังเรียกบรรจุครูผู้ช่วย 9 อัตรา 7 กลุ่มวิชา (ปฐมวัย 2 อัตรา ภาษาไทย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
เทคโนฯ 2 อัตรา ภาษาจีน 1 อัตรา คอมฯ 1 อัตรานาฏศิลป์ 1 อัตรา)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พอจะบอกได้ไหมคะว่าใครได้ย้่ยบ้างในสายผู้สอน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ครูผู้สอนได้ย้ายกี่คน คะ รบกวนช่วยลงรายละเอียดให้ด้วยคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทางเว็บเขตฯจะแจ้งชื่อไหมค่ะ ว่าใครได้ย้ายบ้าง ..ขอบคุณค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

รอสัก 1วัน หรือ 2วันนี้ จะลงให้ทราบกันทั่วถึง กำลังดำเนินการอยู่นะ โปรดติดตามทางมติ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับพี่จิตตินันท์ น้องๆ ดีใจมากที่สุดเลยครับที่จะได้บรรจุแล้ว แล้วต้องเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังรอการบรรจุนะครับ เดี่ยวสักวันก็ต้องมีวันของเรา เป็นกำลังใจให้นะครับ และต้องขอบคุณพี่จิตตินันท์มากๆ เลย ขอให้พี่โชคดีและมีมีความสุขนะครับ บายบ๊าย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะพี่จิตตินันท์ น้องที่สอบโอนย้ายจาก สพป.ปข.2 ที่รายงานตัวร.ร.ชุมชนวัดรางบัวเมื่อเดือนสิงหาคมนะค่ะ อยากรู้จังค่ะว่าเมื่อไหร่จะได้ย้าย ตอนนี้เรื่องของหนูไปถึงไหนแล้วค่ะ ถ้าพี่ทราบรบกวนตอบหน่อยค่ะ (ปล. เห็นรายงาน อ.ก.ค.ศ.ครั้งก่อนว่าให้เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต่อเนื่องจากโรงเรียนเดิม ให้ครบ 2 ปี หนูต้องอยู่ครบ 2 ปีจิงรึป่าวค่ะถึงจะได้ย้าย)อยากย้ายมากค่ะ..ขอบคุณค่ะพี่

Jittinan กล่าวว่า...

น้องที่รอย้ายจากผลการสอบแข่งขันจาก ประจวบเขต 1และ2 ขณะนี้รอ ก.ค.ศ.อนุมัติย้ายนะ พี่ส่งเรื่องพวกเราไปประมาณปลายเดือนกันยายนแล้ว ก.ค.ศ.น้ำคงท่วมนะ ถึงได้ช้า อย่าว่าไปรุ่นบรรจุ 18พ.ค. พึ่งได้เดินทางกันเมื่อปลายเดือนตุลาคม นี้เอง ใจเย็นนิด พี่ก็ไม่อาจไปเร่ง ก.ค.ศ.ได้ ถ้า ก.ค.ศ.อนุมติมาพี่จะรีบดำเนินการต่อท้นที

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่จิตตานันท์มากๆ นะคะ ที่ให้ความกระจ่างแก่น้องๆ และคนทั่วไป