วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 15/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 25581. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานการสอน (เกณฑ์ ว 17/2552)
                         -ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จำนวน  ราย นางวันเพ็ญ กีรติจำเริญ,  นางสาวสมพร เอี่ยมขำ,  นายชัยวัฒน์ คลังนาค, นายสัญญา เหมรังคะ,  นางสาววนัสญา พิศาลปัญญา, นางสาวกาญจนา เศวตกาญจน์, นางสาวประไพทรัพย์ ผู้เจริญ, นางสำเนียง  เจริญสุข และนางสาวกนกวรรณ   ซื่อจริง
   -ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1 จำนวน  5 ราย    นางนริศรา สุวรรณ์,
นางลักขณา   ฉิมพันธ์, นางนันท์นภัส   ไชยภักดี, นางบุบผา   พวงแก้ว และนายสมโชค   ปัญญาวรพงศ์

                   2. การขออนุมัติผลการประเมิน/การแต่งตั้งในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 1 ราย  ราย นางสาวรจนาพร   เจี่ยงเพ็ชร   ตำแหน่ง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64   อำเภอปากท่อ

                   3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  สำหรับผู้ยื่นคำขอรับการประเมินให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
จำนวน 2 ราย  และขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ราย

                  4. การขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และผลการประเมินด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 ราย คือ
    1.นางละมัย   บุญยัง   ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อำเภอสวนผึ้ง  
    2.นางสมหวัง   อินทรบุตร   ครู โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว อำเภอจอมบึง
       
                  5. อนุมัติผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2  ปี พ.ศ. 2558  จำนวน   98    ราย  จำนวน  5  กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก  ดังนี้
                        1.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย      จำนวน      6    ราย
                     2.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์    จำนวน   12    ราย
                     3.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   จำนวน   18    ราย
                     4.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา    จำนวน    38    ราย
                     5.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  จำนวน  24   ราย

                6. ขออนุมัติประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ  
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 
ครั้งที่  2  ปี พ.ศ. 2558
                        1.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์                        จำนวน    2  อัตรา
                       2.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย                 จำนวน    2  อัตรา  
                       3.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ              จำนวน    4  อัตรา
                       4.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์               จำนวน    3  อัตรา
                        5.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา               จำนวน   2  อัตรา
                                                                                     6.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา          จำนวน    2  อัตรา
                       7.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย          จำนวน    3  อัตรา
                       8.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา                    จำนวน   2  อัตรา
                       9.กลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกดนตรี                        จำนวน   อัตรา
                             1.1ตำแหน่งว่างที่เหลือค้างเดิมในการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2558 
จำนวน  8  อัตรา ดังนี้
                               1.1.1 กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา
                                         -โรงเรียนวัดพิกุลทอง  อำเภอเมือง   ตำแหน่งเลขที่ 4444
                               1.1.2 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย  จำนวน 2 อัตรา
                                       -โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง อำเภอสวนผึ้ง   ตำแหน่งเลขที่ 4879
                                       -โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อำเภอสวนผึ้ง    ตำแหน่งเลขที่ 1899
                               1.1.3 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน 4 อัตรา
                                      -โรงเรียนบ้านหินสี  อำเภอปากท่อ     ตำแหน่งเลขที่ 3418
                                       -โรงเรียนบ้านห้วยผาก  อำเภอสวนผึ้ง  ตำแหน่งเลขที่ 4390
                                      -โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  อำเภอสวนผึ้ง  ตำแหน่งเลขที่ 5
                                      -โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์  อำเภอบ้านคา   ตำแหน่งเลขที่ 1329
                               1.1.4 กลุ่มวิชาเอกดนตรี  จำนวน 1 อัตรา
                                       -โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน  อำเภอปากท่อ   ตำแหน่งเลขที่ 3291
                                     
1.2  ตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรคืนจากผลการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (30 กันยายน 2557  จำนวน 13  อัตรา ดังนี้
                                    1.2.1 กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
                                           -โรงเรียนรุจิรพัฒน์   อำเภอบ้านคา    ตำแหน่งเลขที่ 1075
                                  1.2.2 กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์    จำนวน  3 อัตรา
                                         -โรงเรียนบ้านท่ามะขาม  อำเภอจอมบึง   ตำแหน่งเลขที่ 471
                                         -โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อำเภอสวนผึ้ง    ตำแหน่งเลขที่ 745
                                         -โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์  อำเภอบ้านคา   ตำแหน่งเลขที่ 157
                                 1.2.3 กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา  จำนวน 2 อัตรา
                                        -โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก   อำเภอจอมบึง   ตำแหน่งเลขที่ 1265
                                        -โรงเรียนบ้านท่ามะขาม  อำเภอสวนผึ้ง   ตำแหน่งเลขที่ 813
                               1.2.4 กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา  จำนวน 2 อัตรา
                                      -โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร  อำเภอจอมบึง     ตำแหน่งเลขที่ 1182
                                      -โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 อำเภอสวนผึ้ง    ตำแหน่งเลขที่  4881
                               1.2.5 กลุ่มวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  จำนวน 3 อัตรา
                                      -โรงเรียนมหาราช อำเภอจอมบึง       ตำแหน่งเลขที่ 628
                                      -โรงเรียนบ้านห้วยผาก   อำเภอสวนผึ้ง     ตำแหน่งเลขที่ 4894
                                         -โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี  อำเภอบ้านคา   ตำแหน่งเลขที่ 105
                               1.2.6 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา  จำนวน 2 อัตรา
                                      -โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน   อำเภอจอมบึง    ตำแหน่งเลขที่ 1165
                                      -โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง  อำเภอจอมบึง        ตำแหน่งเลขที่  822

                            
.          7. ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ตามผลการคัดเลือก จำนวน 2 ราย  ดังนี้
                    1.นางสาวศิริวรรณ  ลี้กิจเจริญผล   ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)   ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  ตำแหน่งเลขที่  113
                   2.นายคมกฤษณ์   สุขะวิพัฒน์  ตำแหน่งครู  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์   ตำแหน่งเลขที่ 127

                   8. ขออนุมัติการใช้ตำแหน่งว่างสายงานการสอน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ลงวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  จำนวน 3 กลุ่มวิชาเอก  จำนวน  12  อัตรา  ดังนี้
                     1.กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 4  อัตรา
                      -โรงเรียนวัดพิกุลทอง   อำเภอเมือง  ตำแหน่งเลขที่ 660
                      -โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม  อำเภอเมือง    ตำแหน่งเลขที่ 3370
                      -โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน  อำเภอบ้านคา   ตำแหน่งเลขที่  1154
                      -โรงเรียนอนุบาลจอมบึง  อำเภอจอมบึง  ตำแหน่งเลขที่ 970                                    
                   2.กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์  จำนวน  5  อัตรา
                      -โรงเรียนบ้านนาคอก  อำเภอปากท่อ   ตำแหน่งเลขที่ 3385
                      -โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  อำเภอสวนผึ้ง   ตำแหน่งเลขที่ 3186
                      -โรงเรียนรุจิรพัฒน์  อำเภอสวนผึ้ง   ตำแหน่งเลขที่  1229
                      -โรงเรียนวัดยางงาม   อำเภอปากท่อ  ตำแหน่งเลขที่  3021
                      -โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   อำเภอปากท่อ  ตำแหน่งเลขที่  3109
                  
                   3.กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา  จำนวน  3  อัตรา
                     -โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง   อำเภอสวนผึ้ง  ตำแหน่งเลขที่ 622
                     -โรงเรียนบ้านลำพระ   อำเภอบ้านคา  ตำแหน่งเลขที่ 4920
                     -โรงเรียนรุจิรพัฒน์   อำเภอสวนผึ้ง  ตำแหน่งเลขที่  4421
                                                                                               


3 ความคิดเห็น:

Suwapitch Phosai กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บัญชี 2/2558 เงียบจังเลยครับ TT

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จะทราบได้อย่างไรว่าโรงเรียนไหนมีอัตราว่าง และต้องการเอกอะไร เขียนมาหลายรอบแล้ว