วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที 30  มีนาคม  2554

1. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน จำนวน 1 ราย (นางกัญจน์ชณา ปิ่นเกตุ) 2.อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ

จำนวน 2 ราย (นางสาวอัญชัญ บุญยะวาศรี และ นายพนัส ประทุมชาติ)

3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

-ให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เสนอ เป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะเพื่อทำหน้าที่ตรวจและประเมินข้าราชการครูผู้ยื่นคำขอฯต่อไป

4. การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 20 อัตรา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งข้าราชการครูฯ ดังนี้

• สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 6 อัตรา ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหินสี จำนวน 1 อัตรา

2. โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง จำนวน 1 อัตรา

3. โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน จำนวน 1 อัตรา

4. โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี จำนวน 1 อัตรา

5. โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) จำนวน 1 อัตรา

6. โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) จำนวน 1 อัตรา

• สายงานการสอน จำนวน 14 อัตรา ได้แก่

1. โรงเรียนมหาราช 7 จำนวน 4 อัตรา (รร.ดีประจำตำบล)

2. โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จำนวน 1 อัตรา (รร.พื้นที่พิเศษ)

3. โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 จำนวน 1 อัตรา (รร.พื้นที่พิเศษ)

4. โรงเรียนสินแร่สยาม จำนวน 1 อัตรา (รร.พื้นที่พิเศษ)

6. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จำนวน 1 อัตรา (รร.พื้นที่พิเศษ)

7. โรงเรียนรุจิรพัฒน์ จำนวน 1 อัตรา (รร.พื้นที่พิเศษ)

8. โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม จำนวน 1 อัตรา

9. โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน จำนวน 1 อัตรา

10.โรงเรียนบ้านโป่ง จำนวน 1 อัตรา

11. โรงเรียนวัดโพธิศรี จำนวน 1 อัตรา

12. โรงเรียนวัดเกตุน้อย จำนวน 1 อัตรา

5. การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

จำนวน 17 อัตรา ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครู ดังนี้

1.โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม

2.โรงเรียนบ้านท่ามะขาม

3.โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ

4.โรงเรียนบ้านแม่ประจัน

5.โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง

6.โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

7.โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี

8.โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54)

9.โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

10.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

11.โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บำรุง)

12.โรงเรียนวัดยางงาม (พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฎ์)

13.โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2

14.โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

15.โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน

16.โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล)

17.โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์)

6. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งว่างของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

ไปกำหนดทางสังกัด สพม.เขต 7 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อพ 87 ระดับชำนาญการ ขั้น 35,560 บาท

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อพ 78 ระดับชำนาญการพิเศษ ขั้น 48,400 บาท

7. การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับอาวุโส โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อว่างลงกำหนดเป็นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ

8. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เป็นตำแหน่งครู จำนวน 10 ราย ดังนี้

1. นางกฤษณา เอี่ยมสง่า ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านท่ามะขาม

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

2. นางวันวิสา คุ้มเมือง ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

3. นางฐานิยา สอวัฒนชาติ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

4. นางรุจิรา เจริญลาภ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านห้วยผาก

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

5. นางธัญจิรา สันธิศิริ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

6. นางสาวพัชรี ซิ้มเล่มกิม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

7. นางสาวสายสุดา อิ่มเอิบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

8. นางอารีย์ ศรีสุข (น.ส.อารีย์ คมขำ) ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งแจง

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

9. นางสาวทรงฤดี สะอาด ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสินแร่สยาม

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2554

10. นายพงษ์ศักดิ์ มณีจันทรสุข ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 25549. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 (1 เมษายน 2554)

9.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 1-8 หรือ คศ.3 ลงมา

1. เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จำนวน 270 คน

2. เลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมให้กับข้าราชการในบัญชีสำรอง 1 ขั้น

(ผู้ที่มีผลงานตามที่ อ.ก.ค.ศ.เขตฯกำหนด และโรงเรียน/หน่วยงานเป็นผู้เสนอ) จำนวน 44 คน

และสายบริหารการศึกษาและสายผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 5 คน

รวม 49 คนรวมเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น รวม 270 คน

จำนวนข้าราชการทั้งหมด 1,802 คน

-ข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 จำนวน 1,802 คน

โควตา 15% 270.30

จำแนกการเลื่อนขั้นได้ ดังนี้ 2.1ข้าราชการใน สพท.ราชบุรี เขต 1 22 คน

เลื่อน 1 ขั้น 3 คน

เลื่อน 1 ขั้นจากบัญชีสำรอง 2 คน

ค่าตอบแทน 4 % 1 คน

เลื่อน 0.5 ขั้น 12 คน

ค่าตอบแทน 2% 4 คน

ไม่เลื่อน - คน

2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 178 คน

เลื่อน 1 ขั้น 40 คน

เลื่อน 1 ขั้นจากบัญชีสำรอง 3 คน

ค่าตอบแทน 4 % - คน

เลื่อน 0.5 ขั้น 128 คน

ค่าตอบแทน 2% 7 คน

ไม่เลื่อน - คน

2.3 ข้าราชการครูอำเภอเมือง 627 คน

เลื่อน 1 ขั้น 60 คน

เลื่อน 1 ขั้นจากบัญชีสำรอง 13 คน

ค่าตอบแทน 4 % 19 คน

เลื่อน 0.5 ขั้น 354 คน

ค่าตอบแทน 2% 181 คน

ไม่เลื่อน - คน

2.4 ข้าราชการครูอำเภอปากท่อ 289 คน

เลื่อน 1 ขั้น 23 คน

เลื่อน 1 ขั้นจากบัญชีสำรอง 12 คน

ค่าตอบแทน 4 % 4 คน

เลื่อน 0.5 ขั้น 174 คน

ค่าตอบแทน 2% 75 คน

ไม่เลื่อน 1 คน2.5 ข้าราชการครูอำเภอจอมบึง 319 คน

เลื่อน 1 ขั้น 29 คน

เลื่อน 1 ขั้นจากบัญชีสำรอง 8 คน

ค่าตอบแทน 4 % 3 คน

เลื่อน 0.5 ขั้น 212 คน

ค่าตอบแทน 2% 67 คน

ไม่เลื่อน - คน

2.6 ข้าราชการครูอำเภอวัดเพลง 45 คน

เลื่อน 1 ขั้น 4 คน

เลื่อน 1 ขั้น จากบัญชีสำรอง 2 คน

ค่าตอบแทน 4 % - คน

เลื่อน 0.5 ขั้น 27 คน

ค่าตอบแทน 2% 11 คน

ไม่เลื่อน 1 คน

2.7 ข้าราชการครูอำเภอสวนผึ้ง 195 คน

เลื่อน 1 ขั้น 20 คน

เลื่อน 1 ขั้น จากบัญชีสำรอง 4 คน

ค่าตอบแทน 4 % 1 คน

เลื่อน 0.5 ขั้น 145 คน

ค่าตอบแทน 2% 24 คน

ไม่เลื่อน 1 คน

2.8 ข้าราชการครูอำเภอบ้านคา 127 คน

เลื่อน 1 ขั้น 12 คน

เลื่อน 1 ขั้น จากบัญชีสำรอง 5 คน

ค่าตอบแทน 4 % 2 คน

เลื่อน 0.5 ขั้น 95 คน

ค่าตอบแทน 2% 12 คน

ไม่เลื่อน 1 คน3.งดเลื่อนขั้นเงินเดือน จำนวน 4 คน

9.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 9 หรือ คศ. 4 ขึ้นไป จำนวน 6 ราย9.3 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2554)

1. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.5 จำนวน 16 คน

2. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3 จำนวน 28 คน

3. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.5 จำนวน 29 คน

10. การย้ายโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาช่วยราชการ จำนวน 4 ราย

1.1 นางดลตรี แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ /สพป.หนองคาย เขต 1

ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมากำหนดที่โรงเรียนอนุบาลจอมบึง / อำเภอจอมบึง

1.2 นางวรรณี สมัครเขตการ ครู โรงเรียนวัดมหาวนาราม /สพป.พิษณุโลก เขต 1

ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมากำหนดที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี/ อำเภอเมือง

1.3 นางอัญชลี พุทธวิบูลย์ ครู โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย / สพป.สงขลา เขต 1

ให้ตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนมากำหนดที่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) / อำเภอเมือง

1.4 นางสังเวียน พงษ์เพ็ชร ครู โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา สพม.เขต 10

ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมากำหนดที่โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) / อำเภอเมือง

2. ให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปช่วยราชการ จำนวน 1 ราย

ราย นางจีรภา กาญจนพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง (เทียนประชาสรรค์) / อำเภอเมือง ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดที่โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)/สพป.เชียงใหม่ เขต 411. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554 ดังนี้

1.รับสมัครสอบแข่งขันผู้ที่จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สามารถใช้หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาและหรือระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย เป็นหลักฐานแทนปริญญาบัตร เพื่อใช้ในการสมัครสอบได้2. รับสมัครผู้ที่มีวิชาเอกอยู่ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือมีวิชาที่ศึกษาในหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิชา หรือทาง ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ให้สมัครสอบได้

3. ให้ สพป.ราชบุรี เขต 1 พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

3.1 จัดทำประกาศเพิ่มเติม ตามข้อ 1-2 เสนอ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ลงนามเพื่อประกาศให้ทราบทั่วกัน

3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลคุณวุฒิวิชาเอกของผู้สำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประกาศเพิ่มเติม ก่อนการรับสมัคร

3.3 หาก สพฐ. / ก.ค.ศ. แจ้งให้ใช้หนังสือรับรองสิทธิ์ แทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้แจ้งผู้สมัครสอบแข่งขันมาสมัครสอบได้

12. ขอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นางชณัฐฐา รักษาราษฎร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ อ54 ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม

การจัดการศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ อ 53

2. นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ56 ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ54

3. นางจันทนา โฉมศรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ59 ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ56

4. นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ58 ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ55

5. นางชัญญา เรืองตระกูล ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ6 ไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ3

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขออนุญาตเรียนถาม
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2554 วิชาเอกคณิตศาสตร์ ภาษาอักฤษ และภาษาไทย (บุคคลที่เหลือ)จะเรียกบรรจุภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีหมดทุกคนหรือไม่ และจะมีการขอใช้บัญชีของจังหวัดอื่นหรือไม่ กรุณาช่วยแจ้งรายละเอียดด้วยเกี่ยวกับอัตราจำนวนที่ต้องการรับเป็นข้อมูลจริงในแต่ละวิชาเอก เพราะตอนนี้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 10 ขึ้นไป เดือดร้อนมากเพราะได้ไปสมัครเป็นครูตำแหน่งอัตราจ้างแล้วปรากฏว่าทางโรงเรียนไม่รับเนื่องจากบอกว่ากลัวไปสอนแล้วปฏิบัติการสอนได้ไม่นานอาจส่งผลกระทบต่อเด็กตามมาภายหลัง (ช่วยตอบขอสงสัยด้วย) ขอขอบพระคุณมาก

Jittinan กล่าวว่า...

เรียน ผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีทุกท่าน

ขณะนี้ เรากำลังจะขึ้นสถิติการเรียกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ทุกคนทราบทางเว็บ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ นี้ให้ทราบ และตอนนี้ มี สพป./สพม.อื่นมาขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันของ สพป.ราชบุรี เขต 1 จำนวน 4 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 12 อัตรา ดังนี้
1.กลุ่มวิชาปฐมวัย จำนวน 2 อัตรา
2.กลุ่มวิชานาฎศิลป์ จำนวน 8 อัตรา
3.กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4.กลุ่มวิชาคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา