วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555


เรื่องเสนอเพื่อทราบ
                                      การขออนุมัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น  ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ครั้งที่ 2/2555  เมื่อวันที่ 30  มกราคม  2555   จำนวน  4  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก จำนวน 12  อัตรา
สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตามลำดับเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้
                                                1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์   จำนวน  4  อัตรา (โรงเรียนศึกษา-สงเคราะห์ชัยนาท  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ   โรงเรียนบ้านคาวิทยา  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  สพม.8   และโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ-ก้องอนุสรณ์ สพม.14   (ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ครั้งที่ 1/2555   เมื่อวันที่  5  มกราคม  2555)   ผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชี ได้แก่
                                                  -ลำดับที่ 28 นางรัชนี   อินทะขีณี   สมัครใจไปโรงเรียนบ้านคาวิทยา สพม.8
                                                  -ลำดับที่ 30 นางสาวสิริรัตน์   ประพฤติกิจ  สมัครใจไปโรงเรียนบรมราชินีนาถ-
ราชวิทยาลัย  สพม.8
                                                  -ลำดับที่  36 นางสาวทิพยา   แก้วสุวรรณ์  สมัครใจไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
                                                                                                                                                                                                                                 
                                                2.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  จำนวน  2   อัตรา  (โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์  สพป.สมุทรสาคร    และโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว  สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม)  ผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชี  ได้แก่
                                                   -ลำดับที่ 14  นางสาวศิริรัตน์   ดีรอด   สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพป.สมุทรสาคร
                                                   -ลำดับที่  18  นางสาวอรทัย   จำนงผล  สมัครใจไปขึ้นบัญชี  สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
                                                3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหรรมศาสตร์   จำนวน 4  อัตรา
(โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม.6  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  และโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  สพม.8)  ผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชี  ได้แก่
                                                 -ลำดับที่ 21 นางสาวพรปวีณ์  ชโยทิต  สมัครใจไปโรงเรียนบ่อพลอยวิทยา  สพม.8
                                                 -ลำดับที่ 22 นางสาวสมศรี  ตุ่นจิตร   สมัครใจไปโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สพม.8
                                                 -ลำดับที่ 24 นางสาวปรีชญา   แสงกระจ่าง  สมัครใจไปโรงเรียนบรมราชินีนาถ-ราชวิทยาลัย  สพม.8
                                                -ลำดับที่ 25  นางสาวอัญชลี   แก้วน้อย      สมัครใจไปโรงเรียนบดินทรเดชา
(สิงห์  สิงหเสนี) สมุทรปราการ
                                                -ลำดับที่ 12,14,17,23 (นางสาวสราลี   หมาดนุ้ย  นางพชรมน  กำมะณี
นางสุปานี   นุราช  และนางทิพรัตน์   สุตระ)  ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีอื่น
                                                4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  จำนวน  3  อัตรา
(โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี  โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดคลองครุ  สพป.สมุทรสาคร) 
ผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชี  ได้แก่
                                                 -ลำดับที่ 18 นางสาวนลินี   โตระพิมาย   สมัครใจไปโรงเรียนวัดศรีสำราญ-
ราษฎร์บำรุง
                                                -ลำดับที่  24  นางสาววรอนงค์   พุ่มโรจน์  สมัครใจไปโรงเรียนวัดคลองครุ
                                                -ลำดับที่  27  นางสาวจิราวรรณ   คำจันทร์   สมัครใจไปโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
                                               
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1.การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   สายงานการสอน  จำนวน  43  ราย  ดังนี้
                                                     -กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน  จำนวน  41 ราย  ดังนี้
                                                     นางปริญญา     บุตรฤทธิ์      นางจรรยา    โพธิ์สวัสดิ์      นางฉันทนา     นุตวงษ์  
นางสาวนวลอนงค์   สมศิลป์  นายสมัย   ดวงธนู   นางศรินทิพย์  พิชยานุวรรต   นายเสน่ห์  เพ็งผลา 
นางพิศมร   จันทร์เพ็ญ  นางพยอม  ศิลปคง   นางไพลิน   จุลศิริ  นายณรงค์  กลิ่นฟุ้ง  นางเจริญศรี  วงศ์ตัน
นางสาคร  โรจนสาครบุตร   นางสาวนงลักษณ์  พวงรอด  นางพรเพ็ญ   จันทร์เจริญ   นางสาววภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
นางสมบัติ  พยัคเกษมโสภณ  นางสาวชิตชไม  ชื่นอร่าม  นางอารีย์  เต็มชาติ   นางนิพา   เฟื่องฟุ้ง  นางสุภาพร  แสวงกิจ
นายอำนวย  จันทร์เพ็ญ   นายณรงค์  ชัยสนาม  นางเบญจมาศ  ลิ้มบริบูรณ์  นางอภิรดี  อนันตโท  นายพิทยา  ทองใหญ่
นางสาวอรอนงค์   มัยรัตน์   นางหทัยเพ็ชร์  แหวกวารี   นายวิทยา  แหวกวารี  นายศักดิ์สยาม   จันทร์ธานี
นางเรณู   คงยิ่ง   นางรัชนี    เพ็ชรนิธิ    นางภาวนา  โค้วถาวร   นางมณฑา  กูลวิสุตป์จิต  นางพีรญา     เจือจุ้ย  
นายสมพงษ์     พจนประทุม     นายสามารถ    ภักดีประดิษฐ์    นางสมศรี    อินทร์ชำนาญ     นางยุพิน     นาคะศิริ   
นางสุรินทร์    พุตติ      และนางสาวสมรัก  แซ่ลี้
                                                  -ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 ราย ดังนี้
                                                   นางธัญนุช   ปลีสุวรรณ์   และนางฌาณิศา      นามวิชัย
                                                                                                                               
2. การพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
จำนวน  26  อัตรา   ไปกำหนดเป็นตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 1 อัตรา    และสายงานการสอน  จำนวน 25 อัตรา  ดังนี้
  1. ผอ.สถานศึกษา / ชุมชนวัดรางบัว      ตำแหน่งเลขที่ 1057     ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา  / ชุมชนวัดรางบัว
  2. ครู / วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)         ตำแหน่งเลขที่ 1068     ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง  ครู /  วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
  3. ครู / วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)         ตำแหน่งเลขที่ 309        ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง  ครู /  วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
  4. ครู / วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)         ตำแหน่งเลขที่ 4693       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง  ครู /  วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
  5. ครู / วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)          ตำแหน่งเลขที่ 2470      ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง  ครู /  วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
  6. ครู / อนุบาลราชบุรี                  ตำแหน่งเลขที่ 4283  ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู /อนุบาลราชบุรี
  7. ครู / บ้านหนองนางแพรว        ตำแหน่งเลขที่ 285     ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / บ้านหนองนางแพรว    
  8. ครู/ บ้านหนองนางแพรว         ตำแหน่งเลขที่ 287     ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / บ้านหนองนางแพรว    
  9. ครู/ วัดพิกุลทอง                      ตำแหน่งเลขที่ 659     ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / วัดพิกุลทอง
10. ครู / วัดใหม่นครบาล              ตำแหน่งเลขที่ 417     ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / วัดใหม่นครบาล
11. ครู /วัดบางลี่                               ตำแหน่งเลขที่ 723       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / วัดบางลี่
12. ครู /วัดดอนแจง                         ตำแหน่งเลขที่ 3093    ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / วัดดอนแจง
13. ครู / วัดไผ่ล้อม                           ตำแหน่งเลขที่  757     ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู /  วัดไผ่ล้อม
14. ครู / วัดไผ่ล้อม                           ตำแหน่งเลขที่ 758       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู /  วัดไผ่ล้อม
15. ครู / วัดเจติยาราม                      ตำแหน่งเลขที่ 444       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู /วัดเจติยาราม
16. ครู / วัดป่าไก่                              ตำแหน่งเลขที่ 3130      ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู /วัดป่าไก่
17. ครู /บ้านหนองลังกา                ตำแหน่งเลขที่ 3330      ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / บ้านหนองลังกา
18. ครู / บ้านทุ่งกระถิน                  ตำแหน่งเลขที่ 1162      ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / บ้านทุ่งกระถิน
19. ครู /ชุมชนวัดรางบัว                 ตำแหน่งเลขที่ 1069       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู /ชุมชนวัดรางบัว
20. ครู / บ้านเบิกไพร                      ตำแหน่งเลขที่ 1039       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / บ้านเบิกไพร
21. ครู / บ้านเบิกไพร                      ตำแหน่งเลขที่ 2389       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / บ้านเบิกไพร
22. ครู / บ้านเบิกไพร                      ตำแหน่งเลขที่ 1043       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / บ้านเบิกไพร
23. ครู / บ้านเบิกไพร                      ตำแหน่งเลขที่ 1041       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / บ้านเบิกไพร
24. ครู /วัดเขาปิ่นทอง                     ตำแหน่งเลขที่ 3631       ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / วัดเขาปิ่นทอง
25. ครู / บ้านพุแค                             ตำแหน่งเลขที่ 906         ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู /บ้านพุแค
26. ครู / โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน    ตำแหน่งเลขที่ 1281    ไปกำหนดเป็นตำแหน่ง ครู / โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
3. ขออนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน
ที่ว่างในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูเกินเกณฑ์ ไปกำหนดเพิ่ม  ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์  จำนวน  7   อัตรา ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่   6  มีนาคม  2555   ดังนี้
           1. ตำแหน่งครู    โรงเรียนวัดเกตุน้อย          ตำแหน่งเลขที่ 78       ไปกำหนดใหม่ที่โรงเรียนสีวะรา
           2. ตำแหน่งครู     โรงเรียนอนุบาลปากท่อ   ตำแหน่งเลขที่ 3402   ไปกำหนดใหม่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
           3. ตำแหน่งครู     โรงเรียนวัดโพธิศรี           ตำแหน่งเลขที่ 923      ไปกำหนดใหม่ที่โรงเรียนรุจิรพัฒน์
           4. ตำแหน่งครู    โรงเรียนบ้านหนองไผ่     ตำแหน่งเลขที่  899   ไปกำหนดใหม่ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
           5. ตำแหน่งครู    โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร   ตำแหน่งเลขที่ 1180  ไปกำหนดใหม่ที่โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
           6. ตำแหน่งครู      โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว  ตำแหน่งเลขที่ 4460 ไปกำหนดใหม่ที่โรงเรียนวัดน้ำพุ
           7. ตำแหน่งครู     โรงเรียนบ้านกล้วย          ตำแหน่งเลขที่ 4398      ไปกำหนดใหม่ที่โรงเรียนวัดช่องลาภ
4. การขออนุมัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น 
     ด้วย  หน่วยงานอื่น    มีความประสงค์ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2554 เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  6   กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก   จำนวน  12    อัตรา   ดังนี้
                  1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์   จำนวน  2  อัตรา
      -สพป.กาญจนบุรี  เขต 3    จำนวน  2  อัตรา  
        โรงเรียนบ้านท่าดินแดง     อำเภอสังขละบุรี
        โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย    อำเภอทองผาภูมิ   
     2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา  จำนวน  4  อัตรา
        -สพป.สมุทรสาคร     จำนวน  4  อัตรา
          โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์     อำเภอเมือง
          โรงเรียนบ้านคลองแค       อำเภอกระทุ่มแบน
          โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า    อำเภอเมือง
          โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง    อำเภอกระทุ่มแบน
     3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์    จำนวน  2  อัตรา
          -สพป.สมุทรสาคร     จำนวน  2  อัตรา
           โรงเรียนวัดยกกระบัตร       อำเภอบ้านแพ้ว
           โรงเรียนวัดบางปิ้ง             อำเภอเมือง
     4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์   จำนวน  1  อัตรา
           -สพป.สมุทรสาคร     จำนวน  1  อัตรา
             โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว           อำเภอบ้านแพ้ว
     5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์   จำนวน  1  อัตรา
           -สพม.2     จำนวน  1  อัตรา
            โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์     เขตบึงกุ่ม
     6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
จำนวน  2   อัตรา
                                                            - สพม.2   จำนวน  2   อัตรา
                                                       โรงเรียนสารวิทยา     เขตจัตุจักร
                                                       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   เขตสะพานสูง
                             2. ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีลำดับต่อไปที่จะได้รับบรรจุและแต่งตั้ง /ที่จะให้ใช้บัญชี  ดังนี้
                                      1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์      จำนวน  2   อัตรา
                                        -ลำดับที่  32 , 34 (นางสาวนัญณา   คล้ายสังข์  และ นางสาวปัทมา หิรัณย์สมบัติกุล)
                                           2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา  จำนวน  4  อัตรา
                                          -ลำดับที่  28-31  (นางสาวมาลัย   โสดาดี   นางสาวชลธิชา    ชิวปรีชา  
นางเกษณี   แก้วทองคำ  และนางสาวนิศา   ภู่แดง)
                                          3.กลุ่มวิชาหรือทางหรืสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  จำนวน  2  อัตรา
                                         -ลำดับที่ 15-16  (นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสุวรรณ  และนางอารีรัตน์  แพงยา)
                                          4.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                                        -ลำดับที่ 12 (นางสาวสราลี  หมาดนุ้ย)
                                     5.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา
                                        -ลำดับที่ 18 (นางสุทิศา   นุ่มวัฒนา)                                                             
                                          6.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
จำนวน  2   อัตรา
                                             -ลำดับที่  15-16 (นายสุชาย    วิเศษสินธุ์    และนางสาวธนพร   กาญจโนทัย)
                                                                                                               
5.ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา   
  1.ให้ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 7 ราย ตามที่เสนอข้างต้น
                                   · กรณีปกติ       จำนวน    5  ราย    ดังนี้
    1. นายพิสิฐ  รอดประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง    อำเภอจอมบึง
    2. นางอุไรวรรณ   นิติวัฒนชัย    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ประจัน  อำเภอปากท่อ
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินสี    อำเภอปากท่อ  
    3. นางชลดา  แสวงรักษ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน  อำเภอสวนผึ้ง
ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแร้ง    อำเภอจอมบึง 
    4. นางสาวปรานอม  เอี้ยงกุญชร   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม  อำเภอโพธาราม
สพป.ราชบุรี เขต 2  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุน้อย   อำเภอเมือง 
    5. นายโสภณ  ยิ่งทวี    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง   อำเภอบ้านโป่ง
สพป.ราชบุรี เขต 2  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขุนแสน   อำเภอสวนผึ้ง
     · กรณีพิเศษ             จำนวน   1   ราย    ดังนี้
          นายบำรุง    อำภา     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม   อำเภอปากท่อ
ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์    อำเภอเมือง                                               
· กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ           จำนวน    1   ราย   ดังนี้
            นายศุภกิจ    รัชตหิรัญ     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุคาย  อำเภอปากท่อ
ให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม    อำเภอปากท่อ    
                                                 2. ให้ใช้อัตราว่างตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ว่างใหม่  จำนวน  2  ตำแหน่ง  
       ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุคาย  และโรงเรียนบ้านแม่ประจัน   ประกาศย้ายเพิ่มเติมต่อไป
                       
6. การปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตำแหน่งครูผู้ช่วย  เป็นตำแหน่งครู 
จำนวน  3  ราย  ดังนี้
                                1. นางสาววิลาวัณย์    สัจจกุล      ตำแหน่งครูผู้ช่วย   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
เป็นตำแหน่งครู  วันที่   15  มกราคม    2555   
                                    2. นางสาวรัชณิยพร   บุญประเสริฐ      ตำแหน่งครูผู้ช่วย   โรงเรียนรุจิรพัฒน์
เป็นตำแหน่งครู วันที่  15  มกราคม  2555  
                               3. นางยุพดี    ภักดีวานิช      ตำแหน่งครูผู้ช่วย    โรงเรียนรุจิรพัฒน์
เป็นตำแหน่งครู  วันที่   1  กุมภาพันธ์  2555  
                               
7. การจัดสรรโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1/2555(1 เมษายน 2555)   
แนวทางในการจัดสรรโควตา
        1. จัดสรรให้แต่ละโรงเรียน/หน่วยงานตามโควตาตัวเต็มก่อนในอัตราร้อยละ 15
ของจำนวนข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2555
        2. จัดสรรให้โรงเรียน/หน่วยงานที่มีเศษเหลือตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป 1 คน
        3. โควตาที่เหลืออยู่ให้พิจารณาจัดสรรให้หน่วยงานต่าง ๆ  โดยให้
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้แต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน จากบัญชีรายชื่อที่เสนอขอสำรอง หรือบัญชีรายชื่อข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ของแต่ละโรงเรียน/หน่วยงาน ตามแนวทาง  ดังนี้
3.1 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ
ผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้ส่งหลักฐานผลการทดสอบประกอบการพิจารณาด้วย
3.2  จัดสรรให้โรงเรียนที่มีครูสายงานการสอนตั้งแต่ 5 คนลงมา และมีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น ยกเว้นโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรโควตาในปีที่ผ่านมา
                                                3.3  โรงเรียนที่ขาดแคลนอัตรากำลังที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง โดยพิจารณาจากการขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. หรือ สพท. หรือนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                                3.4  โรงเรียนที่ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานองค์กรและ
โรงเรียนต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี
                                                3.5  โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง โดยพิจารณาจาก
การขับเคลื่อนนโยบายและกลยุทธ์ของ สพฐ. หรือ สพท. หรือนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                                3.6  โรงเรียนที่มีข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล/ทุรกันดารหรือ
การคมนาคมไม่สะดวก มีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน
                                                3.7  ข้าราชการที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง

8. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
1. วิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน 5 ราย 
     2. วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ราย
รวมทุกวิทยฐานะ จำนวน 6 ราย   
9. อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว17/2552)
จำนวน   4  ราย  คือ
                      1.1 นางชมัยภรณ์   เพชรเทียนชัย          ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ
                      1.2 นางสุภาพ  ร้ายไพรี                         ครูโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
                      1.3 นางพุทธชาติ    ทองดี                      ครูโรงเรียนสินแร่สยาม
                     1.4 นางสาวทองสิน   หมื่นรักษ์            ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน

10. อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว17/2552)    จำนวน  3  ราย  คือ
              1.1 นางอรพรรณ  วิหคสนธยา          ครู  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
              1.2 นางวลัยภรณ์  ธนวัฒน์                ครู  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
              1.3 นางจิตรา  ปัญญฤทธิ์                    ครู  โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
        สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้ตรวจสอบผลการประเมิน  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง    3  ราย  แล้ว ผลปรากฏว่าผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์
11. อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ว17/2552)   จำนวน 3 ราย คือ
                                                -ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ  3 ราย
1.1 นางสาวนิภา  นาคสิงห์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังมะนาว
1.2 นายบุญช่วย ความดี           ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัฏใหญ่
1.3 นายภัทร  ผ่องราศี         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหุบพริก   ปัจจุบันสังกัด สพม.8
12. การแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   
รายนางเพ็ญศรี  ปานสุวรรณ  (หารือ ก.ค.ศ.)
13. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
     จำนวน 1 ราย  นางปทุมรัตน์    พัชรสุข    ผู้อำนวยการโรงเรียนสินแร่สยาม  ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
14. ขออนุมัติรับโอนข้าราชการ   ให้รับโอนนางสาวสุภาพร      เบญจขันธ์       ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร  คุณวุฒิบริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี)  ระดับปฏิบัติงาน  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับปฏิบัติงาน  รับเงินเดือน ขั้น  8,260  บาท  ตำแหน่งเลขที่ อ20 
ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 
                                                                               42 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยินดีกับเอกที่เรียกบรรจุด้วยนะคะ หวังว่าในไม่ช้าเอกคอมพิวเตอร์คงจะเรียกบ้าง อิอิ ยินดีด้วยคะกับทุกคนที่เรียกบรรจุแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ค่ะ งง ค่ะ ทำไมเอกวิทย์ถึงได้เรียกข้ามหมายเลขข้างหน้าค่ะ ตอบด้วยนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถามข้อข้องใจนะคะพี่จิตตินันท์ หากเรียกถึงลำดับเราแล้วเราสละสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นมีการขอใช้บัญชีอีกครั้งจะย้อนลำดับกลับมาที่เราอีกครั้งไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอถามเพิ่มเติมค่ะพี่ จิตตินันท์
ถ้าหากลำดับก่อนหน้าเราสละสิทธิ์ ทางเขตจะเรียกลำดับต่อไปโดยวิธีไหนคะ ทางโทรศัพท์หรือจดหมายคะ
แล้วเราจะทราบได้โดยวิธีไหนบ้างคะ? หรือต้องโทรมาสอบถามทางเขตเอง

ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันนท์คะ อยากทราบว่าประชุมอีกครั้ง ประมาณเมื่อไรคะ ยื่นเรื่องย้ายไว้ค่ะ ลุ้นว่าจะทราบผลเมื่อไหร่ เพราะมีเหตุจำเป็นจริงๆ อยากให้เรื่องผ่านจังค่ะ ขอบคุณเขต 1 ที่มีพี่สาวคนนี้คอยบอกข่าวคราวให้น้องๆ รู้เป็นระยะๆ ตลอด ขอบคุณมากนะคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอตอบแทนพี่จิตตินันท์นะคะ ที่เขาเรียกเอกวิทย์ข้ามเป็นเพราะว่ามีเขตอื่นมายืมบัญชีเพื่อเรียกบรรจุ แล้วบางคนก็ไปบางคนไม่ไปบรรจุที่เขตอื่น ทำให้มีการเรียกข้ามลำดับไปมาคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอกวิทย์ก็รออยู่อีกนะค่ะ คงใกล้แล้วล่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สอบถามคุณพี่จิตตินันท์คนสวย ช่วงเปิดเทอม 1/2555 ทางกระทรวงจะมีการแจก Taplet ให้กับเด็กนักเรียน จะมีผลต่อการเรียกบรรจุครูคอมพิวเตอร์บ้างมั้ยครับ ขอบคุณครับ

Jittinan กล่าวว่า...

เรื่องการสอบถามความสมัครใจของหน่วยงานอื่นมาขอใช้บัญชี สพป.ราชบุรี เขต 1 พี่เคยบอกขั้นตอนให้แล้วนะ สงสัยเพิ่งจะมาเป็นแฟนเพลงกับเราแน่เลย มีแฟนพพลงตัวจริงตอบแทนพี่แล้ว แต่เอาหละพี่จะตอบรวม ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ใหม่นะจ๊ะ ฟังให้ดี
หากมีหน่วยงานอื่นมาขอใช้บัญชีพี่จะนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตฯ พิจารณาอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้ว ก็จะเสนอลำดับที่ที่ถึงโดยไม่มีการข้ามคน เราจะสอบถามเป็นหนังสือไป และทุกคนที่ได้รับจม.ของเรา ต้องตอบกับมาทุกคนว่าจะไปหรือไม่ไป ไปนี้คือไปบรรจุหน่วยงานอื่นที่ขอมา ซึ่งรายละเอียดมันจะอยู่ในหนังสือที่สอบถามไป ตามที่อยู่ที่พวกเราให้ไว้ตอนสมัครสอบ
ที่นี้หลักเกณฑ์ฯนี้เขาบอกว่า การที่หน่วยงานอื่นขอใช้บัญชีมาและเรามีหนังสือสอบถามไปนั้น หากเราพอใจ ถูกใจ กับหน่วยงานที่จะไปบรรจุนั้น ก็ตอบว่าสมัครใจไป แต่ถ้าเราไม่ชอบ ไม่ถูกใจ ก็ต้องตอบมาว่า ไม่สมัครใจไป เราก็ยังมีสิทธิ์คงบัญชี สพป.ราชบุรี เขต 1 อยู่ หากครั้งต่อไปมีหน่วยงานอื่นมาขอใช้อีก ทางเราก็จะสอบถามเราไปใหม่ เชื่อมั๊ย บางคน บางเอก สอบถามเป็น 5-6 ครั้งเขาก็ยังไม่ถูกใจ แต่สิทธิ์นั้นก็ยังอยู่ สิทธิ์ของเขาจะหมดก็ต่อเมื่อ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรียกมาบรรจุของ สพป.ราชบุรี เขต 1 หากเขาไม่มาบรรจุตามวันเวลาที่เราเรียกไปเป็นหนังสือ สิทธิ์นั้นเขาหมดทันที
ไม่ทราบว่าเข้าใจหรือยังว่าทำไมลำดับที่มันถึงข้าม จริง ๆ แล้วมันไม่ได้ข้ามหรอก เพียงแต่เขาไม่สมัครใจไปเท่านั้นเองนะจ๊ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่จิตตินันท์มากๆนะคะที่ช่วยไขข้อข้องใจให้นะคะ
เป็นกำลังใจให้พี่ในการทำงานต่อไปนะคะ

ไชยวัฒน์ กล่าวว่า...

สำหรับการเรียกบรรจุครั้งนี้ พี่จิตตินันท์ ส่งหนังสือสอบถามความสมัครใจเมื่อไหร่ เอกเทคโนสอบถามสำรองด้วยหรือเปล่าครับ

ไชยวัฒน์ กล่าวว่า...

สำหรับการเรียกบรรจุครั้งนี้ พี่จิตตินันท์ ส่งหนังสือสอบถามความสมัครใจเมื่อไหร่ เอกเทคโนสอบถามสำรองด้วยหรือเปล่าครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์คะ อยากให้พี่ช่วยเปลี่ยนสถิติการเรียกบรรจุให้อ่ะคะ จะได้ทราบรายละเอียดคะ ขอบคุณคะ

Jittinan กล่าวว่า...

การสอบถามความสมัครใจ เราจะมีหนังสือราชการไปถึงทุกคนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในใบสมัครสอบแข่งขันนะ
จะไม่มีการสอบถามกันลอย ๆ นะให้เข้าใจกันด้วยทุกอย่างเป็นราชการฉะนั้นต้องมีหนังสือราชการถึงลำดับที่กันทุกคน ทุกเอกพี่จะเรียกสำรองทุกเอก
เพราะการสอบถามครั้งหนึ่งใช้เวลา 15 วัน ก็เพื่อความรวดเร็วนะ
สำหรับสถิติการเรียกบรรจุคงยังเปลี่ยนไม่ได้ เพราะพี่พึ่งแจ้งไปเมื่อล่าสุดวันที่ 1 มีนาคม 2555 ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แจ้งให้ทราบ

ไชยวัฒน์ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่จิตตินันท์มากนะครับ ที่คอยแจ้งให้น้องๆ ได้ทราบ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ปฐมวัยถึงลำดับ 28 - 31 ไปสมุทรสาครใช่รึป่าวค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์คะ จะมีการประชุมเรียกบรรจุอีกตอนไหนคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ มีเขตพื้นที่ใดมาขอยืมเอกคอมพิวเตอร์อีกไหมครับ ตกงานมานาน ปีที่แล้วน้ำก็ท่วมอีก วอนเขตพื้นที่มาขอใช้บัญชี สพป.รบ1 กันมาก ๆๆๆ นะครับ เห็นว่า รมว.กระทรวงศึกษาธิการ จะมีการเรียกบรรจุบัญชีเก่าอยู่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อ่านข่าวการศึกษาเขาบอกว่าจะมีเรียกบรรจุเพิ่มอีก แล้วจะมีการสอบใหม่เฉพาะเอกที่เรียกบรรจุหมดไปแล้ว อย่างนี้เอกคอมพิวเตอร์จะเรียกมั้ยค่ะ สพป.ราชบุรีไม่ค่อยเรียกบรรจุเอกคอมพิวเตอร์เลยมีแต่เขตอื่นมายืมใช้บัญชี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เขตพื้นที่การศึกษาอื่นมาขอให้บัญชีเอกคอมพิวเตอร์เยอะๆๆค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ค่ะ ส่งไปบรรจุให้ทั่วประเทศเลยได้ไหมค่ะ ไกลๆ ลำบากๆ ที่เขาขาดแคลนกันเยอะๆนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เงินเดือน 15000 ของเขตเราไปถึงไหนแล้วครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สิ้นเดือน มี.ค.นี้ เขตเราได้เงินเดือน 15000 หรือยังคะ มีคนอยากทราบมากเลยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีเขตไหนเรียกเอกคอมพิวเตอร์เพิ่มเลยค่ะ ฝากพี่ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

"เขตพื้นที่การศึกษาจะต้องบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วยจากบัญชีที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุดควรจะมีการใช้บัญชีภายในเขตพื้นที่การศึกษาหรือระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา และหากเขตพื้นที่การศึกษาใดไม่มีการขึ้นบัญชีหรือบัญชีที่มีอยู่หมดแต่จำเป็นต้องใช้อัตรา ก็ให้แจ้งมาที่ สพฐ.เพื่อขอให้มีการจัดสอบ โดยการสอบจะต้องยึดนโยบายที่สอบพร้อมกันทั่วประเทศ"
ฝากพี่จิตินันท์บอกคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ด้วยครับ
ว่าให้สนองนโยบายของรัฐมนตรีคนใหม่กันหน่อย
อย่ามัวแต่วิ่งเต้นโยกย้ายการสับเปลี่ยนโรงเรียนอย่างเดียว
ช่วงนี้ยิ่งตกงานอยู่ครับ เครียด ๆ

Jittinan กล่าวว่า...

น้อง ๆ ผู้รอความหวังทุกคน อ.ก.ค.ศ.เขตฯราชบุรี เขต 1 ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับการบรรจุครูผู้ช่วย ถ้าหากน้องดูสถิติการเรียกบรรจุ ของ ราชบุรี เขต 1 น้อง ๆ จะรู้ว่าแค่ระยะเวลา 10 เดือน เราบรรจุครูผู้ช่วย ไปร้อยกว่าอัตราแล้วนะ ของงเราขึ้นบัญชีรวม ห้าร้อยกว่าอัตรา จากการสอบบรรจุ 11 วิชาเอก ของเราบรรจุได้มากกว่าที่อื่นนะ
พี่ก็อยากให้น้อง ๆ ทุกคนที่ยังเรียกไม่ถึง ก็ให้เตรียมตัวไปสอบบรรจุใหม่ในปีนี้ อย่าพึ่งรอความหวังมากนัก(สำหรับคนที่ได้ลำดับที่มากสักนิด) และพี่ก็ตอบไม่ได้บางคนโทรมาถามว่าหนูสอบได้ลำดับที่ 40 กว่า 60 กว่า จะเรียกบรรจุถึงหนูไหม พี่ก็ไม่รู้ พี่ก็ต้องบอกให้พวกเราเตรียมตัวไปสอบไว้ก่อน เผื่อได้ลำดับที่ต้น ๆ ที่เขตอื่น เขาก็อาจจะเรียกบรรจุก่อน
และบัญชีของราชบุรี เขต 1 จะหมดบัญชีในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 นะ ยังเหลืออีก 1 ปี กว่า
หรือมีอีกทางเลือกหนึ่งที่พี่เคยบอกไว้ ให้ไปเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในงบประมาณของทางราชการ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษาก็ได้ เมิ่อครบ 3 ปี ก็ใช้วิธีสอบคัดเลือกได้อีกทางหนึ่งนะจ๊ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนูได้ขึ้นบัญชี ไว้ที่เขตอื่นค่ะ หนูมีใบประกอบวิชาชีพ (ได้เมื่อตอนเป็นครูอัตราจ้าง ได้เป็นรุ่นแรกๆค่ะ) แต่ไม่มีวุฒิครู หนูจะมีสิทธิ์ได้รับการบรรจุมั๊ยคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะรบกวนช่วยเรื่องของการบรจุเพิ่มด้วยเถอะค่ะ เพราะน้องๆๆก็รอความหวังการบรรจุค่ะ ยิ่งรัฐบาลประกาศให้เขตพื้นที่เร่งบรรจุครูผู้ช่วยที่สอบขึ้นบัญชี น้องๆๆยิ่งมีความหวังละกำลังใจขึ้นค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยิ่งทางคณะรัฐมนตรีเร่งให้เขตพื้นที่ช่วยบรรจุครูผู้ช่วยที่สอบได้ น่าจะมีการประชุมเขตพื้นที่เรื่องการบรรจุครูผู้ช่วยเพิ่มขึ้นค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะรบกวนสอบถามเอกคอมพิวเตอร์จะมีเรียกบรรจุเพิ่มมั้ยค่ะ จากน้องผู้รอคอย

Jittinan กล่าวว่า...

ขณะนี้ ยังไม่มีใครขอใช้บัญชีเพิ่มเติม ยังคงมีแค่มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ 3/2555 เท่านั้น
สำหรับน้องที่ไปสอบขึ้นบัญชีอื่น หากเราสอบขึ้นบัญชีไว้ได้ก็มีสิทธิ์บรรจุได้ทั้งหมด เพียงแต่ว่าจะเรียกเราถึงหรือไม่ หากเราไม่มีสิทธิ์(กรณีมีใบประกอบวิชาชีพครูแต่ไม่มีวุฒิครู)เขาคงตัดสิทธิ์ตั้งแต่ตอนสอบแล้วนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอกวิทย์น่าจะมีการเรียกบรรจุอีกบ้างนะ เพราะข่าวการศึกษาก็บอกว่าเอกวิทย์ยังขาด แต่ก็ไม่เรียก

nut กล่าวว่า...

พี่จิตตินันท์ค่ะ รู้ผลเรียกบรรจุรอบบนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ ขอบคุนค่ะ...วิทย์ลำดับ 20 ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากให้เรียกเอกคอมพิวเตอร์เพิ่มค่ะ และขอให้เรียกเอกอื่น ๆๆ เพิ่มด้วยค่ะ สำนักงานเขตพื้นที่เร่งบรรจุด้วยค่ ะขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะ อยากทราบว่า ปฐมวัย ลำดับที่เท่าไร บ้างค่ะ ที่เรียกบรรจุครั้งนี้ค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีข่าวแวว ๆ ว่าปีนี้จะไม่มีเปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วยหรอค่ะ
จริงเท๊จอย่างไร วอนพี่ช่วยตอบทีนะค่ะ
(((ขอบคุณค่ะ)))

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอทราบเรื่องการย้ายเมื่อไรประกาศผล อยากกลับสพทรบ2ใจจะขาด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรื่องการย้ายถึงไหนแล้วอยากกลับราชบุรีเขต2 พี่ช่วยส่งข่าวหน่อย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียนพี่จิิตตินันท์คะอยากทราบว่าปฐมวัยเรียกถึงลำดับเท่าไรค่ะต้องรอประชุมอ.ก.ค.ศ.ก่อนรึปล่าวค่ะถึงจะทราบผล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ประชุมเขตอีกทีวันไหนค่ะ รบกวนเรียกบรรจุทุกวิชาเอกเพิ่มด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ช่วงนี้พี่จิตตินันท์เงียบไปนานเลยนะค่ะสงสัยงานคงยุ่งยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะ(กลัวไม่มีพี่สาวใจดีตอบข้อสงสัยให้กับน้องๆ)
ล้อเล่นค่ะเป็นห่วงจริงค่ะ..

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คหกรรมถึงลำดับที่เท่าไหร่แล้วค่ะ