วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เฉพาะเรื่องย้ายผู้สอน

ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

กรณีตำแหน่งว่าง ให้ดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 36 ราย ต่างเขตพื้นที่ จำนวน 10 ราย

ภายในเขตพื้นที่ จำนวน 26 ราย ดังนี้

1. นางสาวนารีภัทร โหตรภวานนท์ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

อำเภอบ้านคา ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนามพุงดอ อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 130

2. นางสาวแสงระวี มีสัตย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3008

3.นางภัทราพร ราญไพร ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)

ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอปากท่อ ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง

(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 4913

4. นางสาวสุภัค ทองมาก ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 413

5. นางสุฑาทิพย์ มณีรัตนเลิศวานิช ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านพุเกตุ อำเภอปากท่อ

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 348

6. นางสุรินีย์ จุติเวช ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) อำเภอเมืองราชบุรี ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 115

7. นางปรัชญา บัวบาง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแจง อำเภอจอมบึง ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3207

8. นางสาวอภิญญา ลิงเพ็ชร ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3007

9. นางสาวสนธิยา โกมลเปริน ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 595

10. นางสุปราณี อ่างหิรัญ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 4670

11. นางสาวยดาพร บุญทิน ตำแหน่งครู โรงเรียนอานันท์ สพป.ประจวบฯ เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 4665

12. นางสาวรัตนา ศรีวิลัย ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 383

13. นางสาวธวัลรัตน์ สงกระสินธุ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านแคทรายเกษตรฯ

สพป.สมุทรสาคร ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 377

14. นางสาววาสนา เกิดมงคล ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป.ลพบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3213

15.นางสาวพจวรรณ์ หนูนารถ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 2974

16.นางสาวพิมลทิพย์ จาตุรประเสริฐ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านลำพระ อำเภอบ้านคา

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 940

17.นางวรรณา งามเปราะ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 504

18.นางสาวตาคม แสงโพธิ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 4891

19.นางจันทร์จิรา แก้วกัญญา ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 498

20.นางอนงค์นุช นครไชย ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเกาะแรต สพป.นครปฐม เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดบางกระ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 614

21.นางธัญญพัทธ์ เอี่ยมสุองค์ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ สพป.ราชบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพเนินพลู อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 589

22.นางสาวอำไพ บุญพึ่ง ตำแหน่งครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ฯ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 102

23.นางสุภาพ ร้ายไพรี ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองราชบุรี

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 186

24.นางสาวเกษร เปี่ยมพร้อม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 4

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 272

25.นางสาวกรรณิการ์ กระดังงา ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดนาสมอ อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดห้วยหมู อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 185

26.นางมยุรี ชมชื่น ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ อำเภอเมืองราชบุรี

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 650

27.นางสุทธิณี สาละลิน ตำแหน่งครู โรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 2964

28.นางสาวดารุณีย์ สังวาลย์เพชร ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองลังกา อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3331

29.นายศุภกิตต์ อินทนิล ตำแหน่งครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. 8

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสันติการาม อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3241

30.นางสาวศุภาพิชญ์ เกษสุวรรณ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3261

31.นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ ตำแหน่งครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 4717

32.นางสาวรมิดา เลิศวัลลภชัย ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังปลา อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ 225

33.นางวารี ชูชาติ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 1143

34.นางสาววัชระ สวยงาม ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)

อำเภอเมืองราชบุรี ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเวียงทุน อำเภอวัดเพลง

ตำแหน่งเลขที่ 294

35.นางอรวรรณ อิ้มทับ ตำแหน่งครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

อำเภอสวนผึ้ง ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 4630

36.นางสาวศศิธร สะสม ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสุวรรณ สพป.ปทุมธานี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 2958กรณีพิเศษ เนื่องจากติดตามคู่สมรส จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางบุปผา สุขหนองบึง ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป.สระแก้ว เขต 2

ปัจจุบันช่วยราชการที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

2.นางชมพูนุช คุณนาเมือง ตำแหน่งครู โรงเรียนกู่แตงพิทยาคม สพม.32

ปัจจุบันช่วยราชการที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

7 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียน คุณจิตตินันท์

ทาง สพฐ.รบ.เขต 1 มีตำแหน่งว่างระดับปฏิบัติการไหมคะ มีความประสงค์ขอโอนย้าย เพื่อไปอยู่รวมกับครอบครัว ดูแลมารดา บุตร และกลับภูมิลำเนาค่ะ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตค่ะ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาจากคุณจิตตินันท์/ขอบคุณค่ะ

สุพรรณี นำ กล่าวว่า...

36 ตำแหน่งนี้เมื่อย้ายแล้ว คือตำแหน่งว่าง รอครูมาบรรจุใหม่ใช่ไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

Sutthinee Salasin กล่าวว่า...

ลำดับที่ 27 พิมชื่อผิดค่ะ
แก้เป็น นางสาวสุทธิณี สาลาสิน

Sutthinee Salasin กล่าวว่า...

ลำดับที่ 27 พิมชื่อผิดค่ะ
แก้เป็น นางสาวสุทธิณี สาลาสิน

Sutthinee Salasin กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียกบรรจุครูผู้ช่วยอีกเมื่อไหร่คะ

Satapati Mapradit กล่าวว่า...

รอลุ้น..จันทร์ถึงพุธ..อยู่นะค่ะ