วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558

1. การขออนุมัติผลการประเมินในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน (เกณฑ์ ว 17/2552) จำนวน 6 ราย


-ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ราย รายนางปรียา นุชเนตร

นางอารีย์ เล้าเรืองตระกูล นางพัณณ์ชิตา เทพธรรม นางฬุริยา อยู่จันทร์ และนางสมาพร เดชาฤทธิ์

-ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 ราย รายนางวิยะดา พลายด้วง2. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อน

เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 2 ราย กรณีผ่านเกณฑ์การประเมิน

รายนายชัยรัตน์ เกิดทรัพย์ และ นายชะลอ เปลี่ยนแก้ว3.การขออนุมัติผลการประเมินการแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ

ครูชำนาญการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ราย นางประภาพร หงส์แก้ว ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ4. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ5. การขออนุมัติผลการประเมินวิทยฐานะด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย รายนางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์ และนางพเยาว์ สุธาพจน์6. แผนอัตรากำลัง ประจำปีการศึกษา 25587. ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน

4.7.1 กรณีตำแหน่งว่าง จำนวน 26 ราย ดังนี้

1. นางสาวนารีภัทร โหตรภวานนท์ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี

อำเภอบ้านคา ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนามพุงดอ อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 130

2. นางสาวแสงระวี มีสัตย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3008

3.นางภัทราพร ราญไพร ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)

ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอปากท่อ ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง

(แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 4913

4. นางสาวสุภัค ทองมาก ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 413

5. นางสุฑาทิพย์ มณีรัตนเลิศวานิช ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านพุเกตุ อำเภอปากท่อ

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 348

6. นางสุรินีย์ จุติเวช ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) อำเภอเมืองราชบุรี ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 115

7. นางปรัชญา บัวบาง ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแจง อำเภอจอมบึง ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3207

8. นางสาวอภิญญา ลิงเพ็ชร ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3007

9. นางสาวสนธิยา โกมลเปริน ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 595

10. นางสุปราณี อ่างหิรัญ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 4670

11. นางสาวยดาพร บุญทิน ตำแหน่งครู โรงเรียนอานันท์ สพป.ประจวบฯ เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 4665

12. นางสาวรัตนา ศรีวิลัย ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 383

13. นางสาวธวัลรัตน์ สงกระสินธุ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านแคทรายเกษตรฯ

สพป.สมุทรสาคร ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 377

14. นางสาววาสนา เกิดมงคล ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหัวลำ สพป.ลพบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 3213

15.นางสาวพจวรรณ์ หนูนารถ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 2974

16.นางสาวพิมลทิพย์ จาตุรประเสริฐ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านลำพระ อำเภอบ้านคา

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 940

17.นางวรรณา งามเปราะ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 504

18.นางสาวตาคม แสงโพธิ์ ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 4891

19.นางจันทร์จิรา แก้วกัญญา ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) อำเภอเมืองราชบุรี

ตำแหน่งเลขที่ 498

20.นางอนงค์นุช นครไชย ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเกาะแรต สพป.นครปฐม เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดบางกระ อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 614

21.นางธัญญพัทธ์ เอี่ยมสุองค์ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ สพป.ราชบุรี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพเนินพลู อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 589

22.นางสาวอำไพ บุญพึ่ง ตำแหน่งครู โรงเรียนรัตนโกสินทร์ฯ สพป.สมุทรปราการ เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 102

23.นางสุภาพ ร้ายไพรี ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองราชบุรี

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 186

24.นางสาวเกษร เปี่ยมพร้อม ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.นครราชสีมา เขต 4

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 272

25.นางสาวกรรณิการ์ กระดังงา ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดนาสมอ อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดห้วยหมู อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 185

26.นางมยุรี ชมชื่น ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านชัฏเจริญ อำเภอเมืองราชบุรี

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอเมืองราชบุรี ตำแหน่งเลขที่ 650

27.นางสุทธิณี สาละลิน ตำแหน่งครู โรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 2964

28.นางสาวดารุณีย์ สังวาลย์เพชร ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองลังกา อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3331

29.นายศุภกิตต์ อินทนิล ตำแหน่งครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา สพม. 8

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสันติการาม อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3241

30.นางสาวศุภาพิชญ์ เกษสุวรรณ ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านเขาพระเอก อำเภอปากท่อ ตำแหน่งเลขที่ 3261

31.นางสาวสุภาวดี หลีจินตะ ตำแหน่งครู โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม.8

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 4717

32.นางสาวรมิดา เลิศวัลลภชัย ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านวังปลา อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) ตำแหน่งเลขที่ 225

33.นางวารี ชูชาติ ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร อำเภอจอมบึง

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง ตำแหน่งเลขที่ 1143

34.นางสาววัชระ สวยงาม ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)

อำเภอเมืองราชบุรี ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเวียงทุน อำเภอวัดเพลง

ตำแหน่งเลขที่ 294

35.นางอรวรรณ อิ้มทับ ตำแหน่งครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

อำเภอสวนผึ้ง ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 4630

36.นางสาวศศิธร สะสม ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดสุวรรณ สพป.ปทุมธานี เขต 2

ย้ายและแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง ตำแหน่งเลขที่ 29584.7.2 กรณีพิเศษ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นางบุปผา สุขหนองบึง ตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลตาพระยา สพป.สระแก้ว เขต 2

ปัจจุบันช่วยราชการที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

2.นางชมพูนุช คุณนาเมือง ตำแหน่งครู โรงเรียนกู่แตงพิทยาคม สพม.32

ปัจจุบันช่วยราชการที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี8. การกำหนดรายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

เนื่องจากเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด

2.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

เนื่องจากเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

3.โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี

เนื่องจากเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดใหญ่ขึ้นไป

4.โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง

เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และต้องการพัฒนาคุณภาพ

5.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) อำเภอปากท่อ

เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่องค์กรเอกชน(มูลนิธิไทยรัฐ)ให้การสนับสนุนและต้องการพัฒนาคุณภาพ

9. ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 57 ตำแหน่ง เพื่อใช้รับย้ายประจำปี ของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558 ดังนี้

1.ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 43 ตำแหน่ง

(ว่าง 31 ตำแหน่ง คาดว่าจะว่าง 12 ตำแหน่ง) ดังนี้

-ตำแหน่งว่าง จำนวน 31 ตำแหน่ง

1.โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 65 คน

2.โรงเรียนวัดนาหนอง อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 50 คน

3.โรงเรียนวัดบางกระ อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 223 คน

4.โรงเรียนบ้านเขาช้าง อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 86 คน

5.โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 33 คน

6.โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 29 คน

7.โรงเรียนบ้านยางคู่ อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 51 คน

8.โรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 104 คน

9.โรงเรียนบ้านพุคาย อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 101 คน

10.โรงเรียนบ้านท่ายาง อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 104 คน

11.โรงเรียนบ้านหุบพริก อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 99 คน

12.โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 30 คน

13.โรงเรียนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 78 คน

14.โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 62 คน

15.โรงเรียนบ้านพุตะเคียน อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 42 คน

16.โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 65 คน

17.โรงเรียนบ้านรางเฆ่ อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 64 คน

18.โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 49 คน

19.โรงเรียนบ้านหนองสีนวล อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 72 คน

20.โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จำนวนนักเรียน 20 คน

21.โรงเรียนบ้านปากสระ อำเภอวัดเพลง จำนวนนักเรียน 9 คน

22.โรงเรียนวัดเขากลิ้ง อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 9 คน

23.โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 99 คน

24.โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 50 คน

25.โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 95 คน

26.โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 30 คน

27.โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 64 คน

28.โรงเรียนบ้านพุบอนบน อำเภอบ้านคา จำนวนนักเรียน 43 คน

29.โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า อำเภอบ้านคา จำนวนนักเรียน 43 คน

30.โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน อำเภอบ้านคา จำนวนนักเรียน 81 คน

31.โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 134 คน- ตำแหน่งคาดว่าจะว่าง จำนวน 12 ตำแหน่ง

1.โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 3,490 คน

2.โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 115 คน

3.โรงเรียนวัดดอนแจง อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 197 คน

4.โรงเรียนวัดดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 62 คน

5.โรงเรียนวัดเขากรวด อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 70 คน

6.โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 88 คน

7.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 138 คน

8.โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 89 คน

9.โรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอปากท่อ จำนวนนักเรียน 54 คน

10.โรงเรียนบ้านตลาดควาย อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 124 คน

11.โรงเรียนบ้านลำพระ อำเภอบ้านคา จำนวนนักเรียน 358 คน

12.โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง อำเภอบ้านคา จำนวนนักเรียน 229 คน2.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 ตำแหน่ง (ว่าง 12 ตำแหน่ง

คาดว่าจะว่าง 2 ตำแหน่ง) ดังนี้

-ตำแหน่งว่าง จำนวน 12 ตำแหน่ง

1.โรงเรียนวัดดอนตลุง อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 459 คน

2.โรงเรียนวัดน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 444 คน

3.โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 438 คน

4.โรงเรียนอนุบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 480 คน

5.โรงเรียนบ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 1,209 คน

6. โรงเรียนวัดด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 524 คน

7.โรงเรียนมหาราช 7 อำเภอจอมบึง จำนวนนักเรียน 531 คน

8.โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 1,209 คน

9.โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 852 คน

10.โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 677 คน

11.โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จำนวนนักเรียน 448 คน

12.โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อำเภอบ้านคา จำนวนนักเรียน 410 คน-ตำแหน่งคาดว่าจะว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง

1.โรงเรียนวัดห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 529 คน

2.โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อำเภอเมืองราชบุรี จำนวนนักเรียน 3,267 คน10. ขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค.(2) จำนวน 8 ราย ดังนี้

1.นางจินดาพร คำประดิษฐ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ13 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ13 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

2.นางพิมาลา คุ้มมาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ20

เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ20

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

3.นางจิตตินันท์ ถาวรพานิช ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ25 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ อ25 กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2558

4.นางปาริชาต อิ่มดวง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ40 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ40 กลุ่มนโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2558

5.นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่

อ49 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ49

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

6.นางจันทนา โฉมศรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่

อ 50 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ50

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558

7.นางรุ่งอรุณ สว่างดี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ51

เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ51

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

8.นางจันทนา ไหมทอง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ

ตำแหน่งเลขที่ อ69 เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ69 หน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 255811. การแก้ไขกรณีไม่สามารถจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)ลงกรอบอัตรากำลังใหม่

ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ อ58 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ เป็นการชั่วคราว

2. จัด นางวีณา นวรัญธร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ โดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนไปกำหนดในตำแหน่งเลขที่ อ58 เป็นการชั่วคราว

12. ขออนุมัติการใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จำนวน 8 กลุ่มวิชาเอก จำนวน 38 อัตรา ดังนี้

1.กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา

-โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อำเภอบ้านคา

-โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอสวนผึ้ง

2.กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

-โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) อำเภอเมืองราชบุรี

-โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา) อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี

-โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง

3.กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา

-โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร อำเภอเมืองราชบุรี

-โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)ในพระบรมราชานุเคราะห์ อำเภอปากท่อ

-โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) อำเภอเมืองราชบุรี

-โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ อำเภอปากท่อ

4.กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 5 อัตรา

-โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ

-โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนบ้านหนองขนาก อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนบ้านลำพระ อำเภอบ้านคา

-โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

5.กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 อัตรา

-โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอปากท่อ

-โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง

-โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอสวนผึ้ง

-โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง

-โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี อำเภอบ้านคา

-โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง อำเภอบ้านคา

6.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา

-โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ อำเภอปากท่อ

-โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนบ้านหนองปรือ อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ อำเภอวัดเพลง

-โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อำเภอสวนผึ้ง7.กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 5 อัตรา

-โรงเรียนบ้านไพรสะเดา อำเภอปากท่อ

-โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอปากท่อ

-โรงเรียนบ้านพุเกตุ อำเภอปากท่อ

-โรงเรียนบ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนบ้านวังปลา อำเภอจอมบึง8.กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย จำนวน 4 อัตรา

-โรงเรียนบ้านไพรสะเดา อำเภอปากท่อ

-โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อำเภอจอมบึง

-โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อำเภอสวนผึ้ง

-โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ อำเภอสวนผึ้ง22 ความคิดเห็น:

terasak net กล่าวว่า...

รบกวนสอบถามนิดครับ หนังสือรายงานตัวเพื่อบรรจุครูผู่วย มีการจัดส่งหรือยังครับ เห็นน้องบางท่านแจ้งว่าได้รับหนังสือแล้วนะครับ

Aim กล่าวว่า...

ขอสอบถามด้วยค่ะ ว่าจดหมายรายงานตัวบรรจุยังไม่ได้รับเลยค่ะ แต่โทรถามพี่ๆบอกว่าส่งจดหมายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว วันนี้ยังไม่ได้รับเลย

Aim กล่าวว่า...

ขอสอบถามด้วยค่ะ ว่าจดหมายรายงานตัวบรรจุยังไม่ได้รับเลยค่ะ แต่โทรถามพี่ๆบอกว่าส่งจดหมายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว วันนี้ยังไม่ได้รับเลย

Aim กล่าวว่า...

ขอสอบถามด้วยค่ะ ว่าจดหมายรายงานตัวบรรจุยังไม่ได้รับเลยค่ะ แต่โทรถามพี่ๆบอกว่าส่งจดหมายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่แล้ว วันนี้ยังไม่ได้รับเลย

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ยังไม่ได้รับเช่นกันค่ะ อยู่เขตอำเภอเมืองราชบุรี แต่เพื่อนที่ สมุทรสงคราม กาญจนบุรี รวมถึง กทม ได้รับกันแล้วค่ะ

terasak net กล่าวว่า...

ได้รับแล้วครับ วันนี้เองครับ ขอบพระคุณมากครับ

Aim กล่าวว่า...

ไม่ทราบว่าจดหมายเป็นลงทะเบียนหรือ ems คะ
รบกวนสอบถามหน่อย กังวลใจมาก

ศิราพร บุญฤทธิ์ กล่าวว่า...

ทางเขตเคยแจ้งไว้ว่าเป็นแบบลงทะเบียนค่ะ ไม่ทราบว่าคุณระบุที่อยู่ส่งหนังสือไว้ที่ไหนคะ ราชบุรีป่าว?

Aim กล่าวว่า...

ระบุที่อยู่ติดต่อที่กรุงเทพฯค่ะ ยังไม่ได้รับจดหมายเลยกังวลใจ

Aim กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
Aim กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
terasak net กล่าวว่า...

ส่งแบบลงทะเบียนครับ

terasak net กล่าวว่า...

ผมอยู่ราชบุรี เพิ่งได้รับวันนี้ครับ

Aim กล่าวว่า...

ขอโทษนะคะ ทางเขตเค้าจัดส่งที่อยู่ที่เป็นรายมือให้เรากรอกในใบสมัครใช่มั้ยคะ

Aim กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
terasak net กล่าวว่า...

ส่งตามที่อยู่ที่เรากรอกในใบสมัครนะครับ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้องผู้สอบแข่งขันได้
สพป.ราชบุรี เขต 1 มีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 35 ราย เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 หนังสือที่ส่งไปเป็นจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ทุกคนต้องตอบรับกลับมาที่ สพป.ราชบุรี เขต 1 ตามที่อยู่ที่กรอกในใบสมัครของทุกคนที่ถึงลำดับที่ ดังนี้
1.ภาษาไทย ลำดับที่ 2-3 หมดบัญชี
2.คณิตศาสตร์ ลำดับที่ 2-4 หมดบัญชี
3.ภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 2-5 หมดบัญชี
4.สังคมศึกษา ลำดับที่ 2-6 หมดบัญชี
5.คอมพิวเตอร์ ลำดับที่ 2-9 คงเหลือบัญชี 5 ราย
6.วิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 2-7 คงเหลือบัญชี 4 ราย
7.ประถมศึกษา ลำดับที่ 2-6 คงเหลือบัญชี 5 ราย
8.การศึกษาปฐมวัย ลำดับที่ 2-5 หมดบัญชี
น้อง ๆที่อยู่ต่างจังหวัด ให้เตรียมอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้มาได้เลยน่ะค่ะ เพราะจะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนที่เลือกในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 พร้อมกับการเป็นข้าราชการในวันนั้นเลยค่ะ ขอแสดงความยินดีค่ะ

Jittinan กล่าวว่า...

ข่าวดี สำหรับน้องๆ ที่เตรียมตัวสอบครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
สพป.ราชบุรี เขต 1 จะเปิดรับสมัครสอบแข่งขัน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 จำนวน 5 กลุ่มวิชาเอก
1.ภาษาอังกฤษ
2.ภาษาไทย
3.คณิตศาสตร์
4.การศึกษาปฐมวัย
5.สังคมศึกษา
ขอให้น้อง ๆเตรียมตัวดูหนังสือใหม่อีกครั้ง ค่ะ
กำหนดการรับสมัคร
รับสมัคร วันอังคารที่ 22-วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
สอบข้อเขียน ภาค ก วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558
ภาค ข วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558

สอบสัมภาษณ์วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558

terasak net กล่าวว่า...

รบกวนสอบถามครับ ต้องตอบรับกลับไปที่เขตอย่างไรครับ กลัวพลาดนะครับ

Jittinan กล่าวว่า...

ถึงน้อง ๆ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
รับสมัครระหว่างวันที่ 14-20 ก.ย. 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สอบข้อเขียน ภาค ก วันเสาร์ที่ 10 ต.ค.2558
ภาค ข วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558
สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558
ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558

chananpas กล่าวว่า...

รบกวนสอบถามข้อมูลคะ ... บัญชีบรรจุครูผู้ช่วยที่เหลือยู่ เอกคอมพิวเตอร์ จะมีเรียกเพิ่มอีไหมคะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขออนุญาตเรียนถามนะครับว่า บัญชีการโยกย้ายครูสายการปฏิบัติการสอนภายในเขตพื้นที่การศึกษา
ไม่ทราบว่าคณะอ.ก.ค.ศ.จะพิจารณาเมื่อไหร่ครับ ของรอบ 1-15 สิงหาคม 2558 นี้ครับ
ขอบคุณมากครับ