วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554

1. อนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน จำนวน 12 ราย

      1. กรณีปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่ 1 จำนวน 8 ราย ดังนี้
          -ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 ราย (นางเพลิน สุวรรณสิทธิ์
นางวรรทณา พิมพ์สวัสดิ์ นางสุมาลี คล้ำจีน นายชาตรี ตันหลงขจร นางเรณู พูลสวัสดิ์
นางกิ่งฟ้า อุดมพรเทพสกุล นายชำนาญ อินทรบุตร นางวริยา พงษ์วิชชุลดา)

      2. กรณีที่ผ่านการพัฒนาในระบบ e – Training จำนวน 4 ราย ดังนี้
         -ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 ราย (นางภาวินี บรรณสาร)
         -ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 ราย (นางยุภา เปลี่ยนมณี)
         -ปรับปรุงครั้งที่ 1 จำนวน 2 ราย (นายอมรศักดิ์ ทองชะอุ่ม นายสมนึก พุกท่าไม้)

2. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลาออกจากราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ(โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554)   จำนวน 43 ราย ดังนี้
          1.1 กรณีที่งบบุคลากรของ สพท.เพียงพอ จำนวน 30 ราย
          1.2 กรณีที่งบบุคลากรของ สพท.ไม่เพียงพอ จำนวน 13 ราย

3.อนุมัตินำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
จำนวน 4 กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 12 อัตรา ดังนี้
            1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา จำนวน 2 อัตรา
ของผู้สอบได้ลำดับที่ 7 นางสาวภัททิรา น่วมนา
และลำดับที่ 8 นางสาวภัทราวรรณ กสิบุตร ไปสังกัด สพป.สมุทรสงคราม

           2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ของผู้สอบได้ลำดับที่ 3 นางสาวนัยน์ปพร แก้วจีราสิน ไปสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 3

          3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 8 อัตรา
ของผู้สอบได้ลำดับที่ 5 นางสาววิไลลักษณ์ เสมเถื่อน  ลำดับที่ 6 นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ์
ลำดับที่ 7 นางสุภาภรณ์ ต่วนศิริ ลำดับที่ 8 นางสาวนลินี สังข์นัครา
ลำดับที่ 9 นางสาวนัจกร ผู้ทรงธรรม ลำดับที่ 10 นางสาวอัจฉริยา นาคอ้าย
ลำดับที่ 11 นางสาวสุวรรณา บุญวิก ลำดับที่ 12 นางสาวชฎาภรณ์ พูนสมบัติ
ไปสังกัด สพม.เขต 2

         4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ของผู้สอบได้ลำดับที่ 3 นางรัชนีวรรณ วงศาเนาว์ ไปสังกัด สพม.เขต 2

4. การประกาศตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
     1. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
     2. ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

5. อนุมัติรับโอนข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ รายนางสาวกันทิมา พานิชเจริญ
ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริม ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

6. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 1 ราย ราย นางกัลยกร น้อยเรือง ตำแหน่งครู
โรงเรียนบ้านห้วยผาก
7.การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สายงานบริหารสถานศึกษา รายนายสาโรจน์ สัมฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางเฆ่
8. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สายงานบริหารการศึกษา (ว 17 / 2552) ราย นายสุริยะ ชมศรีเมฆ ให้มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ และ เสนอ สพฐ. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งต่อ

8 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เมื่อไรจะเรียกรอบ 2 ครับนี่ ที่อื่นเขาจะเรียกรอบ 4 กันแล้วนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เมื่อไหร่จะประชุมกันอีกครับส่งเรื่องย้ายสับเปลี่ยนไว้รออนุมัติ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บรรจุตำแหน่งเอกคอมพิวเตอร์เยอะๆ นะคะ อยากได้รับบรรจุคะ จะได้ช่วยเหลือประเทศชาติให้ก้าวไกลคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอกเทคโนก็เช่นกันนะครับ การศึกษาสมัยนี้ต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาเข้ามาช่วยครับ เดี๋ยวครูไม่ทันเด็กเอานะครับ

Jittinan กล่าวว่า...

ขอบคุณน้อง ๆที่สนใจในเรื่องการศึกษาของ สพป.ราชบุรี เขต 1 สำหรับน้อง ๆที่สอบขึ้นบัญชีไว้ ขณะนี้มีหน่วยงานอื่นมาขอใช้บัญชีจาก สพป.ราชบุรี เขต 1เป็นจำนวนมาก เช่น นาฎศิลป์ เรียกถึงลำดับที่ 13
ปฐมวัยถึงลำดับที 9 คหกรรม ถึงลำดับที่ 4
เกษตร ถึงลำดับที่ 3 ภาษาไทย ถึงลำดับที่ 8
ภาษาอังกฤษ ถึงลำดับที่ 10 (คาดว่าจะมีอีกประมาณ 6 รายต่อไป) ขอให้รอกันไปก่อนนะเอาใจช่วยอยู่

Naipaphorn กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์คะ...
การขอใช้บัญชีจากเขตอื่นรอบแรกมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างแล้วคะ เงียบหายไปเลยค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

เรื่อง การขอใช้บัญชีรอบแรก
ขณะนี้ ที่เรียบร้อยแล้ว คือ สพป.ราชบุรี เขต 1 แจ้งการขอใช้บัญชีไปยัง เขตที่ขอใช้บัญชี จำนวน 2 เขต แล้ว คือ สพป.สมุทรสงคราม และ สพป.ชลบุรี เขต 3 น้อง ๆ ที่สมัครใจไปทั้ง 2 เขตนี้ คอยรอหนังสือให้ไปรายงานตัวที่เขตดังกล่าวนะจะ
สำหรับ สพม.เขต 2 ยังไม่ได้แจ้งไป เนื่องจากมีเอกนาฎศิลป์ และเอกภาษาไทย ไม่สมัครใจไปบางราย พี่กำลังเรียกลำดับต่อไปของ 2 สาขาวิชานี้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่จิตตินันท์มากๆค่ะ