วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ครั้งที่ 6/2554
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2554
เรื่องเสนอเพื่อทราบ         ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554 ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 โดยมีผู้เข้าสอบ
ทั้งสิ้น 1,651 คน ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ดังนี้

1.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 11 ราย บรรจุลำดับที่ 1-8
2.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 52 ราย บรรจุลำดับที่ 1-6
3.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 22 ราย บรรจุลำดับที่ 1-8
4.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 18 ราย บรรจุลำดับที่ 1-5
5.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและ
   นวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 99 ราย บรรจุลำดับที่ 1-4
6.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 40 ราย บรรจุลำดับที่ 1-4
7.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 4 ราย บรรจุลำดับที่ 1-2
8.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 53 ราย บรรจุลำดับที่ 1-6
9.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 85 ราย บรรจุลำดับที่ 1-2
10.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จำนวน 104 ราย บรรจุลำดับที่ 1-2
11.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 89 ราย บรรจุลำดับที่ 1-2เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา มีมติเห็นชอบและอนุมัติ ดังนี้

1. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน

     1. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ทั้งกรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จำนวน 80 ราย

. กรณีปรับปรุงครั้งที่ 1 จำนวน 24 ราย ดังนี้
    -ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 21 ราย (นางสาวสำราญ สร้อยทอง
นางสาวจารุภา สุทธิวรรณ นางนัดดา จำปาถิ่น นางศิริลักษณ์ กลิ่นมงคล นางพยงค์ ศิริโต
นางอมรรัตน์ ฟักเขียว นางกัณฐณา แป้นสุข นางจิตรา มุสิกาภูมิ นางวิไลลักษณ์ คงสุคนธ์
นางพิสมัย สิริรัตน์ นางธัญลักษณ์ ประดิษฐาน นางสำเนียง สุวรรณธรรมา นางสุทธินี ปัญญาธงชัย
นางพรศรี สุกิจญาณ นางณัฐฐาพร ไข่เพ็ชร นายสุนทร ควรคิด นางยุพิน กองจินดา
นายชัยวัฒน์ รามนัฎ  นางสำราญ คล้อยวงศ์ นางลัดดาวัลย์ บัวงาม นายธีระชัย ประพันธ์พจน์)

  -ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 จำนวน 3 ราย ( นางสุพัตรา เหล่าทวีทรัพย์
นางสาวอุดมลักษณ์ กาญจนะวสิต นางกรองมาลย์ เทพสวัสดิ์

. กรณีปรับปรุงครั้งที่ 2 จำนวน 1 ราย
   -ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 ราย (นายฉัฐม์เกษม รื่นปาน)
  
 . กรณีผ่านการพัฒนาในระบบ e – Training จำนวน 55 ราย
  -ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 13 ราย (นางวาสนา ชัยมงคลชาติ นางเย็นตา พจนี
นางอุทัย โทสูงเนิน นางสาวจินตนา อ่อนแก้ว นางวิลาวัลย์ มณีแดง นางไข่มุก สุดสาคร
นางนพรัตน์ สรรพลุน นางวรรณา ดวงธนู นางบุญเรือน ศิรรัตน์ประภา นางมณฑา ขันติวุฒิกร
นางกมลทิพย์ เพิกโสภณ นางไสว กังสุวรรณรักษ์ นางจิราภรณ์ สันป่าแก้ว)

-ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 18 ราย (นางนภัสวรรณ สุขเกษม  นางวีรยา ชูแสงนิล
นางกัญญา จันทร์สวัสดิ์ นางสุดา บุรณศิริ นางวิมล แพสะอาด นายคมสัน วงศ์วายุรักษ์
นายศิริชัย หมื่นศรี นางกนกพร บุญทรง นางสัญญา บุญเปลี่ยน นางหัทยา โชติกุล นางบังอร มณีวงศ์
นางสมจิตร์ สะสม นางปรานอม ห่วงทอง นางนัฎกานต์ สำรวมจิตต์ นางสมศรี สังข์เขียว
นางบุญช่วย จันทร์คำ นางสาวจิณณพัต มั่งคั่ง นางนภา ห่วงทอง )

  -ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จำนวน 24 ราย (นายนพรัตน์ เจริญผล นายสุนทร นิยมศาสตร์ นางสาวจตุพร วิวัฒน์พงศ์เพชร นางละเมียด สนธิวรชัย นางสัญญา รัตนบำรุง นางพัชนี สุขสวัสดิ์
นางสาวกาญจนา มสุการัตน์ นายภาณุวัชร ช่างทุ่งใหญ่ นางจิราภรณ์ พัดเย็น
นางยุภา มากเมือง นางวันดี อ่อนละมูล นางโสภา หมื่นศรี นางรัตติพรรณ นาคสมบัติ
นางสาวอุบล ทองเอีย นางคนึงนิตย์ จริยะปัญญา นางจรรยา ตัณฑพงษ์ นายปฐม ชยาภิวัฒน์
นางนิลวัลย์ ฮ้อยิ่ง นางสาวิตรี พันธี นายสมาน ศิลปคง นางวชิรา สระเอี่ยม นางสาริณี บุญพร้อม
นางสาวสมรัก แซ่ลี้ นางวันดี แสงสินไชย )


2. อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 35 ราย

.ผ่านกรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 จำนวน 21 ราย
(นางสาวสำราญ สร้อยทอง นางสาวจารุภา สุทธิวรรณ นางนัดดา จำปาถิ่น นางศิริลักษณ์ กลิ่นมงคล
นางพยงค์ ศิริโต นางอมรรัตน์ ฟักเขียว นางกัณฐณา แป้นสุข นางจิตรา มุสิกาภูมิ
นางวิไลลักษณ์ คงสุคนธ์ นางพิสมัย สิริรัตน์ นางธัญลักษณ์ ประดิษฐาน นางสำเนียง สุวรรณธรรมา นางสุทธินี ปัญญาธงชัย นางพรศรี สุกิจญาณ นางณัฐฐาพร ไข่เพ็ชร นายสุนทร ควรคิด
นางยุพิน กองจินดา นายชัยวัฒน์ รามนัฎ นางสำราญ คล้อยวงศ์ นางลัดดาวัลย์ บัวงาม
นายธีระชัย ประพันธ์พจน์ )
. ผ่านกรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 2 จำนวน 1 ราย
(นายฉัฐม์เกษม รื่นปาน)

. ผ่านกรณีผ่านการพัฒนาในระบบ e – Training จำนวน 13 ราย
(นางวาสนา ชัยมงคลชาติ นางเย็นตา พจนี นางอุทัย โทสูงเนิน นางสาวจินตนา อ่อนแก้ว
นางวิลาวัลย์ มณีแดง นางไข่มุก สุดสาคร นางนพรัตน์ สรรพลุน นางวรรณา ดวงธนู
นางบุญเรือน ศิรรัตน์ประภา นางมณฑา ขันติวุฒิกร นางกมลทิพย์ เพิกโสภณ นางไสว กังสุวรรณรักษ์ นางจิราภรณ์ สันป่าแก้ว)
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว 17 / 2552)
ให้บุคคลตามบัญชีรายชื่อที่เสนอ เป็นคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะสำหรับทุกวิทยฐานะ
เพื่อทำหน้าที่ตรวจและประเมินข้าราชการครูผู้ยื่นคำขอฯต่อไป

3. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว 17 / 2552)
    รายนางณัฐพจี ปัญญาชนะกุล


4.ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ54 ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่เดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2554

5. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำนวน 4 อัตรา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
   1. ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 296
อันดับ ครูผู้ช่วย ขั้น 7,940 บาท ไปกำหนดเป็น ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง
   2. ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง ตำแหน่งเลขที่ 3033
อันดับ คศ.2 ขั้น 32,480 บาท ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครู โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส อำเภอเมืองราชบุรี
   3. ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดเขากลิ้ง อำเภอสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 4438
อันดับ คศ.2 ขั้น 33,540 บาท ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน อำเภอจอมบึง
  4. ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 105
อันดับ คศ.2 ขั้น 33,540 บาท ไปกำหนดเป็นตำแหน่งครู โรงเรียนวัดยอดสุวรณคีรี อำเภอบ้านคา

6. ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

     6.1 การย้ายกรณีปกติ (ตำแหน่งว่าง) จำนวน 30 ราย ดังนี้
1.นางสมศรี ศักดาคาร จากบ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง ไปอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
2.นายประยงค์ ยงค์อำนวย จากชุมชนวัดรางบัว อำเภอจอมบึง ไปบ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง
3.นางสุภาพร จันทาขุ่ม จากวัดทุ่งยายชี สพป.ฉะเชิงเทรา 2 ไปอนุบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
4.นางประภาพร หงส์แก้ว จากกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อำเภอสวนผึ้ง ไปวัดบางกระ อำเภอเมืองราชบุรี
5.นางกชกร ขำทอง จากวัดช่องลาภ อำเภอบ้านคา ไปวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองราชบุรี
6.นายก้องกังวาลย์ แก้วอุย จากบ้านหนองใยบัว สพป.ราชบุรี 2 ไปวัดใหญ่อ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี
7.นายนิรุทธ์ อุทาทิพย์ จากบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา ไปวัดน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี
8.นางดารณี อัสโม จากบ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง ไปวัดน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี
9.นางณัฐฐาพร ไข่เพ็ชร จากบ้านสันดอน อำเภอจอมบึง ไปวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม อำเภอเมืองฯ
10.นายไพโรจน์ เตชะสัตยา จากวัดสามง่าม สพป.นครปฐม 1 ไปไทยรัฐวิทยา 64 อำเภอปากท่อ
11.นางสุมทอง ประเสริฐจิตร จากบ้านพุเกตุ อำเภอปากท่อ ไปอนุบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ
12.นางนิรมล ร่มโพธิ์ จากบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา ไปวัดยางงาม อำเภอปากท่อ
13.นางสาวฐิติวรดา เพริศพริ้ง จากบ้านหนองโก อำเภอบ้านคา ไปบ้านโป่ง อำเภอปากท่อ
14.นางสาวรัตนา อำไพรัตน์ จากโรตารี่1 บ้านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา ไปบ้านโป่ง อำเภอปากท่อ
15.นางอัมพร ยิ้มสรวล จากบ้านหนองจอก อำเภอบ้านคา ไปบ้านเขาถ่าน อำเภอปากท่อ
16.นางสาวชูศรี ยิ้มสรวล จากบ้านหนองจอก อำเภอบ้านคา ไปบ้านเขาถ่าน อำเภอปากท่อ
17.นายมัยรัตน์ กระกรกุล จากบ้านห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ ไปวัดพิบูลวนาราม อำเภอปากท่อ
18.นางสาวยุภา แสงสด จากบ้านหนองใยบัว สพป.ราชบุรี2 ไปบ้านไพรสะเดา อำเภอปากท่อ
19.นางอารี สวัสดิภาพ จากบ้านวังปลา อำเภอจอมบึง ไปวัดด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง
20.นางสาวกฤตพร ศรีทอง จากวัดช่องลาภ อำเภอบ้านคา ไปบ้านหนองปรือ อำเภอจอมบึง
21.นางละออง มหาแก้ว จากบ้านทุ่งแจง อำเภอจอมบึง ไปบ้านหนองไก่เถื่อน อำเภอจอมบึง
22.นายณรงศักดิ์ ปิ่นเกษ จากสังวาลย์วิทย์ 1 สพป.หนองคาย เขต 2 ไปวัดเขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง
23.นางกิ่งแก้ว กาประโคน จากชุมชนวัดรางบัว อำเภอจอมบึง ไปอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง
24.นายอนราช บุรีงาม จากบ้านหนองไผ่ อำเภอจอมบึง ไปวัดสูงเนินราษฎร์บำรุง อำเภอจอมบึง
25.นางมาลีรัตน์ ขันลื้อ จากวัดหนองบัวค่าย อำเภอจอมบึง ไปบ้านหนองไผ่ อำเภอจอมบึง
26.ส.ต.อ.ไพฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ จากบ้านหนองไผ่ อำเภอจอมบึง ไปบ้านหนองบัวค่าย อำเภอจอมบึง
27.นายนพพล ทองดี จากบ้านนา สพป.ระนอง ไปบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง
28.นางสาวโนรี กล้าหาญ จากชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง ไปอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง
29.นางมณีพร ทราจารวัต จากอนุบาลบ้านคา อำเภอบ้านคา ไปวัดเขากลิ้ง อำเภอสวนผึ้ง
30.นางจรรยา ปาณะศรี จากสมนึกวิทิศวรการ อำเภอสวนผึ้ง ไปวัดหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา

      6.2 ข้าราชการครูขอย้ายสับเปลี่ยน

1. นางชวนชม เงินประดับ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองราชบุรี
ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2. นายอนุศาสตร์ เย็นยิ่ง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์

7. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเป็นครูผู้ช่วย

    1.ปรับปรุงตำแหน่งเพื่อใช้บรรจุแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 24 อัตรา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ดังนี้
1 วัดดอนตลุง เมือง
2 วัดน้ำพุ เมือง
3 บ้านมณีลอย ปากท่อ
4 บ้านหัวเขาจีน ปากท่อ
5 บ้านโป่ง ปากท่อ
6 สีวะรา ปากท่อ
7 บ้านห้วยศาลา ปากท่อ
8 บ้านวังปลา จอมบึง
9 บ้านหนองนกกะเรียน จอมบึง
10 บ้านหนองปากชัฏ จอมบึง
11 บ้านหนองไก่เถื่อน จอมบึง
12 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 สวนผึ้ง
13 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง
14 บ้านชัฏหนองหมี สวนผึ้ง
15 สินแร่สยาม สวนผึ้ง
16 วัดเขาไก่แจ้ สวนผึ้ง
17 วัดนาขุนแสน สวนผึ้ง
18 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์ สวนผึ้ง
19 วัดหนองพันจันทร์ บ้านคา
20 บ้านบึง บ้านคา
21 น้ำตกห้วยสวนพูล บ้านคา
22 บ้านลำพระ บ้านคา
23 อนุบาลบ้านคา บ้านคา
24 บ้านโป่งกระทิงล่าง บ้านคา


   2. ปรับปรุงตำแหน่งเพื่อใช้บรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 49 อัตรา
ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

1 วัดดอนตลุง เมือง    คณิตศาสตร์
2 บ้านพุเกตุ ปากท่อ    นาฎศิลป์
3 บ้านห้วยยางโทน ปากท่อ     ภาษาไทย
4 บ้านห้วยยางโทน ปากท่อ    วิทยาศาสตร์
5 ชุมชนวัดรางบัว จอมบึง     ภาษาจีน
6 บ้านวังปลา จอมบึง    ภาษาไทย
7 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง จอมบึง    เกษตร
8 บ้านหนองปากชัฎ จอมบึง    ภาษาอังกฤษ
9 บ้านพุตะเคียน จอมบึง    เทคโนโลยี
10 บ้านทุ่งแจง จอมบึง     คณิตศาสตร์
11 บ้านหนองสีนวล จอมบึง   นาฎศิลป์
12 รุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง    คณิตศาสตร์
13 รุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง   วิทยาศาสตร์
14 รุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง   ภาษาอังกฤษ
15 รุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง   ภาษาไทย
16 รุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง   คหกรรม
17 รุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง   เกษตร
18 รุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง   เทคโนโลยี
19 รุจิรพัฒน์ สวนผึ้ง    นาฎศิลป์
20 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 สวนผึ้ง   คณิตศาสตร์
21 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 สวนผึ้ง   วิทยาศาสตร์
22 ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 สวนผึ้ง    คอมพิวเตอร์
23 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง   ภาษาอังกฤษ
24 บ้านตะโกล่าง สวนผึ้ง    ปฐมวัย
25 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง    คณิตศาสตร์
26 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง   วิทยาศาสตร์
27 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง   ภาษาอังกฤษ
28 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง    ภาษาไทย
29 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง    ปฐมวัย
30 สินแร่สยาม สวนผึ้ง    คณิตศาสตร์
31 สินแร่สยาม สวนผึ้ง   ภาษาอังกฤษ
32 อนุบาลสวนผึ้ง สวนผึ้ง    ภาษาไทย
33 อนุบาลสวนผึ้ง สวนผึ้ง    ภาษาจีน
34 บ้านห้วยผาก สวนผึ้ง    ภาษาอังกฤษ
35 สมนึกวิทิศวรการ สวนผึ้ง    คอมพิวเตอร์
36 บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง    ภาษาอังกฤษ
37 บ้านท่ามะขาม สวนผึ้ง    ปฐมวัย
38 ชุมชนบ้านบ่อ สวนผึ้ง   ปฐมวัย
39 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 สวนผึ้ง  นาฎศิลป์
40 กลุ่มนักข่าวหญิง 2 สวนผึ้ง  วิทยาศาสตร์
41 บ้านเก่าต้นมะค่า บ้านคา     เทคโนโลยี
42 น้ำตกห้วยสวนพลู บ้านคา   เทคโนโลยี
43 บ้านลำพระ บ้านคา    ปฐมวัย
44 บ้านโป่งกระทิงบน บ้านคา   วิทยาศาสตร์
45 บ้านโป่งกระทิงบน บ้านคา    ภาษาอังกฤษ
46 อนุบาลบ้านคา บ้านคา    คณิตศาสตร์
47 บ้านหนองจอก บ้านคา   ปฐมวัย
48 วัดช่องลาภ บ้านคา   คณิตศาสตร์
49 วัดช่องลาภ บ้านคา   คหกรรม

8. ขออนุมัติคัดเลือกข้าราชการ ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

9. การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

10. ขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 2160 อันดับ คศ. 2 ขั้น 36,020 บาท เป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2554

11. ขออนุมัติคัดเลือกนักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมเขต ไม่ประกาศผล คศ.3 ครูผู้สอน ที่เปลี่ยนตำแหน่งเป็นผู้บริหารเสียที ทั้งที่ส่งผลงานที่ปรับปรุงไปตั้งนานแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ควรจะมีการแจ้งให้ทราบว่ามีการเรียกบรรจุไปถึงลำดับที่เท่าไรแล้ว