วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่่ 4/2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

เรื่องเสนอเพื่อทราบ                          
การขออนุมัติการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็น
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น   ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ครั้งที่ 3/2555  เมื่อวันที่  6  มีนาคม  2555  จำนวน  6  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  จำนวน 12 อัตรา   สพป.ราชบุรี เขต 1  ได้ดำเนินการสอบถามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ในลำดับที่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตามลำดับเรียบร้อยแล้ว  ดังนี้
                  1. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกนาฏศิลป์   จำนวน  2  อัตรา
(โรงเรียนบ้านท่าดินแดง  และโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย    สพป.กาญจนบุรี  เขต 3)  ไม่มีผู้สมัครใจไปขึ้นบัญชีดังกล่าว  (หมดบัญชี)
     2. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกปฐมวัยศึกษา  จำนวน  4  อัตรา
(โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์    โรงเรียนบ้านคลองแค   โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า    และ
โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง    สพป.สมุทรสาคร)     ได้แก่
                                                 -ลำดับที่   30    นางเกษณี     แก้วทองคำ    
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนบ้านคลองแค     อำเภอเมือง
                                                        - ลำดับที่   31   นางสาวนิศา      ภู่แดง   
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง   อำเภอกระทุ่มแบน
                                                 -ลำดับที่  36   นางสาวสุกัญญา   คล้ำจีน
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์    อำเภอเมือง
                                                -ลำดับที่ 37   นางสาวอนันทพร   สมัครจิตร์   
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า    อำเภอเมือง    
                                                        -ลำดับที่  28,29,32,34,35 (นางสาวมาลัย  โสดาดี  นางสาวชลธิชา  ชิวปรีชา นางสาวสุกัญญา  บัวสุข  นายอำนวย  บุญเปรี้ยว    นางสาวศิริรัตน์   ปิยธโร )
ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพป.สมุทรสาคร
     3. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์    จำนวน  2  อัตรา
(โรงเรียนวัดยกกระบัตร    และโรงเรียนวัดบางปิ้ง     สพป.สมุทรสาคร)  ได้แก่
                                                -ลำดับที่  20   นางสาวพนิดา  เพชรจวงจันทร์
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนวัดบางปิ้ง   อำเภอเมือง
                                                       - ลำดับที่   29  นางสาวพรรณธิดา   แพงทรัพย์
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนวัดยกกระบัตร   อำเภอบ้านแพ้ว
                                                -ลำดับที่  15-17,21-23,25-26,28  (นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสุวรรณ
นางอารีรัตน์ แพงยา   นางสาวจันทร์ทิมา  สว่างใจ   นางสาวสาวิตรี  ยอดยิ่ง  นางสาวภคมน  แสงโรจน์ศิริกุล  นางสาวธวัลรัตน์   สงกระสินธุ์  นางสาวธนาพร   ศรีสุวรรณ  นางสาววรรณา  ฉุยประเสริฐสุข
นางสาวจิระภัทร์   จันทร์ช่วง)   ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี  สพป.สมุทรสาคร
     4. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคหกรรมศาสตร์   จำนวน  1  อัตรา
(โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว   สพป.สมุทรสาคร)   ได้แก่
                                                  -ลำดับที่  26    นายเขมณัฏฐ์      ทองงามขำ
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว
                                                  -ลำดับที่  12,14,17,23  (นางสาวสราลี   หมาดนุ้ย   นางพัชรมน  กำมะณี
นางสุปานี   นุราช  และนางทิพรัตน์  สุตระ)     ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพป.สมุทรสาคร
     5. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเกษตรศาสตร์   จำนวน  1  อัตรา
(โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์   สพม.2)  ได้แก่
                                                         -ลำดับที่  20  นายขจรเกียรติ   แพงวงษ์   สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์  เขตบึงกุ่ม  สพม.2
                                                  -ลำดับที่  18  นางสุทิศา   นุ่มวัฒนา    ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี  สพม.2

                                              6. กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
จำนวน  2   อัตรา (โรงเรียนสารวิทยา  และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  สพม.2)  ได้แก่
                                                        -ลำดับที่  17    นายไชยวัฒน์  นวลเจริญ  
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนสารวิทยา   เขตจตุจักร  สพม.2
                                                 -ลำดับที่  19     นางสาวแพรพรรณ   คำภามิ่ง     
สมัครใจไปขึ้นบัญชีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  เขตสะพานสูง  สพม.2
                                                 -ลำดับที่  15-16   (นายสุชาย   วิเศษสินธุ์  และนางสาวธนพร  กาญจโนทัย)         ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชี สพม.2
                                               
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ   สายงานการสอน  จำนวน    35   ราย  
                                              -ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จำนวน    34     ราย   (นายฉลวย   คเชนทรกำแหง 
นางถาวร  เคารพ  นายสังวาล  แก้วสุจริต  นางดวงกมล  เพ็งเจริญ  นางกรรณิกา   สมบูรณ์  นางจรรยา  ตัณฑพงษ์
นางมิ่งขวัญ   แก้วเกตุ    นางสาวจิราภรณ์    ประสพแสง  นายนพรัตน์  เจริญผล   นางสุกัญญา  เตวิยะ 
นางวรรณา  นาคทับ   นายจำเนียร  จันเทพา   นางทิฆัมพร  สุทธิสาร   นางปภาวี  จันเหลือง  
นางสาวนพพร   โหมดสมพงษ์   นางสมศรี  กลิ่นอำไพ   นางระเบียบ  ปัทมดิลก  นางสาวปัทมา  แย้มพยัคฆ์ 
นางสมบูรณ์   แสงเจริญ   นายประยงค์  ยงค์อำนวย   นางศิวพร  ทับสุข   นางสาวกมลวรรณ  สิงห์เจริญ  
นางญาณิณี  จันเทพา  นางจิรารัตน์   เขียวอุดม   นางสาธิฌา   สายบัว   นางสุนันท์   ทิพย์ทนต์   นางอนงค์  ตนุเลิศ   
นางมลฤดี   คงมั่น   นางสาวสุพรรณี  สาเงิน  นางสาวรัชนีนารถ    หนูนารถ    นางอนันต์   กำแพงแก้ว  
นางวัฒนานันท์   อินทร   นายรุ่งเรือง  ลักษิตานนท์   นางขนิษฐา  ขอเสงี่ยม)
                                                     -ปรับปรุงผลงานทางวิชาการครั้งที่  2  จำนวน    1  ราย    (นางจิราภรณ์   พันธ์ไทย)   

2. อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว17/2552)    รายนางบรรเจิด    อุ่นมณีรัตน์          ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์    อำเภอวัดเพลง
3. อนุมัติตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานการสอน
ที่มาช่วยราชการ  จำนวน  1  ราย  ได้แก่นางวัชรี   ชินธรรม  ตำแหน่งครู   โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  สพป.กำแพงเพชร  เขต 1  ให้ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมากำหนดที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  
อำเภอเมือง
4. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2555(1 เมษายน 2555)  
    4.1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับ 1-8 หรือ คศ.3 ลงมา
                                                1. จำนวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม  2555  จำนวน    1,897    คน
                                             โควตา   15%    จำนวน   284.55  คน
                                         2.  เลื่อนขั้นเงินเดือน  1 ขั้น  จำนวน  284   คน   ดังนี้
                                              2.1 ข้าราชการสำนักงาน  จำนวน   6   คน
                                                     2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา  จำนวน  40  คน
                                                     2.3 ผู้สอน                         จำนวน  188  คน
                                                     2.4 เลื่อนขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมให้กับข้าราชการในบัญชีสำรอง  1 ขั้น
(ผู้ที่มีผลงานตามแนวทางที่ อ.ก.ค.ศ.เขตฯกำหนด ซึ่งโรงเรียน/หน่วยงานเป็นผู้เสนอ)  จำนวน  50  คน        
                                         3. งดเลื่อนขั้นเงินเดือน  จำนวน  คน 

         4.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
 0.5  ขั้น แก่ข้าราชการทั้ง 9 ราย  ดังนี้
                                                1. นางสาวนฤมล   วงษ์ปาน               โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
                                                2. นางสาววรีภรณ์    ภู่เจริญ              โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
                                                3. นางสาวนิตยา   บัวขาว                   โรงเรียนบ้านหนองไผ่
                                                4. นางสาวกัญญาวรรณ   โชติช่วง   โรงเรียนบ้านจอมบึง
                                                5. นางสาวพรรณรัตน์   ชินพัณณ์     โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
                                                6. นายทวีศักดิ์    ชลาสินธุ์  โรงเรียนสินแร่สยาม
                                                7. นางสาวเกตุวดี   แก้วสงวน           โรงเรียนสินแร่สยาม
                                                8. นายปริญญา   วิลัยกรวด โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
                                                9. นายภคพร     ใจงาม                        โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน                         4.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ระดับ หรือ คศ. 4 ขึ้นไป
                       4.4 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตามมาตรา 38 ค.(2)  ครั้งที่  1(1 เมษายน  2555)
จำนวน  62  ราย  ดังนี้
                                  1. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 3.5 จำนวน  13  คน
                                  2. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ  3   จำนวน  32  คน 
                                  3. เลื่อนเงินเดือนร้อยละ 2.5 จำนวน  17  คน 
                                                                                                                                                               
5. อนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
ครูชำนาญการ  จำนวน 3 ราย  นางสาวสมนึก   อ่อนแก้ว  นายอธิวัฒน์ บัวงาม   และนายกิตติพล   ราชเจริญ  ผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ราย

 6. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการเป็นกรกณีพิเศษเฉพาะราย
ให้นับรวมประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ก่อนโอน และมีประสบการณ์ในการสอนและปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของ นางปภพพร  นัยยปริวัตร ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว รวมกับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งครู เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการได้
                                                               
7. การตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ  จำนวน   5  ราย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังต่อไปนี้
                  1. นายสำริด   ขุขันธิน      ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที่ 12)
                  2. นางรนิดา  จิรสุขเกษม    ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที่ 12)
                  3. นายดำรงศักดิ์  นุ่มกลิ่น    ครู โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (มิตรภาพที่ 12)
                  4. นายสุชิณ   กลิ่นชู     ครู โรงเรียนวัดสันติการาม
            5. นางสมพร   ยังกองแก้ว    ครู โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
8.การตั้งคณะกรรมการ ในการประเมิน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ  จำนวน 3 ราย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด   ดังนี้
                    1. นางอมรรัตน์   ขมสวัสดิ์   ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
                         2. นางเบญจวรรณ์  รวมแสง    ครู โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
                                                 3. นางสาวณัชชา มะลิสุวรรณ    ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง                    

29 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำไมข่าวคราวการสอบบรรจุเงียบจังเลย เงียบซะจนน่ากลัว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เขตเราไม่เรียกบรรจุหรอครับ โรงเรียนที่ขอไปยังไม่ได้ก็เยอะนะครับ หรือให้เดือนหน้าครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียน พี่จิตตินันท์ ไม่มีข่าวการย้ายเลยเหรอคะ ?

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีข่าวการเรียกบรรจุเลยค่ะ อยากให้มีการเรียกบรรจุเพิ่มก่อนเปิดเทอมค่ะ จะมีการเรียกบรรจุมั้ยค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ทางสำนักงานเขตเรียกบรรจุเพิ่มด้วยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่มีข่าวการบรรจุเปอกคอมพิวเตอร์เพิ่มเลยค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

ตอนนี้ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ออกมาแล้วนะ ตามปฎิทินดังนี้
ประกาศรับสมัคร 1-7 มิ.ย.
รับสมัครสอบแข่งขัน 8-14 มิ.ย.
สอบแข่งขัน 23-24 มิ.ย. (23 มิ.ย.สอบภาค ก. /24 มิ.ย. สอบภาค ข)
ประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 30 มิ.ย.
ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

สำหรับการขอใช้บัญชี ขณะนี้ยังไม่มีการขอใช้บัญชีแต่อย่างไร และ สพป.ราชบุรี เขต 1 ก็รอการย้ายประจำปีก่อน แล้วพอมีตำแหน่งว่างก็จะบรรจุผู้สอบแข่งขันของเรา คาดว่าน่าจะประมาณเดือน พ.ค.นี้ แต่จะกี่อัตรายังไม่ทราบนะ
สำหรับน้อง ๆ ที่ยังเรียกไม่ถึง ให้เตรียมตัวไปสอบกันใหม่นะ และคนที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ ให้รีบไปดำเนินการนะ ให้นั่งรอเอาใบจริงมาเลยนะ ไม่ให้นำหนังสือรับรองมานะ เดี๊ยวจะเสียเวลาไปรอนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนถามค่ะ...สรุปแล้วเอกวิทย์ทั้ง 2 คนที่สมัครใจไปเขตสมุทรสาครได้บรรจุใช่ไหมคะ
แล้วจะทราบได้อย่างไรว่าบรรจุวันไหน หรือต้องรอหนังสือส่งมาทางบ้าน
รบกวนพี่ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

ขอชี้แจงให้น้อง ๆ ที่สมัครใจไปขึ้นบัญชีอื่นที่เขาขอมาให้เข้าใจะ นะ ว่าสมัครใจไปขึ้นบัญชีอื่น ก็คือการไปบรรจุนะ คือเรามาสอบที่จังหวัดราชบุรี ขึ้นบัญชีราชบุรี อยู่ แล้วมีจังหวัดอื่้นมาขอใช้บัญชี แล้วราชบุรี ก็จะสอบถามลำดับที่ถึงว่าประสงค์จะไปบรรจุขึ้นบัญชีจังหวัดนั้นหรือไม่
คือการไปขึ้นบัญชีก็คือการไปบรรจุนะจ๊ะ
สำหรับคนที่จะไปบรรจุที่สมุทรสาครนั้น ให้รอหนังสือจากสมุทรสาครเรียกตัวนะ เท่าที่พี่ได้คุยทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่สมุทรสาครนั้น จะบรรจุประมาณปลายเดือนเมษายน หรือต้นเดือนพฤษภาคม เนื่องจากรอผู้มีอำนาจเซ็นหนังสืออยู่ (ไปต่างประเทศ) ขอให้อดใจรอนิดหนึ่งนะได้บรรจุแน่ๆ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่จิตตินันท์มากๆค่ะ สงกรานต์พักผ่อนให้เย็นฉ่ำน่ะค่ะ ไว้มีโอกาสจะแวะไปหาที่เขตน่ะค่ะ..วิทย์ 20 ^_^

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

กำลังอยากทราบพอดีเลยว่าจะได้หนังสือเรียกเมื่อไรขอบคุณพี่จิตตินันท์ที่แจ้งให้ทราบค่ะ
สวัสดีปีใหม่ไทยนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณพี่จิตตินันท์ และก็ราชรีเขต 1 มากๆๆ เลยค่ะที่ส่งข่าวตลอด ไม่ผิดหวังจิงๆ.. -/\- ^______^

ผา เป่าแก้ว กล่าวว่า...

จะมีการพิจารณาย้ายครูผู้สอน เมื่อไหร่ รบกวนช่วยบอกด้วยคะ มีตำแหน่งรับย้ายประมาณเท่าไหร่คะ

Jittinan กล่าวว่า...

การพิจารณาย้ายน่าจะเป็นการประชุมในครั้งต่อไป ประมาณเดือน พ.ค.นี้ สำหรับตำแหน่งว่างตอบไม่ได้ ต้องรอดูการพิจารณาย้ายก่อนนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณพี่คะ สำหรับคนที่ปฏิเสธที่จะไปบรรจุที่เขตอื่นยืมบัญชี แล้วถ้าครั้งต่อไปมีเขตอื่นมาขอยืมบัญชีอีก ทางเขตเราต้องถามความสมัครใจของผู้ที่ปฏิเสธอีกเหรอคะ แลัวอย่างนี้คนที่รอก็ต้องรอ รอ รอต่อไปเรื่อยๆ มันรู้สึกไม่ยุติธรรมเลย แต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นระบบ แต่ถ้ามามองถึงความเป็นธรรมแล้ว ในเมื่อเค้าปฏิเสธที่จะไม่ไปก็ไม่น่าจะต้องย้อนถามอีก เช่นกรณีเอกวิทยาศาสตร์ ปฏิเสธกันเยอะ คนที่รอในลำดับต่อไปจะรู้สึกแย่นะ เข้าที่ประชุมสักนิดก็ดีนะประเด็นนี้ ขอบคุณมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อยากทราบว่าจะมีการขอยืมบัญชีอีกหรือเปล่าเพราะทราบว่ามีการเปิดสอบ แล้วตอนนี้ วิทยาศาสตร์ เรียกถึงลำดับที่เท่าไหร่ ขอแบบชัดๆ

Jittinan กล่าวว่า...

สำหรับการไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีอื่น แล้วพอมีเขตอื้นมาขอใช้บัญชี เราก็จะสอบถามผู้ที่ไม่สมัครใจไปขึ้นบัญชีอีก จนกว่าผู้นั้นจะพอใจ พี่ว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้วนะสำหรับหลักเกณฑ์นี้ เพราะว่าการที่เขตอื่นหรือหน่วยงานอื่้่นที่มาขอใช้นั้น ไม่ใช่อยู่ใกล้ บางจังหวัดอยู่ไกลหรือบางหน่วยงานก็ไม่ใช่สังกัด สพฐ. เพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นมีโอกาสเลือกมากกว่า เป็นสิทธิที่เขาจะเลือกได้ แต่ถ้าบัญชีราชบุีรี เขต 1 เรียกแล้วไม่มารายงานตัวตามกำหนดนั่นแหละเขาจะหมดสิทธิการขึ้นบัญชีนั้น ฉะนั้นถ้าจะให้ยุติธรรมสำหรับน้อง น้องก็ต้องสอบให้ได้ลำดับที่ดี ๆสิจ๊ะ พี่ว่ามันยุติธรรมดีแล้วนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เอกวิทย์จะมีการเรียกบรรจุอีกมั้ย เรียกน้อยมากเลย ฝากทางเขตช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขตอื่นมาขอใช้บัญชีกันอีกนะก่อนเปิดสอบเดือนมิถุนายน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สำหรับคำตอบของคุณจิตตินันท์ ถูกต้องแล้ว แต่ก็น่าเห็นใจคนรอ ใครๆที่สอบเค้าก็อยากได้ลำดับดีๆกันทั้งนั้น อยากเป็นข้าราชการครูกันทั้งนั้นถึงได้เดินทางมาสอบกันถึงราชบุรี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรื่องการบรรจุเพิ่มอยากที่รัฐบาลเขาเคยพูดให้สัมภาสณ์ทางโทรทัศน์ว่าจะให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่บรรจุทุกวิชาเอกเพิ่มให้มากที่สุดก่อนการเปิดสอบบรรจุหายเงียบไปเลยนะค่ะ แล้วอยากนี้คนที่รอขึ้นบัญชีไว้ก็ต้องรออยากหมดหวังใช้มั้ยค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้ทางสำนักงานเขตพิจจารณาเรื่องบรรจุเพิ่มทุกวิชาเอกก่อนเปิดสอบบรรจุด้วยเถอะค่ะ คนที่รอจะได้มีกำลังใจ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รบกวนสอบถามพี่จิตตินันท์ครับ
1.ปีนี้ทาง สพป.รบ.1 จะเปิดสอบครูผู้ช่วยหรือไม่ครับ
2.ถ้าเปิดสอบจะเปิดสอบทุกวิชาเอก หรือ เปิดสอบเฉพาะวิชาเอกที่เรียกหมดบัญชีครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะ อยากให้ทางเขตเรียกบรรจุเพิ่มจังเลยค่ะ ถึงยังไงคนรอก็รออย่างมีความหวังนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พี่ค่ะ อยากให้ทางเขตเรียกบรรจุเพิ่มจังเลยค่ะ ถึงยังไงคนรอก็รออย่างมีความหวังนะค่ะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ไม่ไปสอบที่อื่นหรอกเราเป็นคนจังหวัดราชบุรี ยังไงก็อยากทำงานในจังหวัดตัวเอง ถ้าเรียกไม่ถึงก็ไม่เป็นไร ว่าแต่เขตเรา จะมีการเรียกเพิ่มอีกมั้ย แล้วที่แจ้งว่า"การพิจารณาย้ายน่าจะเป็นการประชุมในครั้งต่อไป ประมาณเดือน พ.ค.นี้ สำหรับตำแหน่งว่างตอบไม่ได้ ต้องรอดูการพิจารณาย้ายก่อนนะ" จะรอนะว่าผลเป็นอย่างไร

หัวใจคนติดรอ^!^ กล่าวว่า...

สวัสดีคะพี่จิตตินันท์ พี่สบายดีไหมคะ อากาศร้อนมากแต่ยังใส่ใจดูแลตอบคำถามดังเดิม พักผ่อนดูแลสุขภาพบ้างนะคะ น้องๆทุกคนรอข่าวดีจากพี่สาวคนเก่ง ขอบคุณที่ดูแลใส่ใจน้องๆตลอดมา ขอบคุณคะ -/\-

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอให้ทางเขตพื้นที่มอบข่าวดีเรื่องการบรรจุเอกคอมพิวเตอร์ให้น้องที่รอความหวังด้วยค่ะ และขอให้เรียกเอกอื่นเพิ่มด้วยเช่นกันค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ ทุกคน พี่จะตอบคำถามน้องแบบรวม ๆ กันนะ
ปีนี้ สพป.ราชบุรี เขต 1 ไม่มีการเปิดสอบแข่งขันนะ ทุกคนที่ขึ้นบัญชีราชบุรี เขต 1 ยังมีโอกาสรอนะ(ลำดับที่ใกล้ ๆ นะ) เอาเป็นว่าพี่เข้าใจน้อง ๆ ที่ขึ้นบัญชีทุกคน พี่เคยตกอยู่ในสภาพเดียวกับน้อง ๆ ที่รออย่างมีความหวัง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวง พี่เชื่อเรื่องดวงนะ ฉะนั้น คนที่ยังไม่ได้เรียกตัวมาบรรจุ พี่บอกหลายครั้งแล้วว่า ให้เตรียมตัวไปสอบใหม่ซึ่งมันก็ไม่เสียหลายอะไร หากเราสอบใหม่ได้ในลำดับที่เขาเรียกตัวไปบรรจุ เราก็ไปบรรจุก่อน พอถึงลำดับที่ สพป.ราชบุรี เขต 1 เรียกมาบรรจุเราก็ขอย้ายมาจังหวัดราชบุรี ได้ พี่อยากให้ทุกคนจงพยายามอีกครั้งนะ อย่าพึ่งท้อ คนเรามันคงไม่ได้อะไรมาง่าย ๆ นักหรอกนะ พอได้แล้วเราจะรู้คุณค่าของมันนะ
สำหรับ สพป.ราชบุรี เขต 1 จะเรียกตัวมาบรรจุเพิ่มประมาณเดือน พ.ค.นี้ แต่จะกี่อัตรา กี่เอก ยังไม่ทราบ ต้องรอผลการพิจารณาย้ายก่อน
และจะอธิบายให้น้อง ๆ เข้าใจก่อนทำไม่เราต้องรอผลการย้ายก่อน เพราะตำแหน่งว่างที่มีอยู่ เราต้องแบ่งสัดส่วน 60:40 60 คือการรับย้าย 40 คือการบรรจุใหม่ ฉะนั้น เราจะบรรจุใหม่ไม่กี่อัตรานะ
ไม่ทราบว่าน้อง ๆ พอจะเข้าใจหรือไม่

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คุณจิตตินันท์ ราชบุรีเขต 2 มีโอกาสขอใช้บัญชีราชบุรีเขต1 บ้างมั้ยเพราะของเขต2 จะถูกยกเลิกปีนี้ ถ้ายังไงเขต1 ก็น่าจะประชาสัมพันธ์ให้มีการขอใช้บัญชีได้ จังหวัดเดียวกันก็น่าจะเอื้อกันได้บ้าง คือตอนนี้ก็ยังหวังว่าจะมีการเรียกบรรจุเพิ่ม

Jittinan กล่าวว่า...

ราชบุรี เขต 2 เคยขอใช้บัญชีราชบุรี เขต 1 มาแล้ว มีเอกปฐมวัย กับเอกภาษาอังกฤษ ประมาณปีที่แล้ว และทาง สพป.ราชบุรี เขต 1 ก็ไม่นิ่งนอนใจนะน้อง เราประชาสัมพันธ์ให้ทุกเขตทราบถึงบัญชีสอบของเราแล้ว ส่วนใครจะมาขอใช้ไม่ขอใช้เราคงไปบังคับเขาไม่ได้นะน้อง ขอให้เข้าใจด้วย ถ้าน้องอยากได้บรรจุเร็ว ๆ น้องก็ต้องสอบให้ได้ลำดับที่ดี ๆ สิจ๊ะ บัญชีราชบุรี เขต 1 นี้ก็ใช้ไปมากแล้วนะถ้าเทียบกับบัญชีจังหวัดอื่น